Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2012, které se konalo dne 9. 5. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 5. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
30. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč - ul. Hrotovická“
31. Skutek roku 2011 udělení cen
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2012
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
 4. Převody pozemků v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov
 5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 6. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace III/1316 - k.ú. Hybrálec a k. ú. Zborná
 7. Majetkoprávní příprava stavby - Přestavba mostu č. ev. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok
 8. Převody pozemků v k. ú. a obci Hořepník
 9. Darování pozemku a stavby pozemní komunikace III/4063
 10. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci Transformace ÚSP Křižanov
 11. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
 13. Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí dotace na projekt Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a projekt Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní sku
 15. Město Ledeč nad Sázavou - stav silnice II/130 a II/150
 16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
 17. Informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 20. Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 21. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
 22. Peněžní dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 23. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 24. Podnájem části nemovitosti v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 25. Souhlas s uzavřením smlouvy
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 27. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 28. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 29. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Číměř nad Jihlavou
 30. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč - ul. Hrotovická“
 31. Skutek roku 2011 udělení cen
 32. Rozprava členů rady
Usnesení 0866/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0867/19/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2012-02, př. 1 a RK-19-2012-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-02.doc, RK-19-2012-02, př. 1, RK-19-2012-02, př. 2

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
Usnesení 0868/19/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 552/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a par. č. 552/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav dle geometrického plánu č. 151-94/2011 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 552/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a par. č. 552/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav, dle geometrického plánu č. 151-94/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-03.doc, RK-19-2012-03, př. 1

04. Převody pozemků v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov
Usnesení 0869/19/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1533/15 o výměře 700 m2, par. č. 1533/16 o výměře 1496 m2, par. č. 1533/17 o výměře 157 m2 a par. č. 1533/18 o výměře 467 m2, oddělené z pozemku par. č. 1533/1 geometrickým plánem č. 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacova;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1533/15 o výměře 700 m2, par. č. 1533/16 o výměře 1496 m2, par. č. 1533/17 o výměře 157 m2 a par. č. 1533/18 o výměře 467 m2, oddělené z pozemku par. č. 1533/1 geometrickým plánem č. 168-311/2011, vše v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacova;
 • nabýt darem pozemek par. č. 685/2 o výměře 85 m2, oddělený z pozemku par. č. 685 a pozemek par. č. 686/21 o výměře 699 m2, oddělený z pozemku par. č. 686/2 geometrickým plánem 168-311/2011 v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-04.doc, RK-19-2012-04, př. 1

05. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0870/19/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-19-2012-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-19-2012-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1044/28, 1044/29 a 1044/30 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěné chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 03. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-05.doc, RK-19-2012-05, př. 1

06. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace III/1316 - k.ú. Hybrálec a k. ú. Zborná
Usnesení 0871/19/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování tělesa pozemní komunikace III/1316 v k. ú. Zborná, k. ú. Hybrálec a k. ú. Bedřichov u Jihlavy a dále pozemků v rozsahu dle materiálu RK-19-2012-06, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem těleso pozemní komunikace - silnice III/1316 včetně všech součástí a příslušenství a dále pozemky v rozsahu dle materiálu RK-19-2012-06, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-06.doc, RK-19-2012-06, př. 1, RK-19-2012-06, př. 2

07. Majetkoprávní příprava stavby - Přestavba mostu č. ev. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok
Usnesení 0872/19/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-07.doc, RK-19-2012-07, př. 1

08. Převody pozemků v k. ú. a obci Hořepník
Usnesení 0873/19/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 20/12 o výměře 57 m2, oddělený z pozemku par. č. 20/4, pozemky par. č. 877/33 o výměře 156 m2 a par. č. 877/34 o výměře 74 m2, oddělené z pozemku par. č. 877/11 a pozemky par. č. 880/7 o výměře 242 m2 a par. č. 880/8 o výměře 422 m2, oddělené z pozemku par. č. 880/1 podle geometrického plánu č. 379-481/2011, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 20/12 o výměře 57 m2, oddělený z pozemku par. č. 20/4, pozemky par. č. 877/33 o výměře 156 m2 a par. č. 877/34 o výměře 74 m2, oddělené z pozemku par. č. 877/11 a pozemky par. č. 880/7 o výměře 242 m2 a par. č. 880/8 o výměře 422 m2, oddělené z pozemku par. č. 880/1, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
 • nabýt darem pozemky par. č. 880/12 o výměře 158 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/2, pozemek par. č. 880/10 o výměře 8 m2, oddělený z pozemku par. č. 880/3, pozemek par. č. 931/19 o výměře 34 m2, oddělený z pozemku par. č. 931/3, vše podle geometrického plánu č. 379-481/2011, pozemek par. č. 1101/7 o výměře 1150 m2, oddělený z pozemku par. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 375-288-2011 a pozemky par. č. 1014/1 o výměře 90 m2 a par. č. 1014/2 o výměře 154 m2, vše v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví obce Hořepník do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-08.doc, RK-19-2012-08, př. 1

09. Darování pozemku a stavby pozemní komunikace III/4063
Usnesení 0874/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem těleso pozemní komunikace - silnice III/4063, která se nachází na pozemku par. č. 1515/1, včetně všech součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1515/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 713 m2 v k. ú. Vysoká u Jihlavy, obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-09.doc, RK-19-2012-09, př. 1

10. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci Transformace ÚSP Křižanov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem nabytí pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0875/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky par. č. 3627/1 - orná půda o výměře 962 m2 a par. č. 3642/4 - orná půda o výměře 1090 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 764 720 Kč za podmínky zřízení předkupního práva na pozemky 3627/1 - orná půda o výměře 962 m2 a par. č. 3642/4 - orná půda o výměře 1090 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve prospěch města Velké Meziříčí s tím, že v případě využití předkupního práva, uhradí město jako kupující prodávajícímu kupní cenu ve stejné výši sníženou o 3 %, předkupní právo bude časově omezeno do doby kolaudace stavby realizované v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-10.doc, RK-19-2012-10, př. 1

11. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0876/19/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálů RK-19-2012-11, př. 1 a RK-19-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-11.doc, RK-19-2012-11, př. 1, RK-19-2012-11, př. 2

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh přijetí dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje na zvláštní účet kraje projektu INTERREG IVC DE-LAN. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0877/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu DE-LAN o přijatou dotaci z ERDF ve výši 347 146,46 Kč určenou na financování projektu INTERREG IVC - DE-LAN.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-12.doc

13. Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina, 2. část dle materiálu RK-19-2012-13, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů v jednotlivých částech zakázky dle přílohy č. 5 jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina, 2. část;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-13.doc, RK-19-2012-13, př. 1, RK-19-2012-13, př. 2, RK-19-2012-13, př. 3, RK-19-2012-13, př. 4, RK-19-2012-13, př. 5

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí dotace na projekt Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a projekt Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní sku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS a zdůvodnila navrhovanou úpravu přílohy č. 2. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0879/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 1 030 000 Kč určenou na realizaci projektu Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, dle materiálu RK-19-2012-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 90 000 Kč určenou na realizaci projektu Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kriminality, dle materiálu RK-19-2012-14, př. 2upr1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na spoluúčast kraje na realizaci projektů v rámci programu prevence kriminality.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-14.doc, RK-19-2012-14, př. 1, RK-19-2012-14, př. 2

31. Skutek roku 2011 udělení cen
M. Hyský seznámil radu kraje s předloženým návrhem udělení cen Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2011 fyzickým osobám dle materiálu RK-19-2012-31, př. 1 a právnickým osobám dle materiálu RK-19-2012-31, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-31.doc, RK-19-2012-31, př. 1, RK-19-2012-31, př. 2

15. Město Ledeč nad Sázavou - stav silnice II/130 a II/150
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o vyjádření starosty města Ledče nad Sázavou k neuspokojivému stavu silnic II/130 a II/150 v majetku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/19/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dopis starosty města Ledče nad Sázavou dle materiálu RK-19-2012-15, př. 1;
ukládá
hejtmanovi kraje odpovědět starostovi města Ledeč nad Sázavou ve znění dle materiálu RK-19-2012-15, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-15.doc, RK-19-2012-15, př. 1, RK-19-2012-15, př. 2

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnějších nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0882/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky služby: Vypracování projektových dokumentací - soubor 1, dle materiálu RK-19-2012-16, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na služby Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
 • pro část 1) nabídku uchazeče: M.I.S. a.s., IČ 421 95 683, se sídlem Škroupova 719, 500 02, Hradec Králové
 • pro část 2) nabídku uchazeče: M.I.S. a.s., IČ 421 95 683, se sídlem Škroupova 719, 500 02, Hradec Králové
 • pro část 3) nabídku uchazeče: CITYPLAN spol. s r.o., IČ 473 07 218, se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha
 • pro část 4) nabídku uchazeče: SUDOP PRAHA a.s., IČ 257 93 349, se sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
 • pro část 5) nabídku uchazeče: CITYPLAN spol. s r.o., IČ 473 07 218, se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha
 • pro část 6) nabídku uchazeče: PRODIN a.s., IČ 252 92 161, se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
 • pro část 7) nabídku uchazeče: VALBEK spol. s r.o., IČ 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
 • pro část 8) nabídku uchazeče: VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 601 93 280, se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
 • pro část 9) nabídku uchazeče: MDS Projekt s.r.o., IČ 274 87 938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
 • pro část 10) nabídku uchazeče: Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 463 47 488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
 • pro část 11) nabídku uchazeče: Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 463 47 488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
v souladu s materiálem RK-19-2012-16, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit prostřednictvím administrátora zakázky odeslání oznámení výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-16.doc, RK-19-2012-16, př. 1

17. Informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0883/19/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nápravná opatření uvedená ve Zprávě o odstranění zjištěných nedostatků č.j. KSAÚSVPO/004385/2012 ze dne 25. 4. 2012 ke zjištěním v Protokolu č. 02/2011/KSÚSV o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu RK-19-2012-17, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství provést kontrolu plnění navržených opatření a radě kraje výsledek předložit do 31. 7. 2012.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-17.doc, RK-19-2012-17, př. 1

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0884/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 32 750 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 32 750 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 32 750 000 Kč s určením na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-18.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelce materiál k dopracování. H. Strnadová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-19.doc

30. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč - ul. Hrotovická“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0885/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-19-2012-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-30.doc, RK-19-2012-30, př. 1

20. Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem podpory programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0886/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 868 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 868 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou ve výši 236 000 Kč, Sdružení Nové Město na Moravě o.s., IČO 45659028 ve výši 232 000 Kč, Střed, o.s., IČO 70870896 ve výši 400 000 Kč na realizaci programů primární prevence v roce 2012 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2012-20, př. 1upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-20.doc, RK-19-2012-20, př. 1, RK-19-2012-20, př. 2

21. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0887/19/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 894 100 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-19-2012-21, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2012-21, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-21.doc, RK-19-2012-21, př. 1, RK-19-2012-21, př. 2

22. Peněžní dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro ZZSKV, příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0888/19/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-22.doc, RK-19-2012-22, př. 1

23. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0889/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 300 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-23.doc, RK-19-2012-23, př. 1, RK-19-2012-23, př. 2, RK-19-2012-23, př. 3

24. Podnájem části nemovitosti v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, p. o., o udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o podnájmu části nemovitosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0890/19/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu části nemovitosti mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a společností Vodafone Czech Republic a.s. dle materiálů RK-19-2012-24, př. 1, RK-19-2012-24, př. 2, RK-19-2012-24, př. 3, RK-19-2012-24, př. 4, RK-19-2012-24, př. 5, RK-19-2012-24, př. 6, RK-19-2012-24, př. 7, RK-19-2012-24, př. 8 a RK-19-2012-24, př. 9.
odpovědnost: OZ, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-24.doc, RK-19-2012-24, př. 1, RK-19-2012-24, př. 2, RK-19-2012-24, př. 3, RK-19-2012-24, př. 4, RK-19-2012-24, př. 5, RK-19-2012-24, př. 6, RK-19-2012-24, př. 7, RK-19-2012-24, př. 8, RK-19-2012-24, př. 9

25. Souhlas s uzavřením smlouvy
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0891/19/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/19/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání ředitelů SŠ o přijaté finanční prostředky ve výši 100 000 Kč za účelem realizace aktivit projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina CZ.1.07/1.3.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-26.doc

27. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádal radu kraje o jmenování ředitelů škol a školských zařízení v souladu s výsledky konkursního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/19/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod - Mgr. Kláru Sojkovou; Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - Mgr. Nellu Slavíkovou; Základní školy speciální a Praktické školy Černovice - Ing. Františka Vránka - podle materiálu RK-19-2012-27, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-27.doc, RK-19-2012-27, př. 1, RK-19-2012-27, př. 2, RK-19-2012-27, př. 3

28. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s projektovým záměrem příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/19/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou dle materiálu RK-19-2012-28, př. 1;
ukládá
řediteli Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou zaslat poskytovateli dotace společně se souhlasem zřizovatele rovněž stanovisko OŠMS dle materiálu RK-19-2012-28, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 11. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-28.doc, RK-19-2012-28, př. 1, RK-19-2012-28, př. 2, RK-19-2012-28, př. 3

29. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Číměř nad Jihlavou
L. Joukl podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/19/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. května 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2012-29.doc

32. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 5. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2012 dne 9. 5. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 5. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz