Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-40

RK-15-2010-40.doc  RK-15-2010-40pr1.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-15-2010-40
NázevNávrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2010
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNa základě zřizovacích listin zřizovatel schvaluje finanční plány příspěvkových organizací. Z toho důvodu jsou radě kraje předloženy finanční plány Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, která hospodaří podle ročního finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (fond odměn, rezervní a investiční fond, FKSP). Součástí plánu jsou finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Po projednání návrhu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s příslušnými odbory krajského úřadu je nutné upozornit na následující skutečnosti:
1. Finanční plán vychází z finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele schváleného zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2009 usnesením č. 0515/07/2009/ZK a z plánovaného objemu prací doplňkové činnosti na rok 2010. Plán je sestaven jako přebytkový z důvodu zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl naplánován jako ztrátový.
2. Podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 143/1992 Sb., musí zřizovatel stanovit příspěvkovým organizacím způsob usměrňování prostředků na platy buď vymezením jejich objemu v absolutní výši nebo podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům pro zjištění jejich přípustného objemu.
3. K navýšení mzdových prostředků pro rok 2010 dochází z následujících důvodů:
a. navýšení počtu technicko hospodářských pracovníků na úseku správy majetku o 5 zaměstnanců
b. přesun technicko hospodářských pracovníků ze mzdové tabulky č. 1 do tabulky č. 2, podle nařízením vlády č. 74/2009 Sb. - o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1. 4. 2009
c. navýšením tarifních platů - uplatněno podle nařízením vlády č. 130/2009 Sb. s účinností od 1. 6. 2009
d. zařazení zaměstnanců s výkonem práce na silniční síti do vyšší kategorie rizikového příplatku, vychází z nařízení vlády č. 130/2009 Sb. - o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
4. Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku (dále jen Pravidla ) je pro organizace silničního hospodářství stanovena povinnost odpisovat mosty a silnice II. a III. třídy ročně ve výši 1,0 % z jejich pořizovací ceny, což pro rok 2010 představuje 48 800 000 Kč. Tato částka bude pokryta zvýšeným provozním příspěvkem z rozpočtu kraje Vysočina a následným odvodem.
5. Dne 15. března 2010 bylo usnesením č. 214 schváleno Vládou České republiky posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na odstraňování škod způsobených na dopravní infrastruktuře po zimě 2009/2010. Pro kraj Vysočina byla schválená neinvestiční dotace ve výši 70 438 000 Kč.
Návrh řešení K výše uvedeným bodům navrhujeme:
1. Zajistit souvislé opravy silnic II. a III. tříd včetně oprav mostů v celkové výši 124 285 000 Kč, které vycházejí z požadavků kraje a z finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2010 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
2. Stanovit usměrňování prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace jejich vymezením v absolutním objemu.
3. Návrh finančního plánu vychází z předpokladu nárůstu mzdových nákladů v hlavní činnosti o 3,4 % proti roku 2009 (bez použití fondu odměn).
4. Provádět v roce 2010 účetní odpisování mostů a silnic II. a III. třídy.
5. Stanovit příjemcem mimořádné neinvestiční dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury pro kraj Vysočina Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a zvýšit o částku mimořádné dotace příspěvek na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu finančního plánu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím finančních prostředků Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci od Státního fondu dopravní infrastruktury na odstraňování škod na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje Vysočina po zimě 2009/2010,
bere na vědomí
zvýšení příspěvku na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 70 438 000 Kč, určené na odstraňování škod po zimě 2009/2010;
schvaluje
* ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2010 podle materiálu RK-15-2010-40, př. 1;
* pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanoví
* způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2010 podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši u
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 185 000 000 Kč;
* na rok 2010 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci kraje Vysočina, u kategorie majetku mosty a silnice II. a III. třídy roční účetní odpisovou sazbu ve výši 1 % z jeho pořizovací ceny;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu:
* k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru,
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
a) provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2010, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2010 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2010
b) zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období
c) promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
Odpovědnost ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru majetkového
Termín průběžně do 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz