Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2009 - 14.04.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
03Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
04Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
07Zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v k. ú. Nová Říše
08Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
09Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
10Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
11Vyhlášení veřejné sbírky
12Informace o přímém zadání zakázky kraje
13Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
14Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise na akci Dodávka drtí určených k vysprávkám vozovek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2009
15Vyřazení a doplnění akcí do přílohy D2: Investice v dopravě
16Změna Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002
17Soutěž Stavba Vysočiny
18Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
19Souhlas s pronájmem výsledků akce Poskytování kvalitního ubytování,stravování a služeb lázeňského typu pod jednou střechou tuzemským a zahraničním turistům v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji
20Přehled nejdůležitějších aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v prvním čtvrtletí roku 2009 a návrh hlavních aktivit pro druhé čtvrtletí roku 2009
21Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu žadatele JPL kovo s. r. o.
22Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu pro projekt Vysočina 21
23Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
24Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
25LORIS 2008 - vypořádání závazků, návrh na provedení rozpočtového opatření
26Informační koncepce pro účely atestace KrÚ kraje Vysočina dle zákona č. 365/2000 Sb.
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2008
28Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
30Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
30upr1Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
31Průběžná monitorovací zpráva sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
34Pronájem movitého majetku Střední školou technickou Jihlava
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
36Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2009
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže
41Vzdání se funkce ředitele Střední průmyslové školy Třebíč
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
43Pověření OŠMS vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
45Síť organizací v oblasti školství
46Anketa Sportovec Vysočiny 2008 - jmenování hodnotitelské komise
47Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
48Připomínky k návrhu nového zákona o odpadech
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz