Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-12

RK-02-2007-12.doc  RK-02-2007-12pr1.xls  RK-02-2007-12pr1upr1.xls  RK-02-2007-12pr1upr2.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-02-2007-12
NázevDotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2007
Zpracoval Z. Čech, V. Obdržálková
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhoduje rada kraje o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí. Tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce.
Seznam kulturních, sportovních a společenských VIP akcí včetně výše finanční dotace na konkrétní akce již byl schválen dne 12. prosince 2006 zastupitelstvem kraje usnesením č. 0545/09/2006/ZK, v rámci schvalování rozpočtu na rok 2007 (příloha Z2),. Vzhledem k tomu, že schvalovaní dotací do výše 200 000 Kč patří do pravomoci rady kraje (viz výše), je nutno schválit seznam akcí a výše finanční dotace na konkrétní akce nepřevyšující 200 000 Kč radou kraje.
Dotace určené organizacím splňující podmínky dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., obsahuje materiál RK-02-2007-12, př. 1.
Za VIP akce se dále považují akce podporované v průběhu roku 2007 z rezervy na VIP akce.
Každé rozhodnutí podle shora uvedeného ustanovení zákona o krajích tak obsahuje dvě základní informace: komu a kolik.
Další náležitosti stanoví až smlouva o poskytnutí dotace uzavíraná s jednotlivými příjemci.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje ke schválení seznam organizátorů akcí včetně výše finanční dotace na konkrétní akce jimi pořádané dle materiálu RK-02-2007-12, př.1.
Akce jsou posuzovány průběžně standardní hodnotící procedurou s tím, že výsledná částka dotace se ještě může změnit, a to především v těchto případech:
* u akcí, které kraj podporuje již opakovaně, dojde k nesrovnalostem ve vyúčtování za předchozí ročník nebo v závěrečné zprávě za předchozí ročník;
* v průběhu přípravy akce se oproti původnímu očekávání změní podstatným způsobem formát akce, její program, rozpočet apod.
* příjemce dotace, na kterého se vztahují podmínky veřejné podpory, nesplní podmínku de-minimis
V případě, že by došlo k výše uvedeným změnám, bude návrh na poskytnutí konkrétní dotace opětovně projednán s příslušnými orgány kraje.

Podle § 59 odst. 3 zákona o krajích rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Podle § 59 odst. 4 zákona o krajích, rada může svěřit hejtmanovi rozhodování podle § 59 odst. 3 zákona o krajích.
V souladu s výše uvedenými ustanoveními zákona o krajích se navrhuje radě kraje, aby rozhodování o stanovení dalších náležitostí smluv o poskytování dotací na VIP akce svěřila hejtmanovi kraje. Důvodem navrhovaného opatření je zvýšení flexibility při uzavírání těchto smluv.
StanoviskaStanovisko odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s poskytnutím dotace kulturním akcím roku 2007 uvedeným v příloze 1 tohoto materiálu.
Odbor školství, mládeže a sportu:
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s poskytnutím dotace sportovním akcím roku 2007 uvedeným v příloze 1 tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace organizátorům kulturních, sportovních a společenských VIP akcí dle materiálu RK-02-2007-12, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje Vysočina rozhodování o uzavírání smluv o poskytnutí dotací na VIP akce dle materiálu RK-02-2007-12.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz