Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2009, které se konalo dne 14. 4. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 4. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála, T. Škaryda.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2009
 2. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 3. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
 4. Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
 5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 7. Zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v k. ú. Nová Říše
 8. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 9. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 10. Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
 11. Vyhlášení veřejné sbírky
 12. Informace o přímém zadání zakázky kraje
 13. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 14. Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise na akci Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2009
 15. Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
 16. Změna Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002
 17. Soutěž Stavba Vysočiny
 18. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
 19. Souhlas s pronájmem výsledků akce Poskytování kvalitního ubytování,stravování a služeb lázeňského typu pod jednou střechou tuzemským a zahraničním turistům v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 20. Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v prvním čtvrtletí roku 2009 a návrh hlavních aktivit pro druhé čtvrtletí roku 2009
 21. Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu žadatele JPL kovo s. r. o.
 22. Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu pro projekt Vysočina 21
 23. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
 24. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
 25. LORIS 2008 - vypořádání závazků, návrh na provedení rozpočtového opatření
 26. Informační koncepce pro účely atestace KrÚ kraje Vysočina dle zákona č. 365/2000 Sb.
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2008
 28. Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 31. Průběžná monitorovací zpráva sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 34. Pronájem movitého majetku Střední školou technickou Jihlava
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
 36. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže
 41. Vzdání se funkce ředitele Střední průmyslové školy Třebíč
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce”
 43. Pověření OŠMS vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
 45. Síť organizací v oblasti školství
 46. Anketa Sportovec Vysočiny 2008 - jmenování hodnotitelské komise
 47. Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 48. Připomínky k návrhu nového zákona o odpadech
 49. Rozprava členů rady
Usnesení 0514/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům odboru majetkového 02 08 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Usnesení 0515/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-13-2009-02, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-02.doc, RK-13-2009-02, př. 1

03. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Usnesení 0516/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • Dětský domov Humpolec - Oprava hydroizolací dodavateli STATUS stavební a. s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec, IČ 46679120;
 • Gymnázium Humpolec - Oprava sociálního zařízení dodavateli ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081;
 • DD Kamenice nad Lipou - Oprava venkovní kanalizace dodavateli I.Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ 60838531;
 • SPŠS Havlíčkův Brod - Rekonstrukce elektroinstalace II dodavateli premise, s. r. o., Omská 1508/43, 110 00 Praha 10, IČ 27573524;
 • SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken dodavateli ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081;
 • Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod - Oprava výtahu a sanace sklepů dodavateli QATROSYSTEM, spol. s r. o, 580 01 Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578, IČ 15058654.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-03.doc

04. Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
Usnesení 0517/13/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem silnici III/13217 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 324 - ost. plocha, silnice o výměře 4 226 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a par. č. 1118/2 - ost. plocha, silnice o výměře 5 085 m2 v k. ú. Počátky, obec Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky, IČ 00248843.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-04.doc

05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0518/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-13-2009-05, př. 1 .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-05.doc, RK-13-2009-05, př. 1

06. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0519/13/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-13-2009-06, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-13-2009-06, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 132 v k. ú. Křídla zastavěného stavbou chodníku, jejímž investorem je obec Křídla na úřední desce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-06.doc, RK-13-2009-06, př. 1

07. Zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v k. ú. Nová Říše
Usnesení 0520/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodím Moravy, s. p. jako povinným z věcného břemene a krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 2582/1 v k. ú. a obci Nová Říše za účelem zřízení a provozování stavby opraveného mostu ev. č. 112-070 před obcí Nová Říše za jednorázovou úhradu ve výši 2500 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-07.doc

08. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 0521/13/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-13-2009-08.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-08.doc

09. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí zápis z jednání škodní a likvidační skupiny. Projednávání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0522/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 1/2009 z jednání Škodní a likvidační skupiny (materiál RK-13-2009-09, př. 1);
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-13-2009-09, př.1 ;
 • uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-13-2009-09, př. 2;
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 8 877,-Kč dle materiálu RK-13-2009-09, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávky ve výši 813 459,32 Kč dle materiálu RK-13-2009-09, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-13-2009-09, př. 1, z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-13-2009-09, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-09.doc, RK-13-2009-09, př. 2

10. Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést dlouhodobý movitý majetek do vlastnictví nemocnic zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0523/13/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Katalog opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic dle materiálu RK-13-2009-10, př. 1;
rozhoduje
zrušit bod 1 usnesení č. 1748/38/2008/RK ze dne 28. 12. 2008;
ukládá
vedoucímu odboru zdravotnictví informovat ředitele nemocnic zřizovaných krajem o předpokládaném ukončení smluv o nájmu movitých věcí mezi krajem jako pronajímatelem a příslušnou nemocnicí jako nájemcem k 31. 5. 2009 včetně dalšího postupu při převodu tohoto majetku do vlastnictví nemocnic dle materiálů RK-13-2009-10 a RK-13-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 20. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-10.doc, RK-13-2009-10, př. 1

11. Vyhlášení veřejné sbírky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyhlášením veřejné sbírky. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0524/13/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyhlášením veřejné sbírky dne 27. 5. 2009 ve prospěch 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, IČ: 65983611.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-11.doc, RK-13-2009-11, př. 1

12. Informace o přímém zadání zakázky kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o přímém zadání zakázky kraje na Noviny kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0525/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání zakázky kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2009-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-12.doc

13. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, předložily radě kraje ke schválení žádost České asociace pečovatelské služby o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0526/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-13-2009-13, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-13.doc

14. Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise na akci Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2009
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0527/13/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jaroslava Soukupa, MBA a zástupce politického klubu KSČM  a paní Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Mgr. Bohumila Kovandu a zástupce politického klubu KSČM a paní Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise na akci: Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2009 - provoz Jihlava, cestmistrovství Moravské Budějovice, cestmistrovství Náměšť nad Oslavou a cestmistrovství Třebíč , která se uskuteční dne 22. 4. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-14.doc

15. Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení vyřazení a doplnění jmenovitých akcí do přílohy D2 Investice v dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0528/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí II/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1, II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 a II/360 Jimramov - Horka z přílohy D2: Investice v dopravě;
 • doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o nové jmenovité akce v rozsahu dle materiálu RK-13-2009-15, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-15.doc, RK-13-2009-15, př. 1, RK-13-2009-15, př. 2

16. Změna Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem na změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0529/13/2009/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0277/08/2009/RK ze dne 24. 2. 2009;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002 dle materiálu RK-13-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-16.doc, RK-13-2009-16, př. 1, RK-13-2009-16, př. 2

17. Soutěž Stavba Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0530/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • přihlásit stavby dle materiálu RK-13-2008-17 do soutěže Stavba Vysočiny 2008, kategorie B1 - Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské;
 • úhradu presentačního poplatku z Kapitoly Doprava, položka technická pomoc.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-17.doc

18. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2009. Projednávání se zúčastnili M. Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0531/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/200/08 dle materiálu RK-13-2009-18, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-18.doc, RK-13-2009-18, př. 1, RK-13-2009-18, př. 2

19. Souhlas s pronájmem výsledků akce Poskytování kvalitního ubytování,stravování a služeb lázeňského typu pod jednou střechou tuzemským a zahraničním turistům v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje informace k návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s pronájmem majetku pořízeného v rámci realizace projektu uvedené akce. Projednávání se zúčastnili M. Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0532/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
o udělení souhlasu s pronájmem majetku pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Poskytování kvalitního ubytování,stravování a služeb lázeňského typu pod jednou střechou tuzemským a zahraničním turistům reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4979 Bohumile Valentové - FIT FARMA, se sídlem Vlásenická 1900, 393 01 Pelhřimov, IČ: 15820611.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-19.doc

20. Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v prvním čtvrtletí roku 2009 a návrh hlavních aktivit pro druhé čtvrtletí roku 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, M. Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu, předložili radě kraje na vědomí přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v prvním čtvrtletí roku 2009. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0533/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v prvním čtvrtletí roku 2009 popsaných v části popis problému materiálu RK-13-2009-20;
 • návrh aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu pro druhé čtvrtletí roku 2009 popsaných v bodě 2. části návrh řešení materiálu RK-13-2009-20.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-20.doc, RK-13-2009-20, př. 1, RK-13-2009-20, př. 2, RK-13-2009-20, př. 3, RK-13-2009-20, př. 4, RK-13-2009-20, př. 5

21. Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu žadatele JPL kovo s. r. o.
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje se změnou podmínek realizace projektu firmy JPL kovo s. r. o. Projednávání se zúčastnili M. Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0534/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 020/205/08 uzavřené mezi krajem Vysočina a Příjemcem JPL kovo s. r. o., se sídlem: Nad Tratí 172/43, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26935988 dle materiálu RK-13-2009-21, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-21.doc, RK-13-2009-21, př. 1, RK-13-2009-21, př. 2, RK-13-2009-21, př. 3

22. Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu pro projekt Vysočina 21
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí grantu pro projekt Vysočina 21. Projednávání se zúčastnili M. Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0535/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky pro projekt Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina dle materiálu RK-13-2009-22, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-22.doc, RK-13-2009-22, př. 1, RK-13-2009-22, př. 1a, RK-13-2009-22, př. 1b, RK-13-2009-22, př. 2

23. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Projednávání se zúčastnili M. Brom, úředník odboru životního prostředí, I. Vlčková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí.V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0536/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 08011486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-13-2009-23, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-23.doc, RK-13-2009-23, př. 1, RK-13-2009-23, př. 2

24. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem. Projednávání se zúčastnili M. Brom, úředník odboru životního prostředí, I. Vlčková, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí.V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0537/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-13-2009-24, př. 1 a materiálu RK-13-2009-24, př. 2 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2 mil. Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-13-2009-24, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový, odbor sociálních věcí, odbor školství a mládeže
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-24.doc, RK-13-2009-24, př. 1, RK-13-2009-24, př. 2

25. LORIS 2008 - vypořádání závazků, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0538/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 Územní rozvoj, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 673 tis. Kč a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 673 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-25.doc, RK-13-2009-25, př. 1

26. Informační koncepce pro účely atestace KrÚ kraje Vysočina dle zákona č. 365/2000 Sb.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0539/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předloženou informační koncepci jako podklad pro atestaci dlouhodobého řízení ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-26.doc, RK-13-2009-26, př. 1, RK-13-2009-26, př. 2

30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0540/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví, o částku 310,8 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 310,8 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů na odborníka ICT a psychologa dle materiálu RK-13-2009-30upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-30.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2008
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0541/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 701 620 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2008.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-27.doc

28. Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0542/13/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., IČ 47366630 ve výši 11 278 tis. Kč na realizace projektu mobilní podpory výjezdů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. v roce 2009;
 • schválit:
- v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3533 Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 278 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení rezervy provozních prostředků (položka 5901) o stejnou částku 11 278 tis. Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. o částku 11 278 tis. Kč s určením na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů zdravotnické záchranné služby v roce 2009;
schvaluje
za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření a rozhodnutí zastupitelstva kraje:
 • finanční plán výnosů a nákladů pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2009 dle materiálu RK-13-2009-28, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán a investiční plán podle materiálu RK-13-2009-28, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2009 a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-13-2009-28, př. 1;
stanoví
 • u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009:
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-13-2009-28, př. 1;
  • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-13-2009-28, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici  za předchozího souhlasu vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy ZZS KV k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelka ZZS KV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-28.doc, RK-13-2009-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0543/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 v celkové výši 235 tis. Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Jakuba Neugebauera ( 117,5 tis. Kč) a MUDr. Lucie Bezouškové ( 117,5 tis. Kč) po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00501) o částku 235 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 235 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-29, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 235 tis. Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Jakuba Neugebauera a MUDr. Lucie Bezouškové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod
termín: 2009- 4- 30
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-29.doc, RK-13-2009-29, př. 1, RK-13-2009-29, př. 2

31. Průběžná monitorovací zpráva sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení průběžné monitorovací zprávy o realizaci daného sub-projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0544/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předloženou Průběžnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-13-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 14. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0545/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v rámci programu Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP pro základní školy speciální ve výši 108 600 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků v rámci programu Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP pro základní školy speciální ve výši 108 594 Kč Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 (IČ 70888396).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0546/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČ 00638056, ve výši 50 000 Kč na realizaci celostátního kola Soutěže první pomoci;
 • Domu dětí a mládeže Jihlava, IČ 48461504, ve výši 18 000 Kč na realizaci krajského kola soutěže Jihlavský slavík 2009;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČ 00638056, o částku 50 000 Kč a Domu dětí a mládeže Jihlava, IČ 48461504, o částku 18 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-33.doc, RK-13-2009-33, př. 1, RK-13-2009-33, př. 2

34. Pronájem movitého majetku Střední školou technickou Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu movitého majetku uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0547/13/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny dle materiálu RK-13-2009-34, př. 1 mezi odběratelem Střední škola technická, Polenská 2a, Jihlava a poskytovatelem LINDE GAS a. s., U Technoplynu 1324, Praha 9 na dobu od 4. 5. 2009 do 3. 5. 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-34.doc, RK-13-2009-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0548/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 35 298 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 dle materiálu RK-13-2009-35, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 38 378 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a specifika dle materiálu RK-13-2009-35, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 366 242 tis. Kč dle materiálu  RK-13-2009-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 330 309 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 8 853 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 003 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-35.doc, RK-13-2009-35, př. 1, RK-13-2009-35, př. 2, RK-13-2009-35, př. 3, RK-13-2009-35, př. 4, RK-13-2009-35, př. 5

36. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, upřesnili radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0549/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 700 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-13-2009-36, př. 3, tabulka č. 1, 2 a 3;
schvaluje
změnu závazného ukazatele Investiční dotace dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2009-36, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle materiálu RK-13-2009-36, př. 3, tabulka 4 ve výši 300 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;
 • schválit nové znění Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-13-2009-36, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-36.doc, RK-13-2009-36, př. 1, RK-13-2009-36, př. 2, RK-13-2009-36, př. 3, RK-13-2009-36, př. 4, RK-13-2009-36, př. 5

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0550/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 395,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-13-2009-37, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-37.doc, RK-13-2009-37, př. 1, RK-13-2009-37, př. 2, RK-13-2009-37, př. 3, RK-13-2009-37, př. 4

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, upřesnili radě kraje uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0551/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu školám zřizovaným krajem, církevní organizací a obcemi určenou na realizaci projektu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2009 dle materiálů RK-13-2009-38, př. 1 a RK-13-2009-38, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 754 100 Kč na realizaci projektu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009 dle materiálů RK-13-2009-38, př. 1 a RK-13-2009-38, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o poskytnuté účelové prostředky u zřizovaných příspěvkových organizací uvedených v tabulce 1 materiálu RK-13-2009-38, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 16. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-38.doc, RK-13-2009-38, př. 1, RK-13-2009-38, př. 2

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0552/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitoly Školství, mládeže a sportu) o účelovou dotaci MŠMT ČR v celkové výši 33 900 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2009 dle materiálu RK-13-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-39.doc, RK-13-2009-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0553/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 10 000,- Kč, Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 za účelem dokrytí nákladů na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže dle materiálu RK-13-2009-40, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00036) o částku 10 000 Kč a ve zvýšení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00000) o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 o částku 10 000,- Kč na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-40.doc, RK-13-2009-40, př. 1, RK-13-2009-40, př. 2

41. Vzdání se funkce ředitele Střední průmyslové školy Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu na vyhlášením konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0554/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Střední průmyslové školy Třebíč Ing. Miroslava Votinského ke dni 30. 6. 2009;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce”
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0555/13/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v celkové výši 44 970 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávající činnost škol zřizovaných krajem, obcemi a soukromým školám dle materiálu RK-13-2009-42;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce o částku 7 005 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj v celkové výši
7 005 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-42, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizují obce v celkové výši 37 367 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-42, př. 2 a soukromým školám v celkové výši 598 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-42, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-42.doc, RK-13-2009-42, př. 1, RK-13-2009-42, př. 2, RK-13-2009-42, př. 3

43. Pověření OŠMS vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu na vyhlášením konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0556/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci dle materiálu RK-13-2009-43, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-43.doc

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0557/13/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, v celkové výši 332,5 tis. Kč na úhradu osobních nákladů manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-13-2009-44;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, o částku 332,5 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-44.doc, RK-13-2009-44, př. 1

45. Síť organizací v oblasti školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s přehledem organizací v oblasti školství a návrhy systémových změn jejich sítě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0558/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled sítě organizací v oblasti školství dle materiálu RK-13-2009-45, př. 1;
pověřuje
radní pro školství Marii Kružíkovou jednat s obcemi o příslušných změnách v síti škol a školských zařízení dle materiálu RK-13-2009-45, př. 1;
ukládá
OŠMS postupně předkládat radě kraje k projednání konkretizované návrhy na systémová řešení dle materiálu RK-13-2009-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-45.doc

46. Anketa Sportovec Vysočiny 2008 - jmenování hodnotitelské komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh na jmenování odborné hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0559/13/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 • komise pro sport a volný čas - Jiří Šmrha, Ladislav Bárta, Zdeněk Tůma, Dagmar Nejedlá, Petr Stoček;
 • zástupci sportovních organizací - Ing. Karel Coufal (ČASPV), Mgr. Jiří Havlík (ČSTV), Mgr. Luboš Straka (AŠSK), Ing. Josef Veverka (ČSS), Ing. Eva Hegerová (ATJ-SK);
 • zástupci mediálních partnerů - Michal Boček (Jihlavské listy), Vít Brabec (Deník), Edita Palkovicová (Deník), Jan Salichov (MF Dnes Jihlava), Eva Streichsbierová (Region);
 • zástupce Krajského úřadu kraje Vysočina - Mgr. Petr Panovec.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-46.doc

47. Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému projektovému záměru. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0560/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-13-2009-47, př. 1 a materiálu RK-13-2009-47, př. 2 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 10 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-13-2009-47, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-47.doc, RK-13-2009-47, př. 1, RK-13-2009-47, př. 2

48. Připomínky k návrhu nového zákona o odpadech
Z. Ryšavý informoval radu kraje o průběhu řešení situace v odpadovém hospodářství. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0561/13/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Usnesení Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství dle materiálu RK-13-2009-48, př. 1;
 • Připomínky k Návrhu zákona o odpadech a o změně některých zákonů dle materiálu RK-13-2009-48, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 14. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2009-48.doc, RK-13-2009-48, př. 1, RK-13-2009-48, př. 2

49. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 4. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2009 dne 14. 4. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 4. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz