Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-11

RK-21-2013-11.doc  RK-21-2013-11pr01.xls  RK-21-2013-11pr02.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-21-2013-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005, schválené usnesením zastupitelstva č. 0291/04/2005/ZK (dále jen Zásady ) ukládají v čl. 5 odboru školství, mládeže a sportu zpracování souhrnného seznamu konkrétních pomůcek a předložení radě kraje k projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření a návrhy změn rozpočtů příspěvkové organizace kraje, jejíž součástí je Speciálně pedagogické centrum (dále SPC). OŠMS v souladu s čl. 5 Zásad zpracoval ve spolupráci se zástupci všech SPC kraje souhrnný seznam učebních a kompenzačních pomůcek (materiál RK-21-2013-11, př. 1). Pomůcky budou zařazeny do evidence SPC Žďár nad Sázavou. Jde o předpokládaný seznam pomůcek, v rámci něhož může SPC samo operativně reagovat na případné změny - rozšíření, typ pomůcky, změna ceny atd. Příspěvková organizace kraje Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou byla zvolena s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3 Zásad z důvodu snadnější evidence a také proto, že této organizaci byly převedeny do evidence v dřívějším období pomůcky ve vlastnictví kraje, které jsou klientům speciálně pedagogických center nadále zapůjčovány.
Návrh řešení Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je na tento účel počítáno s částkou 500 000 Kč. OŠMS tedy předkládá radě kraje návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a návrh na zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz ve výši 350 138 Kč a investiční dotace ve výši 149 800 Kč příspěvkové organizaci kraje Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Finanční prostředky budou uvolňovány na základě věcného plnění.
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - materiál RK-21-2013-11, př. 2.
StanoviskaOI - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00677.0001

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3146 byla schválena částka 500 000 Kč na systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro potřeby individuálně integrovaných dětí (ÚZ 00307).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 138 Kč a závazného ukazatele Investiční dotace o částku 149 800 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-21-2013-11.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz