Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-25

RK-20-2015-25.doc  RK-20-2015-25pr01.pdf  RK-20-2015-25pr02.pdf  RK-20-2015-25pr03.pdf  RK-20-2015-25pr04.pdf  RK-20-2015-25pr05.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-20-2015-25
NázevProdej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh dalšího postupu ve věci prodeje nemovitostí areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0590/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 mimo jiné rozhodlo
úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174 a schválilo pořadí zájemců o koupi pro případ odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny od své nabídky nebo pro případ, že by zájemce neuzavřel kupní smlouvu nebo neuhradil kupní cenu ve sjednaném termínu:
1. První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174, nabídka kupní ceny 35 850 000 Kč,
2. RODEPA s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, IČO 25279335, nabídka kupní ceny 35 050 000 Kč,
3. VESSTPaG REAL s.r.o., se sídlem Tkalcovská 351/3, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 02444275, nabídka kupní ceny 34 250 000 Kč,
4. MFX Czech, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 03508951, nabídka kupní ceny 31 150 000 Kč,
5. PD REAL a.s., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01573250, nabídka kupní ceny 30 111 000 Kč.
Zájemce První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o. po cca necelém tříměsíčním jednání o podmínkách kupní smlouvy, doplňování vyžadovaných podkladů k předmětu koupě apod., oznámil dne 17. 3. 2015, že od záměru koupě odstupuje, oznámení je obsahem materiálu RK-20-2015-25, př. 1. OM dle schváleného pořadí oslovil zájemce pod poř. č. 2 RODEPA s.r.o., ten oznámil dne 25. 3. 2015 odstoupení od záměru, viz materiál RK-20-2015-25, př. 2. Třetí v pořadí oslovený zájemce VESSTPaG REAL s.r.o., oznámením ze dne 16. 4. 2015 dle materiálu RK-20-2015-25, př. 3, též odstoupil od záměru koupě. Zájemcům pod poř. č. 1 až 3 OM následně sdělil, že z důvodů jejich odstoupení od záměru koupě došlo k propadnutí jim složené jistiny - kauce ve výši 20 000 Kč, která byla uhrazena při podání přihlášky do výběrového řízení.
Zájemce MFX Czech, s.r.o. na základě oslovení OM a po upřesnění a doplnění požadovaných informací k předmětu koupě, svůj zájem potvrdil a dne 10. 6. 2015 podepsal návrh kupní smlouvy, který je obsahem materiálu RK-20-2015-25, př. 4. V předloženém návrhu kupní smlouvy je zachycena změna sídla kupujícího, která byla v obchodním rejstříku zapsána dne 6. 3. 2015. Úhrada kupní ceny nabídnuté ve výběrovém řízení dle materiálu RK-20-2015-25, př. 5, ve výši 31 150 000 Kč je dle článku III. kupní smlouvy navržena ve splátkách takto:
1) částka 20 000 Kč byla uhrazena před podpisem této smlouvy jako kauce na výběrové řízení a prodávající stvrzuje svým podpisem, že tuto částku přijal,
2) částka 2 000 000 Kč bude uhrazena do 30 dnů od podpisu této smlouvy na účet Kraje Vysočina vedeného u Sberbank CZ, a. s., č. ú. 4050005019/6800, VS 1580710148 KS 0308,
3) částka 29 130 000 Kč bude uhrazena do 150 dnů od podpisu této smlouvy na účet Kraje Vysočina vedeného u Sberbank CZ, a. s., č. ú. 4050005019/6800, VS 1580710148 KS 0308.
V případě, že celá kupní cena nebo její část nebude na účet prodávajícího uhrazena ve stanovené výši a termínu, vzniká straně prodávající právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 000 Kč se splatností do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdrží vyúčtování smluvní pokuty a prodávající je oprávněn od této Smlouvy též odstoupit.
Návrh řešení Dle rozhodnutí zastupitelstva kraje nedošlo k uzavření kupní smlouvy s kupujícím První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174 - kupující od svého záměru koupě odstoupil.
Dle zastupitelstvem kraje schváleného pořadí zájemců, svůj záměr koupě potvrdil zájemce MFX Czech, s.r.o., se sídlem Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 03508951, nabídka kupní ceny 31 150 000 Kč, dle návrhu kupní smlouvy, která je obsahem materiálu RK-20-2015-25, př. 4.
OM navrhuje úplatně převést nemovitosti areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v Havlíčkově Brodě včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 31 150 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti MFX Czech, s.r.o., se sídlem Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 03508951 dle kupní smlouvy dle materiálu RK-20-2015-25, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0590/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v Havlíčkově Brodě včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 31 150 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti MFX Czech, s.r.o., se sídlem Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 03508951 dle kupní smlouvy dle materiálu RK-20-2015-25, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz