Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-44

RK-11-2012-44.doc  RK-11-2012-44pr01.xls  RK-11-2012-44pr02.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-11-2012-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0550/07/2011/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012. V Rozpočtu kraje 2012 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o podporu soutěže ve výši 5 960 Kč. Soutěž bude realizována příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2012-44, př. 1. Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
Žádost splňuje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.
Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-11-2012-44, př. 2
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00296

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je aktuální stav rezervy na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032) ve výši 308 080 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 5 960 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2012-44, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz