Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-36

RK-26-2015-36.doc  RK-26-2015-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-26-2015-36
NázevRozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina (dále Zásady ). Tento dokument stanovuje postup Kraje Vysočina při zařazování sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovené v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Sociální služby spadají do kategorie služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu. Od roku 2016 bude možné tyto služby financovat z veřejných rozpočtů pouze, pokud budou držiteli pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. Jedná se o podmínku, bez jejíhož splnění, nelze sociální službu z veřejných prostředků financovat. Zařazení sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je podmínkou vydání a platnosti pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu krajem a podmínkou pro financování sociální služby z prostředků MPSV a Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovují, kdo podává žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Činí tak poskytovatel sociálních služby v případě vzniku nové sociální služby a dále poskytovatel, který chce rozšířit kapacitu své služby o více než 10 % anebo se jedná o navýšení, které v součtu s předcházejícími navýšeními v posledních třech letech překračuje 10 %.
Rada Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyhlásila Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina . Tento dokument kromě obsahových náležitostí žádosti stanovuje obecné kvalifikační parametry, např. oblast registrace sociální služby, zkušenosti s poskytováním sociální služby, soulad s prioritami kraje pro rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, bezúhonnost, ekonomickou způsobilost apod. a dále uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které stanovují oblasti jako zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícímu kapacitě a cílové skupině služby, u pobytových sociální služeb např. zajištění ošetřovatelské zdravotní péče, začlenění zařízení do sídelní zástavby měst a obcí, dále stanovuje minimální obytnou podlahovou plochu pokojů, zajištění podmínek pro denní pobyt a terapie, kapacitu dostupných hygienických a sociálních zařízení odpovídající počtu uživatelů a cílové skupiny, stanovuje doložené bezbariérovosti prostor užívaných nebo navštěvovaných uživateli doloženou vyjádřením konzultanta NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. U terénních a ambulantních služeb je to např. zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícím kapacitě, provozní době a cílové skupině, dále stanovuje zajištění sociálního pracovníka, zajištění dopravy ke klientům, zajištění prostor, ve kterých je zabezpečeno zázemí pro personál v přímé péči a administrativě apod. Termín pro podání žádostí dle Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina byl stanoven do 31. 7. 2015. Poté byly všechny žádosti vyhodnoceny z hlediska splnění jednotlivých náležitostí. V případě, že žádost byla neúplná nebo bylo pro její posouzení nezbytné doplnění informací, byli předkladatelé vyzváni k doplnění žádosti.
Dne 18. 8. 2015 se sešla Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, která vyhodnotila jednotlivé žádosti, posoudila je z pohledu souladu s prioritami kraje v oblasti sociálních služeb, z hlediska dostupnosti sociálních služeb. U jednotlivých žádostí o zařazení nových sociálních služeb, případně u žádostí o rozšíření kapacit sociálních služeb doporučila jejich zařazení do Krajské sítě sociálních služeb dle materiálu RK-26-2015-36, př. 1.
Návrh řešení Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, doporučila zařazení nových sociálních služeb a navýšení kapacit poskytovatelů sociálních služeb dle materiálu RK-26-2015-36, př. 1. V materiálu jsou uvedeny maximální finanční dopady pro kraj, korekce navržených kapacit a podmínky zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, pokud byly pracovní skupinou doporučeny.
StanoviskaStanovisko Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2015-36, př. 1;
* schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-26-2015-36, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz