Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2017 - 21.11.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Náhrada výdělku
03Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na realizaci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
09Rozvoj systému pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika a Zdravotnictví
10Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
11Havarijní pojištění vozidla Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
12Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
13Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce za účelem prezentace předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
14Žádost o změnu projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic (IROP 2014 - 2020)
15Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
16Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
17Čestné prohlášení k projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
18Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
19Informace o stavu přípravy akcí spolufinancovaných z prostředků IROP v oblasti dopravních staveb
20Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
21Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí
22Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
23Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK, zrušení nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
24Smlouva zakládající právo provést stavbu a souhlas s pokácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Osová Bítýška, k. ú. Osová
25Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
26Pavilon urgentní a intenzivní péče - 5. zpráva o udržitelnosti projektu
27Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
28Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava (Operační program Životní prostředí 2014-2020)
29Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
30Zpráva o studii Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017
31Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
33Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
34Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na celoroční sportovní činnost mládeže - KČT VYSOČINA, z.s.
35Finanční příspěvek na realizaci projektu Podpora výuky moderních technologií na ZŠ - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz