Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2010 - 18.05.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na zařazení nové akce VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
03Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
04Prodej bytové jednotky v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
05Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč
06Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
07Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
08Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
09Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
09upr1Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
10Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
11Uzavření smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
14Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
15Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
16Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Obec Budkov - úprava veřejného prostranství
17Změna usnesení 0543/12/2010/RK
18Záměr darovat vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči
19Výsledek Inventury projektů příspěvkových organizací
20Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - pracoviště krajského úřadu v Havlíčkově Brodě
21Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
22Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Centru multikulturního vzdělávání, o. s.
24Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010
25Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování medailí pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd
27Zrušení usnesení rady kraje
28Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
30Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
31Odvolání ředitele Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
32Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
35Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
36Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
37Jmenování ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
38Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009
39Veřejná zakázka Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice - dodatečné stavební práce
40Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2010
41Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
42Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
43Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina
44Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
45Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - příspěvkové organizace kraje Vysočina Education
46FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
47Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011
48Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
49Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
50Průběžná informace k elektronizaci zdravotnictví
51Průběžná informace pracovního týmu- Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
52Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
53Žádost o schválení investice pro rok 2010
54Žádost o schválení investice pro rok 2010
55Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
56Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina - jednací řízení bez uveřejnění
57Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
58Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření
59Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2009
60Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
61Organizační řády příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových a Domov pro senior
62Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
63Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
64Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
65Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz