Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2012 - 09.05.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
04Převody pozemků v k. ú. Jetřichovec a obci Pacov
05Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
06Darování pozemků a stavby pozemní komunikace III/1316 - k.ú. Hybrálec a k. ú. Zborná
07Majetkoprávní příprava stavby - Přestavba mostu č. ev. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok
08Převody pozemků v k. ú. a obci Hořepník
09Darování pozemku a stavby pozemní komunikace III/4063
10Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci Transformace ÚSP Křižanov
11Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
13Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí dotace na projekt Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a projekt Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní sku
15Město Ledeč nad Sázavou - stav silnice II/130 a II/150
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
17Informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
20Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
21Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
22Peněžní dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
23Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
24Podnájem části nemovitosti v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
25Souhlas s uzavřením smlouvy
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
27Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
28Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
29Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Číměř nad Jihlavou
30Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická
31Skutek roku 2011 - udělení cen
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz