Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2009 - 11.08.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
03Opakovaná žádost o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Třebíč
06Veřejná zakázka na stavební práce Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
10Návrh na zařazení nové akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava gymnastického sálu a kanalizace a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
11Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
12Zřízení stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou
13Zřízení pracovní skupiny, Smlouva o spolupráci mezi regionem Friuli Venezia Giulia a Vysočinou
14Návrh na zvýšení příspěvku na provoz Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
15Darování osobního vozidla do vlastnictví kraje Vysočina
16Darování osobního vozidla do vlastnictví Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
17Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
18II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-025 - havárie - výběr nejvhodnější nabídky
19Ukončení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
20Ukončení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba
21Ukončení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba
22Projekt II/353 Bohdalov - obchvat - přijetí dotace a převod do Fondu strategických rezerv
23Projekt II/405 Brtnice - Zašovice - přijetí dotace a převod do Fondu strategických rezerv
24Projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
25Ukončení projektu Severojižní propojení kraje Vysočina
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
27Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
28Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz a úprava objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře
29Jmenování ředitelky Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - opuštění prostorů v nájmu u soukromé osoby Centrem - Domem dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
32Uzavření účtu zřízeného k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava
33Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Zefektivnění výroby nákupem nových technologických zařízení
34Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jmenování Výběrové komise pro hodnocení projektů v rámci realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysoči
35Navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1
36Podstatná změna globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.3.02
37Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
38Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
39Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
40Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
41Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
42Poskytnutí daru Diecézní charitě Brno v rámci podpory mateřských a rodinných center v kraji Vysočina
43Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
45Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie - jmenování komise
46Veřejná zakázka na služby Biodiverzita
47Návrh na poskytnutí dotace na pořízení putovního poháru vítězům Horácké rally - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
48Výběrové řízení Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz