Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2009, které se konalo dne 21. 4. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 4. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka
a T. Škaryda.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
27. Návrh na zařazení nové akce „II/602 Velké Meziříčí most ev.č. 602-025 - havárie“ do kapitoly Doprava
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2009
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
 4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 5. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
 6. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 7. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 8. Fond Vysočiny - projekt FV 029/210/08
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
 10. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 11. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
 12. Informace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na vydávání časopisu Zámeček
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF v Pelhřimově
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce IV. ročník festivalu Hračkobraní
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 19. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 20. Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby
 21. Příprava k investiční akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
 22. Informace o dalším postupu v projektu Rodinné pasy
 23. Návrh na schválení projektového záměru kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt kraje Vysočina
 24. Dodatky ke Smlouvě o nájmu věcí movitých
 25. Záměr výstavby parkovacího domu Park and Ride Nemocnice Jihlava
 26. Centralizovaný nákup energií
 27. Návrh na zařazení nové akce „II/602 Velké Meziříčí most ev.č. 602-025 - havárie“ do kapitoly Doprava
 28. Rozprava členů rady
Usnesení 0562/14/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-4 a 6 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0563/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu
RK-14-2009-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-02.doc, RK-14-2009-02, př. 1

03. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Usnesení 0564/14/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce suterénu, vodovodu a ÚT dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 25595946
 • OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, rekonstrukce ÚT Otmarova dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 25595946
 • Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava a sanace fasády dodavateli QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578, IČ 15058654
 • Gymnázium Chotěboř - Oprava oken Tyršova ul. dodavateli Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, Kozí 201, IČ 25943367
 • VOŠ a OA Chotěboř - Oprava střechy dodavateli ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sáz., Husovo nám. 139, IČ 62028081
 • ÚSP Zboží - Oprava oplocení a altánu dodavateli Ladislav Škaryd - Dřevokov, Chotěboř, Na Valech 172, IČ 11002077
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-03.doc

04. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0565/14/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-04.doc

06. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0566/14/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že nemovitosti dle materiálu RK-14-2009-06, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školského zařízení Školního statku Humpolec, Dusilov 384, zařazeného do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-06.doc, RK-14-2009-06, př. 1

05. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0567/14/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-05.doc

07. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženou Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0568/14/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
 • schválit jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
zmocňuje
Hanu Strnadovou a Radka Handu k podepisování předkládaných soupisek faktur Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI dle Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-07.doc, RK-14-2009-07, př. 1

27. Návrh na zařazení nové akce „II/602 Velké Meziříčí most ev.č. 602-025 - havárie“ do kapitoly Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na zařazení nové akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0569/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „II/602 Velké Meziříčí most ev.č. 602-025 - havárie“ do přílohy D2, Investice v dopravě, kapitoly Doprava s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy D2 a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v roce 2009 přípravu a realizaci akce.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-27.doc, RK-14-2009-27, př. 1, RK-14-2009-27, př. 2

08. Fond Vysočiny - projekt FV 029/210/08
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory v souvislosti se změnou názvu podporovaného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0570/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/210/08 dle materiálu
RK-14-2009-08, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-08.doc, RK-14-2009-08, př. 1, RK-14-2009-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0571/14/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 1 442 740 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2009-09, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
RK-14-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-09.doc, RK-14-2009-09, př. 1

10. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0572/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Základní škole Chotěboř, Hradební 529, IČ 70836329, ve výši 1 750,- Kč dle materiálu RK-14-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529
termín: do 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-10.doc, RK-14-2009-10, př. 1

12. Informace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, informovali radu kraje o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0573/14/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008 dle materiálu RK-14-2009-12, př. 1;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí:
 • předložit v termínu do 30. 6. 2010 radě kraje návrh koncepce integrace romské komunity v kraji Vysočina;
 • zajistit konání pravidelných porad s romskými poradci obcí s rozšířenou působností.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-12.doc, RK-14-2009-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0574/14/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
 • RK-14-2009-13, př. 1;
 • poskytnout dotaci obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-14-2009-13, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 1 568 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 568 600 Kč;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-14-2009-13, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-13.doc, RK-14-2009-13, př. 1, RK-14-2009-13, př. 2, RK-14-2009-13, př. 3

11. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008. Jednání se zúčastnil plk. Ing. D. Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0575/14/2009/RK
Rada kraje
projednala
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu RK-14-2009-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu RK-14-2009-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-11.doc, RK-14-2009-11, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na vydávání časopisu Zámeček
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje, v souvislosti s poskytnutím dotace na vydávání časopisu Zámeček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0576/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení Duha Zámeček, Střední 6, Havířov-Šumbark, IČ: 711 87 227, na krytí nákladů souvisejících s vydávání časopisu Zámeček a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-14.doc, RK-14-2009-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF v Pelhřimově
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0577/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Sportovnímu klubu TAEKWONDO LACEK, o. s., Tř. Legií 1115, Pelhřimov, IČ: 63257416, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 30 000 Kč dle materiálů RK-14-2009-15.doc, RK-14-2009-15, př. 1 a RK-14-2009-15, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-15.doc, RK-14-2009-15, př. 1, RK-14-2009-15, př. 2

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce IV. ročník festivalu Hračkobraní
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím dotace na pořádání akce IV. ročníku festivalu Hračkobraní. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0578/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Správě kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 495, Kamenice nad Lipou, IČ: 00366111, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním IV. ročníku festivalu Hračkobraní dle materiálu
RK-14-2009-16;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-16.doc, RK-14-2009-16, př. 1, RK-14-2009-16, př. 2

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0579/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaceí v celkové výši 200 000 Kč organizátorům automobilových soutěží dle materiálu RK-14-2009-17, př. 2 a dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2009-17, př. 3, RK-13-2009-xx, př. 1 a materiálu RK-13-2009-xx, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-17.doc, RK-14-2009-17, př. 1, RK-14-2009-17, př. 2, RK-14-2009-17, př. 3

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje v souvislosti s darováním pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0580/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar v podobě 3 ks pohárů v pořizovací ceně 5 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-14-2009-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku
5 000 Kč, dle materiálů RK-14-2009-18, př. 1, RK-14-2009-18, př. 2 a RK-14-2009-18, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-18.doc, RK-14-2009-18, př. 1, RK-14-2009-18, př. 2, RK-14-2009-18, př. 3

19. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Zelená úsporám“. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0581/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2009-19, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-19.doc

20. Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh na podporu provozu Centra multikulturního vzdělávání. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0582/14/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí dotace z kapitoly Sociální věci Centru multikulturního vzdělávání, o.s., IČ: 22666516, Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava ve výši 100 000,- Kč dle materiálu
 • RK-14-2009-20, př. 2upr1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 100 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 100 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-20.doc, RK-14-2009-20, př. 1, RK-14-2009-20, př. 2

21. Příprava k investiční akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0583/14/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s posunutím termínu ukončení činnosti Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace, v pobočce Dobronín nejpozději do 30. 6. 2010, pod podmínkou, že s tímto bude souhlasit obec Dobronín;
pověřuje
Petra Krčála, člena rady kraje, k zahájení jednání se starostou obce Dobronín o posunutí termínu předání objektu obci;
ukládá
řediteli Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace:
 • přijmout opatření k zachování počtu klientů v zařízení objektu ve Ždírci tak, aby byly sníženy ekonomické dopady z důvodu nedostatečného využití zařízení a zároveň nebylo ohroženo zahájení rekonstrukce objektu;
 • přijímat vhodný počet klientů na dobu určitou tak, aby mohl být objekt včas uvolněn pro zahájení realizace rekonstrukce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-21.doc

22. Informace o dalším postupu v projektu Rodinné pasy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje informace o dalším postupu v projektu Rodinné pasy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0584/14/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stažení projektové žádosti Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava dle materiálu RK-14-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-22.doc, RK-14-2009-22, př. 1, RK-14-2009-22, př. 2

23. Návrh na schválení projektového záměru kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení projektovou žádost na individuální projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0585/14/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
projektovou žádost na individuální projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálů RK-14-2009-23, př. 1, RK-14-2009-23, př. 2, RK-14-2009-23, př. 3, RK-14-2009-23, př. 4 a RK-14-2009-23, př. 5 a
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání projektové žádosti individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-23.doc, RK-14-2009-23, př. 1, RK-14-2009-23, př. 2, RK-14-2009-23, př. 3, RK-14-2009-23, př. 4, RK-14-2009-23, př. 5

24. Dodatky ke Smlouvě o nájmu věcí movitých
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženými dodatky smluv o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina a krajskými nemocnicemi. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0586/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 3 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 4 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací;
 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 5 mezi Vysočinou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-24.doc, RK-14-2009-24, př. 1, RK-14-2009-24, př. 2, RK-14-2009-24, př. 3, RK-14-2009-24, př. 4, RK-14-2009-24, př. 5

25. Záměr výstavby parkovacího domu Park and Ride u Nemocnice Jihlava
J. Běhounek předložil radě kraje záměr výstavby parkovacího domu pro osobní automobily u Nemocnice Jihlava. Jednání se zúčastnili T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví
a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0587/14/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému, odboru zdravotnictví a odboru regionálního rozvoje, prověřit možnosti výstavby parkovacího domu pro osobní vozy Park and Ride u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OZ, OM, ORR
termín: 30. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-25.doc

26. Centralizovaný nákup energií
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0588/14/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
připravit veřejnou zakázku na centrální nákup elektřiny pro krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace dle varianty b2;
ukládá
všem příspěvkovým organizacím s výjimkou nemocnic:
 • nerealizovat v období od dubna 2009 žádné změny stávajících smluv s dodavateli elektřiny;
 • spolupracovat ve věci zpracování analýzy/auditu odběru elektřiny za svá odběrná místa s pověřenými osobami krajského úřadu Ing. Evou Janouškovou a Ing. Ivanou Šmídovou nebo s pověřenou osobou vybraného dodavatele komplexního servisu, a to poskytnutím dokladů, které si vyžádají.
odpovědnost: Grémium ředitele krajského úřadu
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2009-26.doc

28. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 4. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2009 dne 21. 4. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 21. 4. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz