Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2015 - 05.05.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
06Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
08Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
11Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
12Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Humpolec
13Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2014
14Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
15Veřejná zakázka na stavební práce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
16Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
17Stažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod
18Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
19Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2014
20Návrh finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
20upr1Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
21Smlouva o nájmu movitého majetku pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
22Změna usnesení rady kraje č. 0661/12/2015/RK
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
25Projektové záměry příspěvkových organizací
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
27Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
28Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
28upr1Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
29Návrh na udělení věcných darů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz