Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2011 - 15.03.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace Jana Masaryka
03Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
04Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Školství, mládeže a sportu
06Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a rozhodnutí zveřejnění záměru pronájmu na pozemky dotčené připravovanou stavbou II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba
07Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných sinicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II
11Změna usnesení 1872/39/2010/RK
12Soutěž stavba Vysočiny 2010 - návrh na účast kraje Vysočina v kategoriích A1 a C1
13Výběrové řízení Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
14Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
15Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2010 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
16Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2011
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
18Fond Vysočiny - projekty FV 040/236/09 a FV 041/236/09
19Investiční záměry akcí pro předfinancování ze SFDI
20Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
21FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
22upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
24Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora učebních oborů
26Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
27Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
28Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2011 a dotace na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
29Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace
30Schválení čerpání investičního fondu na nákup vícemístného vozidla pro ÚSP Zboží, příspěvkovou organizaci
31Žádost o schválení smluv o výpůjčce isofluranových a sevofluranových odpařovačů jako příslušenství narkotizačních přístrojů na oddělení ARO v Nemocnici Havlíčkův Brod
32Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
33Veřejná zakázka Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
34Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg.č. projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0016
36Plnění Dohody o spolupráci mezi KOUS Vysočina a krajem Vysočina
37Změna v projektu Vysočina 21
38Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
39Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
40Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd s názvem O pohár hejtmana kraje Vysočina
43Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 2
44Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
45Komunikace s příspěvkovými organizacemi
46Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Horácko zpívá a tančí
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Hudebního festivalu Stamicovy slavnosti
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 5/2011 - zemědělské akce
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru reprezentantům kraje na Mistrovství světa ve zpracování textů na PC 2011
51Odvolání a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
52Návrh na uzavření podlicenční smlouvy - logo BESIP
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
54Návrh na poskytnutí dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz