Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2017, které se konalo dne 21. 11. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2017
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 11. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové, J. Fialové, P. Pacala.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2017
 2. Náhrada výdělku
 3. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 6. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na realizaci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 9. Rozvoj systému pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika a Zdravotnictví
 10. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 11. Havarijní pojištění vozidla Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 13. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce za účelem prezentace předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 14. Žádost o změnu projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic (IROP 2014 - 2020)
 15. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 16. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 17. Čestné prohlášení k projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 18. Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 19. Informace o stavu přípravy akcí spolufinancovaných z prostředků IROP v oblasti dopravních staveb
 20. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí
 22. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 23. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK, zrušení nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 24. Smlouva zakládající právo provést stavbu a souhlas s pokácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Osová Bítýška, k. ú. Osová
 25. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
 26. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 5. zpráva o udržitelnosti projektu
 27. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 28. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Úspory energií SŠ PTA Jihlava (Operační program Životní prostředí 2014-2020)
 29. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 30. Zpráva o studii Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017
 31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 34. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na celoroční sportovní činnost mládeže - KČT VYSOČINA, z.s.
 35. Finanční příspěvek na realizaci projektu Podpora výuky moderních technologií na ZŠ - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 36. Rozprava členů rady
Usnesení 2060/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva kraje náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2061/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 200 Kč za 1 hodinu (nejvýše 6 400 Kč/ 1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8 hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-02.doc

03. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit výši měsíčních odměn a poskytnout odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2062/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 1. 1. 2018.
 • rozhodnout, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-03.doc, RK-37-2017-03, př. 1

K bodům 04 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2063/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-04.doc, RK-37-2017-04, př. 1

05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2064/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-05.doc, RK-37-2017-05, př. 1, RK-37-2017-05, př. 2

06. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2065/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-06.doc, RK-37-2017-06, př. 1

07. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2066/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 603 837Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 53 837,00 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 250 000 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč,
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 53 064 Kč (ÚZ 35015) původně určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 53 064 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 21. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-07.doc, RK-37-2017-07, př. 1, RK-37-2017-07, př. 2

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na realizaci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2067/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2017 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 18 200 862,81 Kč (u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 759 734,00 Kč, z toho ÚZ 107117015 ve výši 97 763,00 a ÚZ 107517016 ve výši 1 661 971,00 Kč a u položky 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 16 441 128,81 Kč, z toho ÚZ 107117968 ve výši 913 396,05 Kč a ÚZ 107517969 ve výši 15 527 732,76 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • rozpočtové opatření spočívající zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 18 200 862,81 Kč (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, u položky 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 441 128,81 Kč, z toho ÚZ 107117968 ve výši 913 396,05 Kč a ÚZ 107517969 ve výši 15 527 732,76 Kč a u položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 759 734,00 Kč, z toho ÚZ 107117015 ve výši 97 763,00 a ÚZ 107517016 ve výši 1 661 971,00 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 16 441 128, 81 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 1 759 734,00 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 21. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-08.doc, RK-37-2017-08, př. 1

09. Rozvoj systému pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika a Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika a Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2068/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636  Územní rozvoj o částku 87 120 Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice (ÚZ 00502) o částku 87 120 Kč za účelem financování rozšíření funkcí systému pro řízení vzdělávání - LMS.
odpovědnost: OZ, OI, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-09.doc, RK-37-2017-09, př. 1

10. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s navrhovanou aktualizací zásad zastupitelstva kraje. Projednávání se zúčastnila R. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2069/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-37-2017-10, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-10.doc, RK-37-2017-10, př. 1, RK-37-2017-10, př. 2

11. Havarijní pojištění vozidla Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění uvedeného vozidla do 31. 12. 2020. Projednávání se zúčastnila R. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2070/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Muzea Vysočiny Jihlava starší 10 let Citroen Berlingo registrační značky 3J1 9068.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-11.doc

12. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního daru. Projednávání se zúčastnila R. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2071/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 100 000 Kč Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě od města Havlíčkův Brod a s uzavřením příslušné darovací smlouvy.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-12.doc

13. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce za účelem prezentace předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce za účelem dlouhodobé prezentace předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Projednávání se zúčastnila R. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2072/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce za účelem dlouhodobé prezentace předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-37-2017-13, př. 1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-13.doc, RK-37-2017-13, př. 1, RK-37-2017-13, př. 2

14. Žádost o změnu projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic (IROP 2014 - 2020)
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnil radě kraje návrh rozhodnout o podání žádosti o změnu daného projektu. Projednávání se zúčastnila R. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2073/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-37-2017-14, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-14.doc, RK-37-2017-14, př. 1

15. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, R. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2074/37/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-37-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-15.doc, RK-37-2017-15, př. 1, RK-37-2017-15, př. 2

16. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce dané příspěvkové organizace s účinností od 1. 12. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2075/37/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-16.doc, RK-37-2017-16, př. 1, RK-37-2017-16, př. 2, RK-37-2017-16, př. 3

17. Čestné prohlášení k projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2076/37/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2017-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-17.doc, RK-37-2017-17, př. 1

18. Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2077/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš křiž. s III/3792 o účelovou dotaci z IROP ve výši 42 245 127,24 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-18.doc

19. Informace o stavu přípravy akcí spolufinancovaných z prostředků IROP v oblasti dopravních staveb
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o postupu přípravy a realizace akcí spolufinancovaných z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2078/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu přípravy a realizace akcí spolufinancovaných z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu dle přílohy materiálu RK-37-2017-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-19.doc, RK-37-2017-19, př. 1

K bodům 20 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

20. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 2079/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-37-2017-20, př. 1.
odpovědnost: ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-20.doc, RK-37-2017-20, př. 1

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí
Usnesení 2080/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-21.doc, RK-37-2017-21, př. 1, RK-37-2017-21, př. 2, RK-37-2017-21, př. 2a

22. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2081/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-37-2017-22, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-37-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-22.doc, RK-37-2017-22, př. 1

23. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK, zrušení nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změny usnesení samosprávných orgánů kraje přijatých v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2082/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit rozhodnutí:
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-23.doc

24. Smlouva zakládající právo provést stavbu a souhlas s pokácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Osová Bítýška, k. ú. Osová
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit se stavbou „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na pozemcích v k. ú. Osová Bítýška a k. ú. Osová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2083/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na pozemcích par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1 a par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a par. č. 509 v k. ú. Osová a tělesu silnice III/03722 a tělesu části silnice II/390;
pověřuje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava k podání žádosti o povolení kácení dřevin na pozemcích par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1 a par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a par. č. 509 v k. ú. Osová v souvislosti s realizací stavby „I/37 Osová Bítýška obchvat“;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1 a par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a par. č. 509 v k. ú. Osová a silnic III/03722 a II/390, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, na straně investora stavby, smlouvu zakládající Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava právo provést stavbu „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na těchto pozemcích a tělesu silnice III/03722 a tělesu části silnice II/390, jejíž součástí bude ujednání, že veškeré náklady související s pokácením stromů v souvislosti s realizací této stavby včetně náhradní výsadby zajistí na své náklady investor stavby.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-24.doc, RK-37-2017-24, př. 1

25. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o připravené zákonodárné iniciativě Pardubického kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o připravené zákonodárné iniciativě Pardubického kraje a podpořit tuto zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-25.doc, RK-37-2017-25, př. 1

26. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 5. zpráva o udržitelnosti projektu
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o udržitelnosti daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2085/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-37-2017-26, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2017-26, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-26.doc, RK-37-2017-26, př. 1, RK-37-2017-26, př. 2

27. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1584 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2016 za podmínek uvedených v materiálu RK-37-2017-27, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-27.doc, RK-37-2017-27, př. 1, RK-37-2017-27, př. 2, RK-37-2017-27, př. 3

28. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava (Operační program Životní prostředí 2014-2020)
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o Zprávě o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2087/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-37-2017-28, př. 1 a RK-37-2017-28, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-28.doc, RK-37-2017-28, př. 1, RK-37-2017-28, př. 2, RK-37-2017-28, př. 3

29. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh schválit pořízení propagačních předmětů Evropského regionu Dunaj-Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2088/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-37-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-29.doc, RK-37-2017-29, př. 1

30. Zpráva o studii Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o průběhu, vyhodnocení a výsledcích uvedené studie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2089/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-37-2017-30, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství pokračovat ve spolupráci se zemědělci pěstiteli brambor a Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě v řešení navazujícího projektu „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018.“
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-30.doc, RK-37-2017-30, př. 1

31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnil O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2090/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Favorit, inventární číslo 50113000000, rok pořízení 1996, registrační značka ZRH 13-50, pořizovací cena 133 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2017-31.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2091/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve  výši 425 782,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427, o částku 425 782,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-37-2017-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-32.doc

33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí shora uvedené školy o souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního účelového daru. Projednávání se zúčastnil O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2092/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2017-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-33.doc, RK-37-2017-33, př. 1

34. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na celoroční sportovní činnost mládeže - KČT VYSOČINA, z.s.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k žádosti KČT VYSOČINA, z. s., o dotaci na celoroční sportovní činnost svých členských organizací. Projednávání se zúčastnil O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2093/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 55 813 Kč spolku KČT VYSOČINA, z. s. se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO: 47366737, na celoroční sportovní činnost mládeže;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-37-2017-34, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-34.doc, RK-37-2017-34, př. 1, RK-37-2017-34, př. 2, RK-37-2017-34, př. 3

35. Finanční příspěvek na realizaci projektu Podpora výuky moderních technologií na ZŠ - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu se společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., za účelem finanční podpory uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2094/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na projekt „Podpora výuky moderních technologií na ZŠ“ se společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., IČO25824031, dle materiálu RK-37-2017-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 60 500 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu kraje na realizaci projektu „Podpora výuky moderních technologií na ZŠ“ dle materiálu RK-37-2017-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2017-35.doc, RK-37-2017-35, př. 1

36. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 11. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Josef Pavlík        ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2017 dne 21. 11. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 11. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz