Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2016 - 09.08.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02ERP systém - informace o dalším rozvoji
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10Smlouva o umístění peněžního automatu v prostorách užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
11Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
12Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - akce Nemocnice Jihlava, p. o. - pořízení PET/CT
13Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
15Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkovou organizaci
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
18Zpráva o přezkumu pravidel Rady Kraje Vysočina
19Odstoupení a jmenování předsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
20Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
21Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2016
22Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků RRRS Jihovýchod a od jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. do 30. 6. 2016
23Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace
25Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2016 - Rybník Starý
26Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2017
27Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch
28Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
29Smlouva o převodu práv a povinností z investorství ke stavbě III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
30Smlouva o převodu práv a povinností z investorství
31Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2016, komunikace 2
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
33Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
34Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
35Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
36Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
37Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
38Záměr prodeje pozemku v k. ú. Římov na Moravě
39Darování pozemku v k. ú. Horní Bítovčice
40Darování pozemků zastavěných chodníky městu Chotěboř
41Darování pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
42Návrh na zařazení nové akce SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
43Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
44Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
45Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
46Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
47Majetkoprávní vypořádání - směna pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
48Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2
49Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
50Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Čechtín
51Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Dolní Březinka, Mrzkovice a Leštinka u Světlé nad Sázavou
52Darování pozemků v k. ú. a obci Stonařov
53Příprava projektů do OPŽP
54Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 3. žádosti o platbu
55Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
56Souhlas ke zřízení zástavního práva na nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
58Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016
59Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
59upr1Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách využití pozemků
60Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
62Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
63Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
64Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
65Podpora učebních oborů
66Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky za rok 2016 slučovaných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016
68Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2016/2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69Prezentace projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
70Podpora technického vzdělávání
71Financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) zřizovaných Krajem Vysočina v Dětském domově, Senožaty 199 a Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
72Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
73Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
74Vyhlášení 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
75Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí 2 - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
76Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
78Darování pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz