Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 1/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 1/2007, které se konalo dne 2. 1. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 1. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a přednesl návrh na projednání materiálu „Návrh na poskytnutí daru“. Rada kraje návrh akceptovala.

02. Návrh na poskytnutí daru
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnout prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému v roce 2007 věcný a finanční dar. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0001/01/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dar Miloslavu Šeredovi, jakožto prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému 1. 1. 2007, ve výši a struktuře dle materiálů RK-01-2007-02, př. 1upr1 a RK-01-2007-02, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2007-02.doc

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 1/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 1. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 01/2007 dne 2. 1. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 1. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz