Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2017 - 19.09.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty
03Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
04Dohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
05Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
06Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah v km 5,228 - 5,886
07Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Velké Meziříčí
08Návrh na zařazení nové akce SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
09Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
10Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
13Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
15Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
16Udělení plné moci městu Žďár nad Sázavou k zajištění kácení dřevin v k.ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou
17Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
18Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
19Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
21Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Bedřichov u Jihlavy
22Stavba II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , zrušení věcného břemene
23Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
24Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
25Projektový záměr - CEF TELECOM - eHealth 2017 NIX-ZD.CZ II - Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice - ePreskripce a eDispenzace
26Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
27Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
28Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
29Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
30Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - souhlas s uzavřením smlouvy o umístění AED pro Kraj Vysočina
31Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor pro potřeby výjezdové základy Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
32Vyhodnocení konkrétních návrhů spolupráce mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
33Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu heliportu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
34Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
35Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
36FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0019
37FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
38Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
39Havarijní pojištění vozidel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova ve Věži, příspěvkové organizace
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
41Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
423. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
44Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
45Partnerství Kraje Vysočina v projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách
46Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2018
47Dofinancování projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků realizovaného Střední průmyslovou školou Třebíč - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
48Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2018 se zaměřením na primární prevenci
49Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - změna závazných ukazatelů
53Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
54Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
57Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
58Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
59Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu - Asanační opatření na území PR Na Podlesích
60Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
61Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
62Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
63Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II - podání 2. žádosti o platbu
64Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
65Projekt na posílení biodiverzity - EVL V Kopaninách
66Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
67Náhrady škody, pohledávky
68Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz