Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2017 - 11.07.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozhodnutí o zahájení příprav na projektu Digitální technické mapy kraje Vysočina
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
04Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Datové linky ROWANet
05Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
07Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
08Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
10Výbor pro národnostní menšiny
11Návrh na poskytnutí daru sportovcům reprezentující Kraj Vysočina na Yichang International Marathon Competition 2017
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Sázavafest pomáhá druhým
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - mimořádný příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
14Změna části usnesení č. 1118/21/2017/RK - smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
15Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2017 - poskytnutí věcného daru
16Smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II
17Poskytnutí finančního daru spolku Cesta za snem, z. s. - projekt Handy cyklo maraton 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
20Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
21Aktualizace Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace a podání projektových žádostí Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II. do 49. výzvy IROP
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
23Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
24Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
25Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem po realizaci projektu II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
26Návrh na změnu usnesení 1002/19/2017/RK
27Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I - Třešť - přípojka jednotné kanalizace
29Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
30Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
31Změna usnesení 0559/11/2017/RK
32Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - Nemocnice Jihlava
33Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
34Prodej pozemků v k. ú. a obci Telč
35Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
36Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
37Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - průtah, PD
38Veřejná zakázka na služby: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
39Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
40Změna rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a závěrečné vyhodnocení akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016
41Návrh aktualizace plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
42Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny
43Přihláška do soutěže Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
44Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
45Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
46Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017
49Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
50Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
51Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
53Zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat a Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
54Modernizace jezdeckého závodiště v Humpolci - rozpočtové opatření na kapitole Školství mládeže a sportu a zařazení nové akce ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
55Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Stvořidla a jejího ochranného pásma
56Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2017
57Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
58Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz