Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 2/2017 - 10.01.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
03Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08Posílení akviziční činnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina formou nových pravidel Rady Kraje Vysočina
09Uzavření dodatků ke Smlouvě o spolupráci a ke Smlouvě o výpůjčce v rámci udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
10Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ
11Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně
12FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
13Úprava Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
14Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
15Schválení čerpání fondu investic Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou
16Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - monitorovací zpráva o udržitelnosti
17Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
18Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
19Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016 - kapitola Evropské projekty
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2016
21Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě - akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
22Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
23Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu II/402 Třešť - ul. Fritzova
24Nabytí pozemků k zajištění majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Návrh na zařazení nové akce Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S. - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
27Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
28Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
29Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Školství
30Nevyužití předkupního práva - k. ú. Havlíčkův Brod
31Smlouvy o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy některých dopravních staveb
32Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
34Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
36Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
37Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství
38Dodatky k darovacím smlouvám
39Návrh na čerpání fondu investic u Domova Háj, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz