Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-39

RK-04-2007-39.doc  RK-04-2007-39pr1.xls  RK-04-2007-39pr2.xls  RK-04-2007-39pr3.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-04-2007-39
NázevPoskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objek
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zemědělství ČR (dále jen "MZe") poskytuje finanční podporu na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací podle svých Pravidel pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" (dále jen "Pravidla"). V čl. III odst. 4 Pravidel je mj. uvedeno: "Akce uvedené v Seznamu MZe každoročně projedná s kraji z hlediska regionálních priorit a potřeb. Stanovisko kraje využívá MZe ke stanovení výsledného Návrhu akcí k zahájení v aktuálním rozpočtovém roce a v roce následujícím. Závaznost nejvyšších priorit krajských úřadů je podmíněna spolufinancováním z prostředků kraje ve výši 10 % z NSTČ (náklady stavební a technologické části staveb)." Tato Pravidla jsou platná od roku 2006.
Kraji Vysočina obdržel na konci července roku 2006 z MZe seznam 36 akcí, které se ucházejí o finanční podporu podle Pravidel, s celkovými investičními náklady přes 500 mil. Kč. Podle metodiky MZe kraj dne 16. 8. 2006 rozdělil akce rovnoměrně podle finančních objemů do kategorií 1 - 3, tzn. cca vždy třetinu akcí do každé kategorie, přičemž kategorie 1 je nejvyšší prioritou, a tento seznam s rozdělením do kategorií odeslal zpět na MZe. Dne 6. 10. 2006 proběhlo na MZe se zástupci kraje Vysočina ústní projednání ohledně rozdělení akcí do kategorií, přičemž MZe rozdělení krajem akceptovalo. Dále se diskutovalo o možnosti spolufinancování kraje akcí zařazených do nejvyšších priorit. V seznamu akcí MZe se jedná o akce týkající se podpory výstavby a obnovy vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou (podprogram 229 312) a o akce týkající se výstavby a obnovy ČOV, kanalizací a souvisejících objektů za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních vod (podprogram 229 313). Kraj Vysočina navrhl spolufinancování akcí zařazených do podprogramu 229 312 z příjmu poplatků za odběr podzemní vody, u kterých část poplatků ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje podle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), přičemž tyto poplatky jsou shromažďovány na zvláštním účtu zřízeném podle § 42 odst. 4 vodního zákona a roční příjem kraje Vysočina činí cca 13 mil. Kč. Akce zařazené do podprogramu 229 313 kraj Vysočina navrhl spolufinancovat v rámci svého dotačního titulu na drobné vodohospodářské ekologické akce, který toto umožňuje. Žadatel si tedy podá žádost o spolufinancování akce podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Tyto návrhy kraje Vysočina MZe akceptovalo.
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 7. 11. 2006 usnesením č. 0518/08/2006/ZK příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) ve výši 10 % nákladů stavební a technologické části staveb.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel v průběhu prosince 2006 a ledna 2007 kopie Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akcí uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu. Na základě těchto podkladů doporučuje rozhodnout poskytnout dotaci dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů). Financování je zdrojově kryté z příjmu poplatků za odběr podzemní vody, jejichž využití je vodním zákonem účelově vázáno jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu.
Akce "Vodovod Čechtínsko" nemá v současné době vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce a podle informací z MZe bude toto rozhodnutí vydáno pravděpodobně až ve 2. pololetí letošního roku. Proto nenavrhujeme v současné době poskytnutí dotace na tuto akci.
Čerpání dotací bude probíhat podle Smlouvy o poskytnutí dotace na realizace stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina, jejíž návrh je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá k návrhu usnesení připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 (zdrojově kryto ze zvláštního účtu kraje podle § 42 vodního zákona) je na spolufinancování kraje ve výši 10 % nákladů akcí zařazených do podprogramu 229 312 z roku 2006 počítáno s částkou 15,7 mil. Kč (kapitola Zemědělství, § 2310 Pitná voda) dle materiálu RK-04-2007-39, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci Vodárenskému svazku Podyjí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 132 000 Kč dle materiálu RK-04-2007-39, př. 1 na realizaci stavby vodního díla "Vodovod Radkov - rekonstrukce ÚV" podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 11 688 800 Kč dle materiálu
RK-04-2007-39, př. 2 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín-- 2007- 2- 13
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz