Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-92

RK-17-2014-92.doc  RK-17-2014-92pr01.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-17-2014-92
NázevZpráva z pracovní cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan
Zpracoval E. Janoušková, P. Pavlinec, V. Jáchim
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 14. - 19. 4. 2014 se na základě pozvání ministerstev zahraničí a ekonomiky Taiwanu a Taipeijské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze uskutečnila pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina na Taiwan. Cesta navázala na pětiletou spolupráci Taiwanu s krajem, jejím cílem bylo tuto spolupráci prohloubit a definovat okruh námětů pro nové možné společné aktivity.
Cesty se zúčastnili:
- Ing. Vladimír Novotný - náměstek hejtmana kraje, vedoucí delegace
- Ing. Mgr. Zdeněk Kadlec Dr. h. c. - ředitel KrÚ
- Ing. Eva Janoušková - ředitelka Sekce ekonomiky a podpory KrÚ
- Ing. Petr Pavlinec - vedoucí odboru informatiky
- Ing. Václav Jáchim - odbor informatiky
Výdaje spojené s cestou a ubytováním náměstka hejtmana a ředitele KrÚ hradila taiwanská ministerstva v plné výši, výdaje cesty ředitelky sekce hradil Institut pro informační průmysl Taiwanu, také v plné výši. Výdaje zástupců odboru informatiky pak hradil Kraj Vysočina.
Program cesty, obsahová náplň a výstupy všech jednání, včetně závěrů z cesty jsou součástí přílohy 1 materiálu (RK-17-2014-92, př. 1)
Kromě úkolů, uvedených v příloze 1 materiálu, je třeba zmínit, že v návaznosti na cestu již probíhají tyto konkrétní aktivity:
- 15. 5. 2014 proběhne v Jihlavě seminář zástupců kraje s firmou Tatung, který je zaměřen na nové trendy v oblasti úspor energií - tzv. Smart Grid. Semináře se zúčastní také zástupci podnikatelského sektoru v kraji. Cílem je definovat možný postup kraje v dané oblasti a specifikovat okruh subjektů, které by se mohly touto aktivitou do budoucna zabývat;
- 6. 6. 2014 v rámci mise taiwanských podnikatelů v České republice proběhne i návštěva Kraje Vysočina. Představitelé zájmových sdružení a představitelé podnikatelů z různých oblastí obchodu a průmyslu chtějí jednat o možné spolupráci s českými partnery. Tato aktivita byla domluvena během cesty, konkrétně při jednání s Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA). Na jednání budou přizvány významné podnikatelské protějšky z našeho kraje;
- Probíhají intenzivní jednání s Taipeijskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o možné propagaci kraje na turistickém veletrhu na Taiwanu (nabídka padla na jednání se zástupci Ministerstva zahraničních věcí v Taipeii). Výstupy z těchto jednání budou předány odboru kultury a památkové péče KrÚ a zástupcům Vysočina Tourism, krajská příspěvková organizace, kteří by se měli podílet na případné realizaci této nabídky. Související materiál bude RK předložen po dohodě všech detailů.
Návrh řešení Ředitel KrÚ navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí zprávu z cesty i související úkoly dle přílohy č. 1 materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu z cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan dle materiálu RK-17-2014-92, př. 1;
ukládá
řediteli KrÚ zajistit plnění úkolů dle materiálu RK-17-2014-92, př. 1.
Odpovědnost ředitel KrÚ, ředitelka SEP, OI, OKPP
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz