Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-13

RK-29-2017-13.doc  RK-29-2017-13pr01.pdf  RK-29-2017-13pr01a.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-29-2017-13
NázevDarování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší bezúplatný převod následujících pozemků v k. ú. Podmoklany a v k. ú. Hudeč do vlastnictví obce Podmoklany:
1) Části pozemků zastavěných chodníkem v obci Podmoklany. Jedná se o části pozemků katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 355/1 a p. č. 415 dle geometrického plánu
č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 ze dne 18.7.2017 označené jako parcela číslo 415/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 347 m2 v katastrálním území Podmoklany.
2) K. ú. Hudeč: pozemků KN p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč. Jedná se o dva na sebe navazující pozemky ležící pod komunikací, navazující na spojnici Podmoklan s místní částí Hudeč a spojující Podmoklany i Hudeč s místní částí Zálesí obce Slavíkov.
3) K. ú. Podmoklany: pozemků KN p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2.
K. ú. Hudeč: pozemků KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2,p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2.
Jedná se o pozemky, ležící pod původní komunikací Podmoklany - Hudeč, která byla asi před 50 lety přeložena.
Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Podmoklany se žádostí o bezúplatný převod pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání části pozemků katastru nemovitostí parcela číslo 355/1, p. č. 415 v k. ú. Podmoklany, dle geometrického plánu číslo 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 označeného jako pozemek p. č. 415/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 347 m2 v katastrálním území Podmoklany. Pozemek je zastavěný chodníkem ve vlastnictví obce Podmoklany.
Pozemky KN p. č. 752/10 a p. č. 752/11 v k. ú Hudeč leží pod komunikací navazující na spojnici Podmoklan s místní částí Hudeč a spojující Podmoklany i Hudeč s místní částí Zálesí obce Slavíkov. Komunikace výrazně zkracuje vzdálenosti v mikroregionu, je ve velmi špatném stavu, řadu let neudržovaná. Žádost o bezúplatný převod je motivovaná snahou obce Podmoklany situaci řešit a komunikaci opravit.
Všechny pozemky uvedené v bodu 3 přiléhají, případně jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví obce Podmoklany. Pozemky jsou zčásti zalesněné, nebo se na nich nachází lesní cesty. Kraj Vysočina pozemky nevyužívá a nepotřebuje je ke své činnosti.
Pozemky KN p. č. 355/1, p. č. 415, p .č. 365/1, p. č. 365/2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, p. č. 752/2, p. č. 752/4, p. č. 752/8, p. č. 752/10, p. č. 752/11 v k. ú. Hudeč získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 247 pro k. ú. a obec Podmoklany a na listu vlastnictví č. 247 pro k. ú. Hudeč a obec Podmoklany.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč převést darem do vlastnictví obce Podmoklany a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.
Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr převést darem pozemky p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, Detašované pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s převodem pozemků v k. ú. Podmoklany a v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.

S převodem pozemků souhlasí rovněž ODSH.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
Zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017,
PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, pozemky KN p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
Odpovědnost OM
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz