Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-34

RK-30-2013-34.doc  RK-30-2013-34pr01.pdf  RK-30-2013-34pr02.xls
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-30-2013-34
NázevZměna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 10. 4. 2013 usnesením číslo 0587/12/2013/RK schválila finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV). Součástí finančního plánu je i jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu. V důsledku nových skutečností přehodnotila KSÚSV své původní investiční záměry, čímž došlo k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu. KSÚSV požádala dopisem o změnu investičního plánu KSÚSV na rok 2013. Žádost KSÚSV je v příloze materiálu RK-30-2013-34, př. 1.
Jedná se o:
* rozšíření investičních akcí na nemovitém majetku
- cestmistrovství Jihlava - zásobník solanky včetně míchacího zařízení pro cestmistrovství Jihlava a zásobník solanky pro středisko Polná
- cestmistrovství Bystřice nad Perštejnem - zhotovení podlahy, oplocení a rozšíření bočního opláštění skládky inertního materiálu Pohledec
* rozšíření strojních investic o jeden skladový kontejner/mobilní sklad nebezpečných odpadů. Celkový počet činí 11 kusů.
Financování výše uvedených změn si nevyžaduje navýšení prostředků v investičním plánu. Jejich krytí je zajištěno z úspor finančních prostředků z již ukončených výběrových řízení v roce 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-30-2013-34, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-30-2013-34, př. 2.
Odpovědnost ředitel KSÚSV, ODSH
Termín průběžně do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz