Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2010, které se konalo dne 18. 5. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 18. 5. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 65. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2010
 2. Návrh na zařazení nové akce VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 3. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
 4. Prodej bytové jednotky v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 5. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč
 6. Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
 7. Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
 9. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
 11. Uzavření smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
 12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
 14. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
 15. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 16. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Obec Budkov - úprava veřejného prostranství
 17. Změna usnesení 0543/12/2010/RK
 18. Záměr darovat vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči
 19. Výsledek Inventury projektů příspěvkových organizací
 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - pracoviště krajského úřadu v Havlíčkově Brodě
 21. Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
 22. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Centru multikulturního vzdělávání, o. s.
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování medailí pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd
 27. Zrušení usnesení rady kraje
 28. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
 30. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
 31. Odvolání ředitele Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
 32. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
 35. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
 36. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
 37. Jmenování ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
 38. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009
 39. Veřejná zakázka Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice - dodatečné stavební práce
 40. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2010
 41. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
 42. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
 43. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina
 44. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
 45. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - příspěvkové organizace kraje Vysočina Education
 46. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011
 48. Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 49. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 50. Průběžná informace k elektronizaci zdravotnictví
 51. Průběžná informace pracovního týmu- Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
 52. Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
 53. Žádost o schválení investice pro rok 2010
 54. Žádost o schválení investice pro rok 2010
 55. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
 56. Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina - jednací řízení bez uveřejnění
 57. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 58. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření
 59. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2009
 60. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 61. Organizační řády příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových a Domov pro senior
 62. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
 63. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
 64. Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
 65. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 66. Rozprava členů rady
Usnesení 0711/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

V průběhu jednání odešel J. Běhounek. K bodům 02 14, 16, 17, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Návrh na zařazení nové akce VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0712/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: květen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-02.doc

03. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
Usnesení 0713/15/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-03.doc, RK-15-2010-03, př. 1, RK-15-2010-03, př. 2, RK-15-2010-03, př. 3

04. Prodej bytové jednotky v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0714/15/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-04.doc, RK-15-2010-04, př. 1

05. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč
Usnesení 0715/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Třebíč:
 • smlouvu zakládající městu Třebíč právo provést stavbu III/35116, III/36061 - Budíkovická - okružní křižovatka , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 701/4, par. č. 701/7, par. č. 701/26, par. č. 701/27 a par. č. 709/2 v k.ú. Týn u Třebíče ve vlastnictví kraje Vysočina;
 • smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu III/35116, III/36061 - Budíkovická - okružní křižovatka , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 53/1, par. č. 93/3, 255/4, par. č. 706/2, par. č. 706/3, par.č. 706/4, par. č. 706/5, par. č. 706/6, par. č. 722/5, par. č. 723 a par. č. 350/4 v k.ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč ve vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-05.doc, RK-15-2010-05, př. 1

06. Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
Usnesení 0716/15/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-06.doc, RK-15-2010-06, př. 1

07. Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
Usnesení 0717/15/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1 se pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 1710-180/2007 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 162 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem nahrazuje pozemkem zaměřeným geometrickým plánem č. 1920-N319/2009 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 101 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-07.doc, RK-15-2010-07, př. 1

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
Usnesení 0718/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 997/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 2415 m2, par. č. 997/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1963 m2, par. č. 997/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1010/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 370 m2 v k. ú. a obci Rynárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 997/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 2415 m2, par. č. 997/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1963 m2, par. č. 997/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1010/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 370 m2 v k. ú. a obci Rynárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. června 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-08.doc, RK-15-2010-08, př. 1

09. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
Usnesení 0719/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2010-09, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojatice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nemovitý majetek dle materiálu RK-15-2010-09, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojatice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-09.doc, RK-15-2010-09, př. 1, RK-15-2010-09, př. 2

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
Usnesení 0720/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 555/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, par. č. 555/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a par. č. 555/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 555/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, par. č. 555/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a par. č. 555/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 555/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1218/15 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví obce Chrtníč do vlastnictví kraje Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. června 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-10.doc, RK-15-2010-10, př. 1

11. Uzavření smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
Usnesení 0721/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina jako investorem a obcí Chlumětín a městem Svratka jako vlastníky pozemků, smlouvy zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 751/4, par. č. 751/5, par. č. 1159/8 a par. č. 1198 a pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK jako par. č. 750 o výměře a par. č. 751 v katastrálním území Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-11.doc

12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0722/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2010-12, př. 1 a RK-15-2010-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-12.doc, RK-15-2010-12, př. 1, RK-15-2010-12, př. 2

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
Usnesení 0723/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo 39-59/2009 nově označené jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k. ú. Rytířsko a obci Jamné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle které kraj Vysočina prodá společnosti Realinvest, spol. s r. o., Jihlava, Mrštíkova 1167/14, PSČ 586 00, IČ 005 57 641 po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné část pozemku par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo 39-59/2009 nově označenou jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k.ú. Rytířsko a obci Jamné za cenu 30 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-13.doc, RK-15-2010-13, př. 1, RK-15-2010-13, př. 2

14. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
Usnesení 0724/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-14.doc, RK-15-2010-14, př. 1

16. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Obec Budkov - úprava veřejného prostranství
Usnesení 0725/15/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Obec Budkov - úprava veřejného prostranství;
rozhoduje
uzavřít s obcí Budkov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2117/1 o výměře 800 m2 v k. ú. a obci Budkov pro akci Obec Budkov - úprava veřejného prostranství a smlouvu zakládající obci Budkov právo provést stavbu Obec Budkov - úprava veřejného prostranství na části pozemku par. č. 2117/1 v k. ú. a obci Budkov, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-16.doc, RK-15-2010-16, př. 1

17. Změna usnesení 0543/12/2010/RK
Usnesení 0726/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0543/12/2010/RK tak, že ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané dle materiálu RK-12-2010-09 př. 1 (pořadové č. 12) bude mimo oprávněného z věcného břemene třetí účastník smlouvy - investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a způsob úhrady bez úhrady se nahrazuje dle sazebníku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-17.doc

15. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
L. Joukl, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách kupních na nabytí pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0727/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dočasných záborů dle materiálů RK-15-2010-15, př. 1 a RK-15-2010-15, př. 2 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 5 Kč/m2/rok;
 • zahájit jednání s vlastníky pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2010-15, př. 3 o možnosti převodu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina a podmínkách uzavření nájemních smluv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů RK-15-2010-15, př. 1 a RK-15-2010-15, př. 2 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-15.doc, RK-15-2010-15, př. 1, RK-15-2010-15, př. 2, RK-15-2010-15, př. 3, RK-15-2010-15, př. 4

18. Záměr darovat vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči
L. Joukl, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnili radě kraje předložený záměr kraje darovat do vlastnictví města Třebíč vodovodní a kanalizační řad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat vodovodní řad v délce cca 489 m, včetně zemních hydrantů nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat vodovodní a kanalizační řad nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-18.doc, RK-15-2010-18, př. 1

65. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
L. Joukl, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o záměru kraje prodat pozemky v k. ú. Hruškové Dvory pro realizaci projektu Vědeckotechnologický park 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 399/10 orná půda o výměře 20 405 m2 a pozemku par. č. 214/46 orná půda o výměře 8 207 m2 odděleného GP č. 567-44/2010 z pozemku par. č. 214/22 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5.2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-65, RK-15-2010-65, př. 1

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - pracoviště krajského úřadu v Havlíčkově Brodě
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor podle materiálu
RK-15-2010-20, př. 1.
odpovědnost: oHS
termín: 18. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-20.doc, RK-15-2010-20, př. 1

21. Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0731/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus o platbu z evropských fondů ve výši 957 025,67 Kč určenou na financování poslední etapy projektu.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 05. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-21.doc

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje žádost společnosti Merida Bike Team o podporu na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0732/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Merida Bike Team s. r. o., Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-15-2010-24.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-24.doc, RK-15-2010-24, př. 1, RK-15-2010-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí ředitele závodu 9. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů pro vítěze závodu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0733/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovního poháru v hodnotě 2 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-15-2010-25, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 2 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 Kč, dle materiálu RK-15-2010-25.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-25.doc, RK-15-2010-25, př. 1, RK-15-2010-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování medailí pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Občanského sdružení DUKLA Jihlava o podporu v podobě pohárů a medailí pro vítěze turnaje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0734/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě medailí v hodnotě 2 000 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769 dle materiálu RK-15-2010-26, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 2 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 Kč, dle materiálu RK-15-2010-26.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-26.doc, RK-15-2010-26, př. 1, RK-15-2010-26, př. 2

27. Zrušení usnesení rady kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na zrušení usnesení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0735/15/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0191/05/2010/RK ze dne 9. 2. 2010.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-27.doc

28. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala, jmenovala zástupce do konkurzní komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0736/15/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 dle doplněného materiálu RK-15-2010-28, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města Humpolec a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 19. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-28.doc, RK-15-2010-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0737/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 1 528 160 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-15-2010-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-15-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-29.doc, RK-15-2010-29, př. 1

30. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0738/15/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Miroslava Nováka do funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012, podle materiálu RK-15-2010-30, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Miroslavu Novákovi řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, s účinností od 1. 7. 2010 podle materiálu RK-15-2010-30, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-30.doc, RK-15-2010-30, př. 1, RK-15-2010-30, př. 2, RK-15-2010-30, př. 3, RK-15-2010-30, př. 4

31. Odvolání ředitele Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0739/15/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-31.doc, RK-15-2010-31, př. 1

32. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na uložení odvodu do rozpočtu kraje uvedené příspěvkové organizaci. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0740/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 1 800 Kč dle materiálu RK-15-2010-32, př. 1;
 • povolit z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinnosti odvést do rozpočtu kraje odvod Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 1 800 Kč dle materiálu RK-15-2010-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy řemesel Třebíč, Demlova 890, 674 01 Třebíč
termín: do 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-32.doc, RK-15-2010-32, př. 1, RK-15-2010-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0741/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 240 000 Kč a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 40 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-15-2010-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: květen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-33.doc, RK-15-2010-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout níže uvedeným organizátorům dotace na realizaci postupových soutěží. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0742/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • Oblastnímu spolku ČČK Pelhřimov, IČ 00425885 na realizaci postupového kola soutěže Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně ve výši 20 000 Kč;
 • Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 000 Kč na podporu postupového kola soutěže Talenti 1. ročníků;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 32 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 32 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-34.doc, RK-15-2010-34, př. 1, RK-15-2010-34, př. 2

35. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje rozhodnout o návrhu na jmenování nominační komise pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/15/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-15-2010-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-35.doc, RK-15-2010-35, př. 1

36. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0744/15/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Drahomíru Pourovou do funkce ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012, podle materiálu RK-15-2010-36, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Ing. Drahomíře Pourové ředitelce Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690, s účinností od 1. 7. 2010 podle materiálu RK-2-2010-36, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-36.doc

37. Jmenování ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0745/15/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
PaedDr. Milana Hanáka do funkce ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012, podle materiálu RK-15-2010-37, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat PaedDr. Milanu Hanákovi, řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, s účinností od 1. 7. 2010 podle materiálu RK-15-2010-37, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-37.doc

19. Výsledek Inventury projektů příspěvkových organizací
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, M. Šulc, vedoucí odboru analýz, seznámili radu kraje s celkovým stavem projektů realizovaných jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0746/15/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
souhrnnou informaci dle materiálu RK-15-2010-19, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina zpracovat a předložit Radě kraje Vysočina materiál, na základě kterého by bylo institucionalizováno vedení průběžné evidence stavu projektů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: ředitel, oPKŽÚ
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-19.doc, RK-15-2010-19, př. 1

22. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádosti firem a institucí o pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Den otevřených dveří kraje Vysočina 2010“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0747/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálu RK-15-2010-22, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-22.doc, RK-15-2010-22, př. 1, RK-15-2010-22, př. 2, RK-15-2010-22, př. 3, RK-15-2010-22, př. 4

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Centru multikulturního vzdělávání, o. s.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotaci Centru multikulturního vzdělávání, o. s. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0748/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centru multikulturního vzdělávání, o. s., IČ 22666516, Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava ve výši 120 000 Kč dle materiálu RK-15-2010-23, př. 1upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 120 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 120 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 18. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-23.doc, RK-15-2010-23, př. 1

38. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009. Projednávání se zúčastnili J. Míka, ředitel KSÚSV, O. Dušátko, provozní náměstek KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0749/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009 dle materiálu RK-15-2010-38, př. 1;
 • návrh přídělu ze zisku za rok 2009 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2010-38, př. 1;
 • převod částky 19 058 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s finančním plánem na rok 2010.
odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-38.doc, RK-15-2010-38, př. 1

39. Veřejná zakázka Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice - dodatečné stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na danou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0750/15/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-39, RK-15-2010-39, př. 1, RK-15-2010-39, př. 2

40. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje k projednání návrh finančního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili J. Míka, ředitel KSÚSV, O. Dušátko, provozní náměstek KSÚSV. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0751/15/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím finančních prostředků Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci od Státního fondu dopravní infrastruktury na odstraňování škod na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje Vysočina po zimě 2009/2010;
bere na vědomí
zvýšení příspěvku na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 70 438 000 Kč, určené na odstraňování škod po zimě 2009/2010;
schvaluje
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2010 podle materiálu RK-15-2010-40, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanoví
 • způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2010 podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 185 000 000 Kč;
 • na rok 2010 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci kraje Vysočina, u kategorie majetku mosty a silnice II. a III. třídy roční účetní odpisovou sazbu ve výši 1 % z jeho pořizovací ceny;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu:
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru,
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2010, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2010 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2010;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru majetkového
termín: průběžně do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-40.doc, RK-15-2010-40, př. 1

41. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje jmenovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0752/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2010-41, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle materiálu RK-15-2010-41, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-15-2010-41, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-15-2010-41, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-41.doc, RK-15-2010-41, př. 1, RK-15-2010-41, př. 2, RK-15-2010-41, př. 3, RK-15-2010-41, př. 4

42. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0753/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 537 687,01 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-42.doc

V průběhu jednání odešel L. Joukl. K bodům 43 - 45, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

43. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina
Usnesení 0754/15/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 1;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 1 ve výši 23 Kč Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazyková škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443, ve výši 23 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 2;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 2 ve výši 26 372 Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazyková škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443, ve výši 26 372 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 3;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 3 ve výši 419 Kč Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, se sídlem Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, IČ 60126698;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, se sídlem Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, IČ 60126698, ve výši 419 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 4;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 4 ve výši 516 Kč Gymnáziu Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1560/1, Jihlava, IČ 60545984;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Gymnáziem Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1560/1, Jihlava, IČ 60545984, ve výši 516 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 5;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 5 ve výši 1 360 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, se sídlem Husova 54, Jihlava, IČ 00638056;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava, se sídlem Husova 54, Jihlava, IČ 00638056, ve výši 1 360 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 6;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 6 ve výši 85 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, se IČ 48895598;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, se sídlem Studentská 1, Žďár nad Sázavou, IČ 48895598, ve výši 85 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-43.doc

44. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
Usnesení 0755/15/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-44, př. 1;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-44, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-44 př. 1 ve výši 833 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, se sídlem Bratříku 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod, se sídlem Bratříku 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817, ve výši 833 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-44, př. 2;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-44, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-44 př. 2 ve výši 36 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, se sídlem Bratříků 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod, se sídlem Bratříku 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817, ve výši 36 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-44, př. 3;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-44, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-44 př. 3 ve výši 4 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, se sídlem Bratříku 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod, se sídlem Bratříku 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817, ve výši 4 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-44, př. 4;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-44, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-44 př. 4 ve výši 2 865 Kč Střednímu odbornému učilišti technickému, Chotěboř, Žižkova 1501, se sídlem Žižkova 1501, Chotěboř, IČ 67441351;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501, se sídlem Žižkova 1501, Chotěboř, IČ 67441351, ve výši 2 865 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-44, př. 5;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-44, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-44 př. 5 ve výši 7 201 Kč Střednímu odbornému učilišti technickému, Chotěboř, Žižkova 1501, se sídlem Žižkova 1501, Chotěboř, IČ 67441351;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501, se sídlem Žižkova 1501, Chotěboř, IČ 67441351, ve výši 7 201 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-44, př. 6;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-44, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-44 př. 6 ve výši 39 560 Kč Střednímu odbornému učilišti technickému, Chotěboř, Žižkova 1501, se sídlem Žižkova 1501, Chotěboř, IČ 67441351;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501, se sídlem Žižkova 1501, Chotěboř, IČ 67441351, ve výši 39 560 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-44.doc

45. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - příspěvkové organizace kraje Vysočina Education
Usnesení 0756/15/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálů RK-15-2010-45, př. 1, RK-15-2010-45, př. 2, RK-15-2010-45, př. 3 a RK-15-2010-45, př. 4;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-45, př. 5 úlevu z povinnosti zaplatit odvody dle materiálů
RK-15-2010-45, př. 1, RK-15-2010-45, př. 2, RK-15-2010-45, př. 3 a RK-15-2010-45, př. 4 v souhrnné výši 733 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvková organizaci, se sídlem Žižkova 20, Jihlava, IČ 75140349;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávky za Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkova 20, Jihlava, IČ 75140349, ve výši 733 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-45.doc

46. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí města Náměšť nad Oslavou o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0757/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/225/09 dle materiálu RK-15-2010-46, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-46.doc, RK-15-2010-46, př. 1, RK-15-2010-46, př. 2

47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0758/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011 dle materiálu RK-15-2010-47, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-47.doc, RK-15-2010-47, př. 1, RK-15-2010-47, př. 2

60. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0759/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Primární prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 7 978 200,- Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, obor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-60.doc

61. Organizační řády příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových a Domov pro senior
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vydat nové organizační řády příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0760/15/2010/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 1;
 • Organizační řád Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 2;
 • Organizační řád Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 3;
 • Organizační řád Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu
 • RK-15-2010-61, př. 4;
 • Organizační řád Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-61, př. 5,
 • Organizační řád Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu
 • RK-15-2010-61, př. 6.
odpovědnost: ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 10. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-61.doc, RK-15-2010-61, př. 1, RK-15-2010-61, př. 2, RK-15-2010-61, př. 3, RK-15-2010-61, př. 4, RK-15-2010-61, př. 5, RK-15-2010-61, př. 6

62. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava projekt Rodinné pasy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dar ZOO Jihlava v rámci propagace projektu Rodinné pasy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0761/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava, IČ 00404454, dle materiálu RK-15-2010-62, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-62.doc, RK-15-2010-62, př. 1, RK-15-2010-62, př. 2

63. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
P. Krčál, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu podpořit projekty dobrovolnictví a projekty sousedské výpomoci v malých obcích. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0762/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-15-2010-63, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-63.doc, RK-15-2010-63, př. 1

48. Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0763/15/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-48, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-48.doc, RK-15-2010-48, př. 1

50. Průběžná informace k elektronizaci zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje na vědomí průběžnou informaci o plnění úkolu pracovního týmu. V průběhu jednání přišel V. Novotný.
Rada kraje projednala návrhy bodů 50, 51 a 52; závěrem diskuse doporučila předkladateli materiály dopracovat a znovu je předložit k projednání na příštím zasedání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-50.doc

51. Průběžná informace pracovního týmu- Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
Viz bod 50.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-51.doc

52. Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
Viz bod 50.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-52.doc

53. Žádost o schválení investice pro rok 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod o schválení vybraných investičních akcí, které je nutné v nejbližší době zrealizovat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0764/15/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením investičních akcí Nákladní automobil, Fakofragmentátor a Disková pole pro systém MARIEPACS do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z převedených prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje do investičního fondu nemocnice v roce 2009.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-53.doc

54. Žádost o schválení investice pro rok 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava o schválení vybraných investičních akcí, které je nutné v nejbližší době zrealizovat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0765/15/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením investičních akcí Rozšíření stávajícího diskového pole, Gastroskop , Inkubátor CO2 , Endoskop a Myčka podložních mís do investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z prostředků investičního fondu nemocnice a z finančních darů.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-54.doc

55. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k žádosti Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením nové smlouvy o úvěru. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0766/15/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. dle materiálu RK-15-2010-55, př. 1 a s podmínkami zajištění dle materiálů RK-15-2010-55, př. 2, RK-15-2010-55, př. 3, RK-15-2010-55, př. 4;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • zaslat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice, údaje o výšce úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za pojišťovnou;
 • po obdržení prostředků od pojišťovny zaslat kopii stavu bankovního účtu splacení dluhu
 • realizovat opatření ke stabilizaci hospodářského výsledku v roce 2010.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-55.doc

56. Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina - jednací řízení bez uveřejnění
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0767/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů:
RK-15-2010-56, př. 1- Návrh mandátní smlouvy s firmou RTS;
RK-15-2010-56, př. 2- Návrh Výzvy k jednání;
RK-15-2010-56, př. 3- Návrh komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči;
RK-15-2010-56, př. 4upr1- Návrh hodnotící komise;
RK-15-2010-56, př. 5- Krycí list nabídky - formulář;
RK-15-2010-56, př. 6 - Rekapitulace nabídkové ceny celkem
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Jihlava, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Pelhřimov, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Třebíč, p.;o.;
RK-15-2010-56, př. 7 - Obchodní podmínky Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 8 - Obchodní podmínky Nemocnice Jihlava, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 9 - Obchodní podmínky Nemocnice Pelhřimov, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 10 - Obchodní podmínky Nemocnice Třebíč, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 11 - Obchodní podmínky Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 12 - Seznam zájemců pro výzvu;
RK-15-2010-56, př. 13 - Harmonogram průběhu řízení;
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle RK-15-2010-56, př. 1;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči a jejich náhradníky dle materiálu
 • RK-15-2010-56, př. 3;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2010-56, př. 4upr1;
bere na vědomí
harmonogramu zadávacího řízení dle materiálu RK-15-2010-56, př. 13.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-56.doc

57. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0768/15/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálu
RK-15-2010-57, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-57.doc, RK-15-2010-57, př. 1

58. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 32 206 088,21 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnický, odbor ekonomický
termín: 31. května 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-58.doc

59. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s výsledkem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/15/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 u odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1;
 • u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) za rok 2009 jeho zapojením na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 do rezervního fondu a fondu odměn u ostatních příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření nemocnic dle materiálu RK-15-2009-59, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009 dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1.
odpovědnost: vedoucí odboru zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví
termín: do 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-59.doc, RK-15-2010-59, př. 1

49. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje k projednání návrh organizačního řádu uvedené příspěvkové organizace. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-49.doc, RK-15-2010-49, př. 1

64. Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh schválit znění podkladů pro žádosti o revitalizaci zeleně do Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/15/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-15-2010-64, př. 1, RK-15-2010-64, př. 2, RK-15-2010-64, př. 3, RK-15-2010-64, př. 4, RK-15-2010-64, př. 5, RK-15-2010-64, př. 6, RK-15-2010-64, př. 7, RK-15-2010-64, př. 8, RK-15-2010-64, př. 9, RK-15-2010-64, př. 10, RK-15-2010-64, př. 11, RK-15-2010-64, př. 12, RK-15-2010-64, př. 13.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 18. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2010-64.doc, RK-15-2010-64, př. 1, RK-15-2010-64, př. 2, RK-15-2010-64, př. 3, RK-15-2010-64, př. 4, RK-15-2010-64, př. 5, RK-15-2010-64, př. 6, RK-15-2010-64, př. 7, RK-15-2010-64, př. 8, RK-15-2010-64, př. 9, RK-15-2010-64, př. 10, RK-15-2010-64, př. 11, RK-15-2010-64, př. 12, RK-15-2010-64, př. 13

66. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 5. 2010, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2010 dne 18. 5. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 5. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz