Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2009, které se konalo dne 28. 4. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 4. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Ryšavého.
Radě kraje byl předložen návrhy na zařazení bodu 60. Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2009
 2. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 3. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
 6. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 7. Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
 8. Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
 9. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
 10. Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 12. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 14. Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
 15. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
 16. Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín
 17. Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokalita Jemnice - návrh na zařazení nové akce do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 18. Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
 19. Převod budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
 20. Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 21. Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 22. Záměr uspořádání části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, smlouva zakládající právo stavby na pozemku kraje
 23. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 24. Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
 25. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
 26. Prohlášení při podávání žádosti o platbu
 27. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých
 28. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
 29. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
 30. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 31. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
 32. Informace o uzavření Memoranda o spolupráci na projektu IOP Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
 35. Veřejná zakázka na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
 37. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
 38. Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2009
 39. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
 40. Změny ve zřizovacích listinách
 41. Změny ve školském rejstříku
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
 43. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
 45. FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
 46. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 47. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
 48. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 49. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 50. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
 53. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 54. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč
 55. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
 57. Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 58. Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
 59. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
 60. Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
 61. Rozprava členů rady
Usnesení 0589/15/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

39. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu Technologického centra. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0590/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit realizaci projektu Technologického centra dle materiálu RK-15-2009-39, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-15-2009-39, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 25,9 mil. Kč na zvláštní účet kraje Technologické centrum s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-39.doc, RK-15-2009-39, př. 1, RK-15-2009-39, př. 2

K bodům odboru majetkového 02 16, 19 22, 24 a 60 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0591/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2009-02, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-02.doc, RK-15-2009-02, př. 1

03. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0592/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-15-2009-03, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-03.doc

04. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
Usnesení 0593/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-54, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly 51 a 52 dle GP č. 183-22/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1672/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 987 m2 v k. ú. Horní Bobrová nahrazuje dle GP č. 201-87/2008 nově odděleným pozemkem par. č. 1672/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 946 m2 v k. ú. Horní Bobrová
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-04.doc

05. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
Usnesení 0594/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení č. 0166/03/2007/ZK ze dne 15. 5. 2007 tak, že materiál ZK-03-2007-19, př. 1 se doplňuje o text:
„pozemek par. č. 1072/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 448 m2 v k. ú. Měřín nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
  1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí;
  2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení;
  3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
  4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
  5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost“;
 • změnit usnesení č. 0231/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 tak, že materiálu ZK-04-2007-30 př. 1 se doplňuje o text:
„pozemek par. č 251 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 v k. ú. Měřín nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
  1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí;
  2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení;
  3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
  4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
  5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-05.doc

06. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0595/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 610,- Kč s tím, že kraj Vysočina uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem ve výši 2 810,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-06.doc

07. Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0596/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1155/5 - ost. plocha, dráha o výměře 2952 m2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou a silnici III/02326 na tomto pozemku postavenou, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. května 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-07.doc

08. Prodej pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
Usnesení 0597/15/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-08.doc

09. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
Usnesení 0598/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Brzkov pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 ze dne 5. 6. 2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1386/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 308 m2 oddělený geometrickým plánem č. 254-265/2008 ze dne 5. 6. 2008 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-09.doc

10. Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
Usnesení 0599/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Líšná pozemek par. č. 533/2 ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2 v k. ú. a obci Líšná nově oddělený geometrickým plánem č. 102 - 23/2009 ze dne 14. 3. 2009 z pozemku par. č. 533/1 v k. ú. a obci Líšná na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 533/2 ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2 v k. ú. a obci Líšná nově oddělený geometrickým plánem č. 102 - 23/2009 ze dne 14. 3. 2009 z pozemku par. č. 533/1 v k. ú. a obci Líšná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Líšná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-10.doc

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0600/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2009-11, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2009-11, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-11.doc, RK-15-2009-11, př. 1

12. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0601/15/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-12.doc

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0602/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př. 1 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-13.doc, RK-15-2009-13, př. 1, RK-15-2009-13, př. 2

14. Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
Usnesení 0603/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0089/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 se u nabývaných pozemků par. č. 575/6, par. č. 575/7, par. č. 575/8 a par. č. 575/9 v k. ú. Písečné, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1325 a par. č. 1326/1 v k. ú. Radešínská Svratka a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 415/1, par. č. 418 a par. č. 419 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové nahrazuje původní vlastník pozemků - ČR Pozemkový fond ČR (LV 10002) novým vlastníkem, kterým je - ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (LV 60000).
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-14.doc

15. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
Usnesení 0604/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky nemovitostí jako budoucími prodávajícími na části nemovitostí dotčených stavbou II/405 Okříšky - průtah v katastrálním území Okříšky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-15-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-15.doc

16. Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín
Usnesení 0605/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, kterým budou movité věci - plechové přístřešky, plechová vrátnice, 2 ks garáže a vybavení plynové kotelny předány k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-16.doc

19. Převod budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0606/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
vydat plnou moc pro Mgr. Miroslava Němce ředitele příspěvkové organizace kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava, IČ: 48 46 15 04, podle které bude oprávněn učinit před notářem Čestné prohlášení formou notářského zápisu o vlastnictví stavby bez čp./ev. na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice kraje Vysočina a hospodaření příspěvkové organizace kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-19.doc

20. Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Usnesení 0607/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0027/01/2009/ZK, 0030/01/2009/ZK, 0078/02/2009/ZK, 0079/02/2009/ZK, 0087/02/2009/ZK, 0318/05/2008/ZK, 0326/05/2008/ZK, 0347/05/2008/ZK, 0358/05/2008/ZK, 0412/06/2007/ZK, 0464/07/2007/ZK, kterými byly schváleny dodatky zřizovacích listiny příspěvkových organizací kraje Vysočina tak, že pojem předáván do správy se v dodatcích zřizovacích listin nahrazuje pojmem předáván k hospodaření .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-20.doc

21. Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 0608/15/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-21.doc

22. Záměr uspořádání části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, smlouva zakládající právo stavby na pozemku kraje
Usnesení 0609/15/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-22.doc

24. Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
Usnesení 0610/15/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 12. květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-24.doc

60. Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
Usnesení 0611/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část kanalizační přípojky sloužící domovu mládeže Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč v úseku od revizní šachty Š2, včetně této šachty do kanalizačního sběrače „A“ z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-60, RK-15-2009-60, př. 1

17. Rozšíření sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - lokalita Jemnice - návrh na zařazení nové akce do rozpočtu a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k navrhovanému stavebnímu záměru. Projednávání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovnice na úseku veřejných zakázek odboru majetkového. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0612/15/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice dle materiálu RK-15-2009-17, př. 1;
rozhoduje
zařadit akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč při současném snížení, § 6172 Činnost regionální správy o částku 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-17.doc

18. Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu nabýt pozemek v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš do vlastnictví kraje. Projednávání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovnice na úseku veřejných zakázek odboru majetkového. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0613/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 358/4, orná půda o výměře 1201 m2 oddělený geometrickým plánem č. 237-24/2009 z pozemku par. č. 358/3 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování a provozování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-18.doc

23. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení aktualizaci daných Pravidel. Projednávání se zúčastnili J. Tvrzová, pracovnice na úseku veřejných zakázek odboru majetkového, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0614/15/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2009-23 př. 1upr1;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina zveřejnit znění na webových stránkách kraje Vysočina a zajistit předání schválených Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina všem příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-23.doc, RK-15-2009-23, př. 1

25. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0615/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka dle materiálu RK-15-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-25.doc, RK-15-2009-25, př. 1

26. Prohlášení při podávání žádosti o platbu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0616/15/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2009-26, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-26.doc, RK-15-2009-26, př. 1

27. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých na pořízení technologií a výrobních zařízení na pořízení technologií a výrobních zařízení
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0617/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých na pořízení technologií a výrobních zařízení dle materiálu RK-15-2009-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-27.doc, RK-15-2009-27, př. 1

28. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci daných grantových projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0618/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu RK-15-2009-28, př. 1;
  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu RK-15-2009-28, př. 3;
   • zmocnit Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů:  č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-28.doc, RK-15-2009-28, př. 1, RK-15-2009-28, př. 2, RK-15-2009-28, př. 3, RK-15-2009-28, př. 4

29. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem nominovat zástupce kraje do orgánů Regionální rozvojové agentury Vysočina. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0619/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nominovat:
 • Ing. Bc. Martina Hyského, členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, členem kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina,
a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění, Předsednictva a kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-29.doc, RK-15-2009-29, př. 1

30. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace obcím a školám jiných zřizovatelů na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0620/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-15-2009-30, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
 • RK-15-2009-30, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-15-2009-30, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-15-2009-30, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-15-2009-30, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-15-2009-30, př. 2 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-15-2009-30, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu
RK-15-2009-30, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-30.doc

31. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu obnovy nepamátkových objektů. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0621/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Obnova památkově chráněných území 2009 na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území městských památkových rezervací a zón v objemu 2 000 tis. Kč dle materiálu RK-15-2009-31, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-31.doc, RK-15-2009-31, př. 1

32. Informace o uzavření Memoranda o spolupráci na projektu IOP Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o navrhované spolupráci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s Městem Telč na shora uvedeném projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0622/15/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o spolupráci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s Městem Telč na Projektu IOP - Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání dle RK-15-2009-32, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
termín: 28. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-32.doc, RK-15-2009-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0623/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 dle materiálu RK-15-2009-33, př. 1;
 • udělit Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu RK-15-2009-33, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2009-33, př. 3 s určením pro subjekty podle materiálu RK-15-2009-33, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-33.doc, RK-15-2009-33, př. 1, RK-15-2009-33, př. 2, RK-15-2009-33, př. 3

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0624/15/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 5 446 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 v celkové výši 1 550 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to těmto obcím:
 • Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč;
 • Přibyslav (IČ 268097) 150 000 Kč;
 • Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč;
 • Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč;
 • Počátky (IČ 248843) 150 000 Kč;
 • Moravské Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč;
 • Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 150 000 Kč;
 • Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč;
 • Nové Město na Moravě (IČ 294900) 150 000 Kč;
 • Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 150 000 Kč;
 • Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-34.docRK-15-2009-34, př. 1, RK-15-2009-34, př. 2

35. Veřejná zakázka na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0625/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby Vydávání měsíčníku kraje Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit realizaci veřejné zakázky Vydávání měsíčníku kraje Vysočina na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-15-2009-35, př. 1;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2009-35, př. 3;
 • členy hodnotící komise dle materiálu RK-15-2009-35, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0626/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě 3 ks pohárů v pořizovací ceně 3 000 Kč Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s., IČ: 60437774, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 20/12, dle materiálu RK-15-2009-36, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 Kč, dle materiálu RK-15-2009-36, př. 1, materiálu RK-15-2009-36, př. 2 a materiálu
RK-15-2009-36, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 29. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-36.doc, RK-15-2009-36, př. 1, RK-15-2009-36, př. 2, RK-15-2009-36, př. 3

59. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa. Projednávání se zúčastnily I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0627/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí
  • aktuální informace o vývoji spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny;
  • informace o aktualizaci webových stránek spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
 • rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-15-2009-59, př. 10.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-59.doc, RK-15-2009-59, př. 1, RK-15-2009-59, př. 2, RK-15-2009-59, př. 3, RK-15-2009-59, př. 4, RK-15-2009-59, př. 6, RK-15-2009-59, př. 8

37. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí měsíční zprávu o plnění rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0628/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009 dle materiálu RK-15-2009-37, př. 1 a materiálu RK-15-2009-37, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 12. květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-37.doc, RK-15-2009-37, př. 1

38. Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0629/15/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-15-2009-38, RK-15-2009-38, př. 1, RK-15-2009-38, př. 2, RK-15-2009-38, př. 3;
ukládá
 • vedoucím odborů krajského úřadu a vedoucí oddělení hospodářské správy pozastavit výdaje na jednotlivých kapitolách rozpočtu dle materiálu RK-15-2009-38, př. 1;
 • ředitelům příspěvkových organizací pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.
odpovědnost: vedoucí odborů, vedoucí oddělení hospodářské správy, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. července 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-38.doc, RK-15-2009-38, př. 1, RK-15-2009-38, př. 2, RK-15-2009-38, př. 3

40. Změny ve zřizovacích listinách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací.
V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0630/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, dle materiálu RK-15-2009-40, př. 1;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-15-2009-40, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199, dle materiálu RK-15-2009-40, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-40.doc, RK-15-2009-40, př. 1, RK-15-2009-40, př. 2, RK-15-2009-40, př. 3

41. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0631/15/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu RK-15-2009-41, př. 1 kódem 3A, 3B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-15-2009-41, př. 1 kódy 2E,F,G,H;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-15-2009-41, př. 1 kódy 1A,B,C,D,E, 1F,G,H,I,J,K, 2A, 2B,C,D, 4A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný, přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0632/15/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 224 tis. Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro Mateřskou školu Mozaika, Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, IČ 70993165.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-42.doc

43. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
K materiálu odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství nebyly vzneseny žádné připomínky. V průběhu jednání přišel V. Novotný, odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0633/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-15-2009-43, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-15-2009-43, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-43.doc, RK-15-2009-43, př. 2

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
J. Matějek předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0634/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 20 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 20 mil. Kč určenou na pokrytí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-44.doc

45. FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
P. Krčál, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu grantového programu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0635/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 dle materiálu RK-15-2009-45, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-45.doc, RK-15-2009-45, př. 1

V rámci jednání J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, zdůvodnil radě kraje předložený návrh a požádal o jeho zařazení do programu. Rada kraje požadavek akceptovala a materiál 61. Změna usnesení rady kraje 0582/14/2009/RK projednala.

61. Změna usnesení rady kraje 0582/14/2009/RK
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení návrh na změnu usnesení 0582/14/2009/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0636/15/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
nahradit v usnesení 0582/14/2009/RK: text „rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 100 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 100 000,- Kč“ textem „rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 100 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000,- Kč”.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-61

46. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem jmenovat ředitele dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0637/15/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Ing. Josefa Čekala, s účinností od 4. 5. 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-46.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0638/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
- zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 518 434,- Kč na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina podle materiálů RK-15-2009-51, př. 1 a RK-15-2009-51, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 519 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 519 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-51.doc, RK-15-2009-51, př. 1, RK-15-2009-51, př. 2

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0639/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 414 884,- Kč na pasporty místních komunikací, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálů RK-15-2009-52, př. 1 a RK-15-2009-52, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 414 900 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 414 900 Kč dle materiálu RK-15-2009-52, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-52.doc, RK-15-2009-52, př. 1, RK-15-2009-52, př. 2

K bodům odboru dopravy a silničního hospodaření 53, 55, 56 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

53. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení 0640/15/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice dle materiálu RK-15-2009-53, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744. jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci Štěpánovice - Vacenovice;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-53.doc

55. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
Usnesení 0641/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-15-2009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-55.doc, RK-15-2009-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
Usnesení 0642/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci:
  • městu Havlíčkův Brod ve výši 14 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí místní komunikace dle materiálu RK-15-2009-56, př. 2;
  • městu Ledeč nad Sázavou ve výši 14 mil. Kč na opravu místních komunikací dle materiálu RK-15-2009-56, př. 3;
  • městu Přibyslav ve výši 24 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou místních komunikací dle materiálu RK-15-2009-56, př. 4.
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-15-2009-56, př. 5.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-56.doc, RK-15-2009-56, př. 1, RK-15-2009-56, př. 2, RK-15-2009-56, př. 3, RK-15-2009-56, př. 4, RK-15-2009-56, př. 5

54. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek do níže uvedených akcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0643/15/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KDU-ČSL a paní Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Vladimíra Novotný a zástupce politického klubu KDU-ČSL a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akce: III/4045 Puklice most 4045-1 a II/112 Červená Řečice most 112-048 a Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství Telč, která se uskuteční dne 6. května 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-54.doc

57. Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, upřesnil radě kraje navrhovanou úpravu daných Zásad. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0644/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit úpravu textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2009-57, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-57.doc, RK-15-2009-57, př. 1, RK-15-2009-57, př. 2

58. Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, informoval radu kraje předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0645/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Důvodovou zprávu podle RK-15-2009-58, př. 1;
 • projednat Územně analytické podklady kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina do podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-58.doc, RK-15-2009-58, př. 1, RK-15-2009-58, př. 2

47. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0646/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu RK-15-2009-47, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 81 451 000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 81 451 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví , odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-47.doc, RK-15-2009-47, př. 1, RK-15-2009-47, př. 2

48. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0647/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 7 113,8 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 7 950 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 4 480,6 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 6 399,1 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 6 331 tis. Kč;
 • schválit:
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky „Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím“ o částku 32 274,5 tis. Kč při současném snížení položky „Poplatky v nemocnicích“ o stejnou částku 32 274,5 tis. Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci              7 113,8 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci                           7 950 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci                      4 480,6 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci                            6 399,1 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 6 331 tis. Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci             7 113,8 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci                           7 950 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci                      4 480,6 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci                            6 399,1 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 6 331 tis. Kč
s určením na pokrytí osobních nákladů v nemocnicích dle materiálu RK-15-2009-48, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-48.doc

49. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje se shora uvedeným rozpočtovým opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0648/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu RK-15-2009-49, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dary dle materiálu RK-15-2009-49, př. 2 pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu RK-15-2009-49, př. 1, a to ve výši dle materiálu RK-15-2009-49, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 400 tis. Kč dle materiálu RK-15-2009-49, př. 1.
odpovědnost: OZ, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-49.doc

50. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnili radě kraje návrh na úpravu zřizovacích listin daných příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0649/15/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 1upr1;
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 2upr1;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 3upr1;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2009-50.doc, RK-15-2009-50, př. 1, RK-15-2009-50, př. 2, RK-15-2009-50, př. 3, RK-15-2009-50, př. 4

62. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 5. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2009 dne 28. 4. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 4. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz