Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-44

RK-20-2015-44.doc  RK-20-2015-44pr01.xls  RK-20-2015-44pr02.xls  RK-20-2015-44pr03.xls  RK-20-2015-44pr04.pdf  RK-20-2015-44pr05.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-20-2015-44
NázevNávrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2015.
Jedná se o služby, jejichž financování je v tomto roce bez další dotace z rozpočtu kraje nedostatečné. U některých z nich bylo nezbytné rozšíření kapacity (např. osobní asistence, jež se poskytuje bez časového omezení a umožňuje seniorům nebo osobám zdravotně postiženým setrvat v přirozeném prostředí, nebo pečovatelská služba, jež umožňuje zůstat seniorům v jejich přirozeném prostředí), nebo svou činností podporují vzdělávání a integraci osob se zdravotním postižením. Vliv stárnutí populace v současné době postupně zvyšuje poptávku po některých službách pro seniory.
Financování sociálních služeb je v posledních dvou letech zatíženo dopady ukončení individuálního projektu na financování sociálních služeb prevence, které negativně poznamenalo celý systém sociálních služeb. V roce 2013, kdy byl individuální projekt 31. 3. ukončen, Kraj Vysočina zvýšil své výdaje na dotace poskytovatelům sociálních služeb, které nezřizuje, na částku převyšující 63 mil. Kč. Rozpočet pro rok 2014 pro tuto skupinu poskytovatelů sociálních služeb vyčleňoval částku 32 mil. Kč, která odpovídá úrovni původně schváleného rozpočtu roku 2013, ale v průběhu roku 2014 musela být navýšena. Důvodem zvýšení čerpání veřejných prostředků byl jednak celoroční výpadek financí z individuálního projektu a dále navýšení kapacit některých sociálních služeb (např. 60 lůžek domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí ve Ždírci). Obdobným způsobem byl koncipován rozpočet kraje na rok 2015 s částkou 32 506 tis. Kč. Při jeho přípravě bylo konstatováno, že částka pravděpodobně nebude vzhledem k dlouhodobému vývoji odpovídat skutečné potřebě financí na sociální služby a že v tomto smyslu není rozpočet reálný. Důvodem tohoto postupu byla zejména nejistota ve výši dotace MPSV na rok 2015.
Síť sociálních služeb podle schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2015 zůstala zhruba ve stejné kapacitě jako v roce 2014 a nedochází tedy v této oblasti k úspoře provozních nákladů.
Vláda ČR pro rok 2015 ve dvou navazujících krocích zvýšila platy zaměstnanců v oblasti sociálních služeb. Jednak došlo k plošnému navýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě o 3,5 %. Dále vláda z důvodu dlouhodobého podhodnocení odměňování schválila navýšení platů pracovníků v sociálních službách o 4 %. Osobní náklady se na provozních nákladech sociálních služeb podílejí cca ze 70 % a dopad těchto opatření do nákladů je vážný. U poskytovatelů sociálních služeb tak dochází k nárůstům osobních nákladů okolo 6%.
Objem finančních prostředků potřebný k pokrytí dotací pro zajištění poskytování sociálních služeb NNO a obecních zařízení činí 31 702 000 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu RK-20-2015-44, př. 1,
RK-20-2015-44, př. 2 a RK-20-2015-44, př. 3. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvami dle materiálu RK-20-2015-44, př. 4.
Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovou změnou na kapitole Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí dotace na rok 2015 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 31 702 000 Kč dle materiálu RK-20-2015-44, př. 1, RK-20-2015-44, př. 2 a RK-20-2015-44, př. 3. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou dle materiálu RK-20-2015-44, př. 4. Při stanovení výše dotací byl použit následující postup.
Pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem byla vypočtena dotace ve výši 2 % referenční hodnoty nákladů připadající na jeden lůžkoden (výše referenční hodnoty byla 830 Kč na lůžkoden v domovech pro seniory a 900 Kč na lůžkoden pro domovy pro seniory - tato hodnota byla snížena u poskytovatelů, kteří mají méně uživatelů s příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni).
Poskytovatelům pečovatelské služby byly na rok 2015 stanoveny sazby 82 500 Kč
a 135 000 Kč na úvazek v návaznosti na výši dotací na úvazek roce 2014 (sazby činily 75 000 Kč a 150 000 Kč). Všechny úvazky pečovatelské služby byly dofinancovány do výše 22 % těchto sazeb z rozpočtu kraje. Zbývajících 78 % jim již bylo schváleno z dotace MPSV. Dochází tak k postupnému sbližování sazeb na úvazek pečovatelské služby.
U ostatních sociálních služeb byla posuzována především výše nákladů na úvazek a porovnání s výší dotací z roku 2014.
Vzhledem k tomu, že na kapitole Sociální věci nejsou dostatečné zdroje na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, odbor sociálních věcí navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 20 000 000 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Další postup ve financování sociálních služeb v roce 2015 bude řešen ve spolupráci s MPSV a po vyhodnocení možností státního rozpočtu bude projednáno případné dofinancování sociálních služeb na rok 2015.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva činí 99 454 tis. Kč
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ01363 (příloha č. 5)
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 31 702 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-20-2015-44, př. 1, RK-20-2015-44, př. 2 a RK-20-2015-44, př. 3;
* uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2015-44, př. 4.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 30. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz