Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2008 - 27.05.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Humpolec
03Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
04Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
05Dopravní závada na silnici II/350 v obci Polnička - výkup nemovitosti
06Změna názvu akce uvedené v příloze M1 rozpočtu kraje
07Budoucí převzetí stavebního objektu na vyřazovaném úseku silnice I/34
08Smlouvy o právu provést stavbu "Oprava mostu ev. č. 348-009 v obci Dobronín"v k. ú. a Střelecká, k. ú. Dobronín
09Veřejná zakázka na stavební práce "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"
10Veřejná zakázka na stavební práce "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě"
11Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - k. ú. Sobíňov
12Schválení zvýšení kupní ceny pozemků pro stavbu silnice "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek"
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 pro Krajskou knihovnu Vysočiny
14Fond Vysočiny - projekt FV 034/169/07
15Fond Vysočiny - projekt FV 033/169/07
16Fond Vysočiny - projekt FV 026/182/07
17FOND VYSOČINY - grantový program EDICE VYSOČINY VI.
18Sub-projekty podpořené v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny - změna usnesení
19Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10 - změna harmonogramu sub-projektu
20Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21Prodloužení termínu ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
22FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2008
23Darovací smlouva
24Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2008
25Návrh rozpočtového opatření - Žádost Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace o podporu akce XXII. Sportovní hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení
26Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2008 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o.
27Fond Vysočiny - Žádost o úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu kraje - Tělocvičná jednota Sokol Třebíč
28Náhradní stravování škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
29Fond Vysočiny - Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně - Občanské sdružení Benediktus
30Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední školy stavební Třebíč
32Školní statek Humpolec - informace o aktuálním stavu a možnostech vývoje
33Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2007
34Projekty "Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" předložené ke spolufinancování z OP Životní prostředí - schválené projekty řídicím orgánem OP ŽP
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz