Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-23

RK-11-2007-23.doc  RK-11-2007-23pr1.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-11-2007-23
NázevNávrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2007 společně s návrhem rozpočtového opatření k zajištění jejího investičního rozvoje
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina hospodaří podle ročního finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů ( fond odměn, rezervní a investiční fond, FKSP). Součástí plánu jsou finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje na základě zřizovacích listin zřizovatel. Po projednání návrhu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace s příslušnými odbory krajského úřadu je nutné upozornit na následující skutečnosti:
1. Finanční plán vychází z finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele schváleného zastupitelstvem kraje dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK a z plánovaného objemu prací doplňkové činnosti na rok 2007. Plán je sestaven jako přebytkový z důvodu zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti. Po projednání s odborem ekonomickým byl hospodářský výsledek v hlavní činnosti naplánován jako ztrátový a k provoznímu pokrytí této ztráty je použita část kladného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti. Výhodou tohoto řešení je snížení daňové zátěže při zdaňování kladného hospodářského výsledku daní z příjmů.
2. Podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 143/1992 Sb., musí zřizovatel stanovit příspěvkovým organizacím způsob usměrňování prostředků na platy buď vymezením jejich objemu v absolutní výši, nebo podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům pro zjištění jejich přípustného objemu.
3. Podle "Pravidel Rady kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku" (dále jen "Pravidla") je pro organizace silničního hospodářství stanovena povinnost odpisovat mosty a silnice II. a III. třídy ročně ve výši 1,0 % z jejich pořizovací ceny. V minulých letech se silniční majetek účetně neodpisoval a z toho důvodu se tato zásada doporučuje uplatnit i v roce 2007.
Návrh řešení K výše uvedeným bodům navrhujeme:
1. Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace vychází z požadavků kraje zajistit souvislé opravy silnic II. a III. tříd včetně oprav mostů v celkové výši 734 850 tis. Kč.
2. Usměrňování prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace stanovit jejich vymezením v absolutním objemu. Návrh finančního plánu vychází z předpokladu nárůstu mzdových nákladů v hlavní činnosti o 1,4 proti roku 2006 (bez použití fondu odměn).
3. Neprovádět v roce 2007 účetní odpisování mostů a silnic II. a III. třídy.
StanoviskaOdbor ekonomický sděluje, že návrh finančního plánu na letošní rok byl projednán a připomínkován na společné poradě odborů krajského úřadu se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dne 27. 2. 2007 a k materiálu předkládanému do rady kraje nemá připomínky.
Odbor majetkový - souhlasíme s návrhem finančního plánu.na letošní rok
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 2212 - Silnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 7 477,5 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního fondu u Krajské správy a údržby silnic Vysočina;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku
7 477,5 tis. Kč v souvislosti s realizovanými akcemi pro organizace silničního hospodářství realizovanými v letech 2006 a 2007 ("SÚS Jihlava - garáže Telč" a "SÚS Havlíčkův Brod - cestmistrovství Ledeč nad Sázavou");
* zvýšení závazného ukazatele "Odvod z investičního fondu" u Krajské správy a údržby Vysočina o 7 477,5 tis. Kč z důvodu pokrytí výdajů z rozpočtu kraje na Investice v dopravě - akce "SÚS Havlíčkův Brod - cestrmistrovství Ledeč nad Sázavou" a "SÚS Jihlava - garáže Telč";
* ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2007 podle materiálu RK-11-2007-23, př. 1;
* pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanovuje
* způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2007 podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši
162 340 tis. Kč;
* pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci Vysočina omezení účetního odpisování mostů a silnic II. a III. třídy, kdy se tento majetek nebude v roce 2007 účetně odpisovat;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu:
* k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými dotacemi na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů uvedených v příloze D1 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 při zachování celkového objemu finančních prostředků;
* k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
* vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřit návrhy ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na použití prostředků rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace k řešení havarijní situace;
* řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
a) provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2007, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do
15. 11. 2007;
b) zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
c) promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
Odpovědnost ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace , vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru majetkového, vedoucí odboru ekonomického.
Termín průběžně do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz