Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-41

RK-39-2013-41.doc  RK-39-2013-41pr01.xls  RK-39-2013-41pr02.xls  RK-39-2013-41pr03.xls  RK-39-2013-41pr04.pdf  RK-39-2013-41pr05.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-39-2013-41
NázevNávrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2013
Zpracoval M. Palán, M. Vařejková
Předkládá A. Krištofová, M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen Zásady) - schváleno usnesením č. 0588/07/2011 ze dne 13. 12. 2011 - jsou organizace pověřeny provádět majetkoprávní úkony s nepotřebným majetkem kraje (s výjimkou nemovitostí), který jim byl svěřen do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Peněžní plnění z prodeje tohoto majetku jsou příjmem kraje. V souladu se Zásadami a pokynem ekonomického odboru provedly dotčené organizace vyúčtování a poukázání těchto výnosů do rozpočtu kraje za období do 30. 11. 2013. Zároveň organizace požádaly kraj o poukázání těchto prostředků ve formě příspěvku na provoz na svůj běžný rozvoj.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba zvýšenou tvorbu příjmů a jejich použití schválit příslušným orgánem kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 o příjmy z prodeje majetku kraje, které byly realizovány během 2. pololetí 2013 prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem, a to v celkové částce 2 023,1 tis. Kč. Přehled o příjmech z prodeje majetku společně s návrhem na jejich použití ve prospěch příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 1 až 3 tohoto materiálu.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství k materiálu nemá žádné připomínky.
Odbor sociálních věcí nemá připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor zdravotnictví souhlasí s materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 2 023 070,41 Kč dle materiálů RK-39-2013-41, př. 1 a RK-39-2013-41, př. 2;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-41, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-39-2013-41, př. 3.
Odpovědnost odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbory zdravotnictví a školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
Termín do 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz