Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-61

RK-34-2012-61.doc  RK-34-2012-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-34-2012-61
NázevZpráva o pilotním projektu - půdoochranné technologie
Zpracoval P. Bureš, J. Merunková, O. Kameníková
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o pilotním projektu - půdoochranné technologie v roce 2012 Kraje Vysočina a Školního statku v Humpolci.
Na základě Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina, byla navázána vzájemná spolupráce v oblasti zemědělství. Předmětem jednání, která probíhají od roku 2011, byla výměna poznatků a zkušeností v agrárním sektoru, především v oblasti půdoochranných technologií s cílem omezení půdní eroze a splachů půdy, zejména do vodních toků a nádrží.
V Kraji Vysočina je v evidenci půdy (LPIS) velké množství půdy označeno jako mírně ohrožená, která je využívána pro pěstování širokořádkových plodin. Z tohoto důvodu a na základě vzájemných setkání se dospělo k dohodě o zahájení Pilotního projektu - půdoochrané technologie. Pilotní projekt byl realizován na území Kraje Vysočina, ve spolupráci se Školním statkem Humpolec.
V měsíci květnu, tj. 10. 5. 2012, se uskutečnil Polní den, kterým byl přímo v terénu, za účasti radního Ing. Josefa Matějka, zahájen pilotní projekt - půdoochranné technologie.
Cílem projektu bylo ověřit možnost setí kukuřice na svažitých pozemcích jednak do vzrostlého cca 50 - 70 cm vysokého žita a jednak do zmulčovaného žita. Setí kukuřice na pozemku Školního statku o rozloze 1 ha bylo provedeno secím strojem Horsch.
Projekt je sledován i zástupci rakouské strany, kteří dne 14. 6. 2012 navštívili Kraj Vysočina a zároveň Školní statek v Humpolci a pokusný pozemek. V té době byly minimální rozdíly v porostech zaseté kukuřice a nebyla viditelná půdní eroze.
OLVHZ pod záštitou radního Ing. Josefa Matějka uspořádal 4. 9. 2012 seminář Půdoochranné technologie v praxi, který se konal ve spolupráci se Školním statkem v Humpolci a Českou zemědělskou akademií v Humpolci. Součástí semináře byla i prohlídka porostů kukuřice na pokusném pozemku, které se rovněž zúčastnili i zástupci z Dolního Rakouska. Vzhledem k tomu, že v letošním roce na lokalitě nebyly extrémní přívalové srážky, nebyla ani v tomto období viditelná půdní eroze. Porosty zaseté kukuřice, jak do vzrostlého žita, tak do zmulčovaného žita, byly hodnoceny jako vyrovnané a nejevily žádné růstové rozdíly.
Sklizeň kukuřice se uskuteční v říjnu 2012. Poté Školní statek Humpolec provede vyhodnocení projektu.
Pilotní projekt byl předběžně hodnocen jako přínosný. Vzhledem k tomu, že byl realizován na poměrně malé ploše, tj. 1 ha, a setí kukuřice bylo provedeno do zmulčovaného a vzrostlého žita a během vegetace nebyly přívalové srážky, proto bylo navrženo, aby v tomto projektu - ověřování půdoochranných technologií se pokračovalo na pozemcích Školního statku v Humpolci i v příštím roce.
Předpokládá se, že by rozsah pozemků zapojených do projektu byl podstatně větší, cca 20 ha.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství připravil radě kraje Zprávu o pilotním projektu - půdoochranné technologie, jehož cílem bylo prakticky ověřit a zároveň ukázat, jak lze hospodařit na mírně ohrožených půdách v našem kraji. Tento pilotní projekt byl přípravou pro projekt - půdoochranné technologie pro rok 2013, který by měl být realizován na větší ploše i s možností porovnání půdoochranných technologií.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o pilotním projektu - půdoochranné technologie 2012 dle materiálu RK-34-2012-61, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz