Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 8/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006 konaného dne 7. 11. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 7. 11. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, L. Péťa, V. Jonáš, M. Šmíd. Dále omluvil pozdější příchod P. Kesla, L. Joukla.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu 66. Rezignace člena zastupitelstva kraje a složení slibu nového člena zastupitelstva do programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2006
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu "M & M - Mentoring a Magistrát"
 5. Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
 7. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
 9. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
 10. Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenná Lhota
 12. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Dubenky
 13. Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
 15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Buřenice
 16. Koupě pozemku v k. ú. a obci Buřenice
 17. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 19. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
 20. Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
 21. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
 22. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
 23. Darování pozemků v k. ú. a obci Bačice
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k. ú. Nové Veselí po ukončení stavby rekonstrukce silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov a změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
 25. Koupě pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 26. Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 27. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
 28. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 29. Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
 30. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
 31. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - výkup pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 32. Změna usnesení 0203/03/2006/ZK - prodej v k. ú. a obci Stáj
 33. Změna usnesení 0212/03/2006/ZK - vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
 34. Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 35. Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
 36. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
 37. Fond Vysočiny - změna alokace FV pro rok 2006
 38. Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodní v březnu 2006
 39. Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací a kanalizace, které byly poškozeny povodní v červnu 2006
 40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 41. Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
 42. Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
 43. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
 44. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
 45. Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
 46. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 47. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
 48. Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
 49. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
 50. Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Jihlava v rámci "Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 - I. kolo"
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 54. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
 55. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - výsledky 3. výzvy
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
 57. Změny ve školském rejstříku
 58. Úpravy sítě škol a školských zařízení
 59. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
 60. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
 62. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT II
 63. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VI
 64. FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA VI."
 65. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
 66. Rezignace člena zastupitelstva kraje a složení slibu nového člena zastupitelstva
 67. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0473/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

66. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci J. Kruntoráda na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 31. 10. 2006. Jeho náhradníkem za SNK-ED se stala Z. Marková, kterou hejtman kraje požádal, aby složila slib člena zastupitelstva. Po složení slibu Z. Markovou hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.
Dále požádal zastupitelstvo kraje, aby schválilo stanovení termínu pro vznik nároku na odměnu novému členovi zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0474/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
1. 11. 2006 jako den, od kterého se poskytuje odměna Zdeňce Markové, novému neuvolněnému členu zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-66.doc, ZK-08-2006-66, př. 1

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2006
M. Vystrčil přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Ing. Tomáš Havlík, Jan Slámečka. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0475/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Tomáše Havlíka, Jana Slámečku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

43. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007. Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil P. Kesl. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0476/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2006-43, př. 1;
 • schválit vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2006-43, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-43.doc, ZK-08-2006-43, př. 1, ZK-08-2006-43, př. 2

44. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženým návrhům usnesení bodů 44, 45 a požádala o hlasování o těchto bodech v bloku. Zastupitelstvo požadavek akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0477/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK příjemci podpory Miroslavu Kozákovi, Nádražní 371, 395 01 Pacov, IČ 63254336, ve výši 3.258.828,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. listopad 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-44.doc

45. Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
Usnesení 0478/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0247/03/2006/ZK příjemci YASHICA s. r. o., se sídlem Mikuláškova 529, 674 01 Třebíč, IČ 46980121, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2965 ve výši 2.967.949,- Kč o částku 3.258.828,- Kč, tedy na 6.226.777,- Kč dle materiálu ZK-08-2006-45, př. 1;
 • schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Bowlingové centrum Třebíč" v rámci grantového schématu podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2006-45, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. listopad 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-45.doc

46. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s hodnocením akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a požádala o úpravu usnesení s tím, že slovo “příjemcům” bude nahrazeno slovem “žadatelům”. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0479/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 3;
 • schválit seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 4;
 • schválit seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 5;
 • poskytnout podporu v plné výši uvedené v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3;
 • neposkytnout podporu žadatelům podpory uvedeným v materiálu ZK-08-2006-46, př. 5 a realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-08-2006-46, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 31.12.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-46.doc

47. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje podrobnosti k  možnosti zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů v Bruselu.
Z. Dobrý podal komentář k předloženého materiálu a navrhovanému usnesení.
M. Černá navrhla, aby pověřený odbor regionálního rozvoje informoval o výsledcích jednání rovněž zastupitelstvo kraje. Z. Dobrý souhlasil s takto doplněným návrhem usnesení.
V průběhu projednávaného bodu se M. Černá omluvila ze zasedání zastupitelstva kraje.
D. Oulehla vyjádřil svůj názor k danému materiálu a přednesl protinávrh první části usnesení: Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o průběhu jednání o zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království“.
M. Vystrčil si protinávrh neosvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu D. Oulehly.
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o průběhu jednání o zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu ZK-08-2006-47, př. 1; a
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje a Zastupitelstvo kraje Vysočina o výsledcích jednání.
Usnesení nebylo přijato: Pro 7 hlasů, proti 12, zdrželo se 5.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení M. Černé.
Usnesení 0480/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu ZK-08-2006-47, př. 1; a
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje a Zastupitelstvo kraje Vysočina o výsledcích jednání.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 1. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-47.doc, ZK-08-2006-47, př. 1, ZK-08-2006-47, př. 2, ZK-08-2006-47, př. 3

48. Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 – 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0481/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
předložení Žádosti o projekt "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" na Řídící výbor programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko;
rozhoduje
 • schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" v letech 2006 až 2007 ve výši 179 420 Kč (20% uznatelných nákladů) podle materiálu ZK-08-2006-48, př. 1;
 • schválit finančních prostředků ve výši max. 897 100 Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně, dle potřeb čerpání finančních prostředků.
odpovědnost: ORR
termín: do 21.11. 2006 předloží žádost Řídícímu výboru programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko, EO - do 30.11.2006 připravit smlouvu o zřízení zvláštního účtu, potvrzení o bezdlužnosti
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-48.doc, ZK-08-2006-48, př. 1, ZK-08-2006-48, př. 2, ZK-08-2006-48, př. 3, ZK-08-2006-48, př. 4

49. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina v programovacím období 2004 – 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0482/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu ZK-08-2006-49, př. 5 ve výši uvedené v materiálu ZK-08-2006-49, př. 5 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu ZK-08-2006-49, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-49.doc, ZK-08-2006-49, př. 6

50. Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina". Na základě vznesených požadavků Z. Dobrého, J. Huňáčka na rozšíření hodnotící komise o člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina a člena s uměleckým zaměřením, M. Vystrčil přednesl návrh na úpravu druhé části usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0483/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
soutěž o návrh značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina dle mat. ZK-08-2006-50, př. 1; a
pověřuje
radu kraje jmenovat hodnotící komisi.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 3 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-50.doc, ZK-08-2006-50, př. 1, ZK-08-2006-50, př. 2, ZK-08-2006-50, př. 3

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil v rámci zprávy o činnosti rady kraje v krátkosti referoval o:
 • průběhu příprav Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod;
 • zasedání Asociace krajů ČR;
 • průběhu přípravných prací směřujících k naplnění záměru kraje využít areál Kasáren Otakara Jaroše pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu; investiční záměr bude zastupitelstvu kraje předložen k projednání dne 12. 12. 2006;
 • setkáních s ministrem financí, ministryní školství, ministrem práce a sociálních věcí, na kterých byly mj. diskutovány záležitosti týkající se přijetí nového zákoníku práce, platnosti zákona o sociálních službách, financování regionálních operačních programů;
 • dopise ministra vnitra, ve kterém sděluje, že Ministerstvo vnitra ČR bere zpět svůj návrh na zrušení usnesení zastupitelstva, vztahující se ke zřízení nemocnic jako akciových společností;
 • setkání rady kraje s představiteli samospráv, které se uskuteční dne 30. 11. 2006 v Třešti.
P. Šlechtický požádal o doplňující informaci k provozu a využití uvolněné budovy ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36 pro potřeby Gymnázia Jihlava.
M. Matějková k dotazu P. Šlechtického uvedla, že ředitel gymnázia požádal Statutární město Jihlava o prodloužení termínu pronájmu budovy Legionářů 36 do konce školního roku 2006-2007, proto nebylo možné dodržet plánovaný termín přestěhování gymnázia do budovy ZŠ a zahájení výuky žáků.
M. Vystrčil přislíbil, že odbor školství, mládeže a sportu P. Šlechtickému poskytne telefonicky aktuální informace ohledně provozu a výuky školy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0484/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová navázala na předložené písemné podklady shrnutím základních informací o činnosti krajského úřadu, mezi něž patří technicko organizační zajištění voleb do zastupitelstev obcí a voleb senátních, aktualizace rubriky “Metodická pomoc obcím” zveřejněné na webových stránkách kraje, příprava na nové zákony z oblasti sociálních služeb, příprava projektů kraje Vysočina na programovací období 2007 – 2013. Krátce referovala o ocenění kraje Vysočina v soutěži „Otevřeno x Zavřeno“ za poskytování nadstandardních informací na svých webových stránkách, ocenění krajského úřadu za zlepšení výkonnosti organizace v rámci programu „Národní ceny České republiky za jakost 2006“; nominaci projektu „Partnerství pro Vysočinu“ na cenu „Čestná uznání za zásluhy v oblasti veřejných služeb“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0485/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-03.doc, ZK-08-2006-03, př. 1, ZK-08-2006-03, př. 2, ZK-08-2006-03, př. 3

04. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu "M & M - Mentoring a Magistrát"
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu "M & M - Mentoring a Magistrát". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0486/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o spolupráci s Hlavním městem Prahou; a
schvaluje
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-08-2006-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-04.doc, ZK-08-2006-04, př. 1

05. Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozhodnout poskytnout příspěvek obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se "Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí" rozdělit rezervu 40 000 Kč následujícím způsobem:
- poskytnout příspěvek 10 000 Kč obci Třeštice u Telče (okres Jihlava), IČ 42634547,
- poskytnout příspěvek 10 000 Kč obci Blažkov (okres Žďár nad Sázavou), IČ 599263,
- poskytnout příspěvek 20 000 Kč Městu Telč (okres Jihlava), IČ 286745
dle materiálu ZK-08-2006-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-05.doc, ZK-08-2006-05, př. 1

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření ohledně žádosti obce Číchov o poskytnutí investiční dotace na studii proveditelnosti na stavbu mostu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0488/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 135 000 Kč na studii proveditelnosti na stavbu mostu dle materiálu ZK-08-2006-06;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 135 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka * Nespecifikovaná rezerva, o částku 135 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na studii proveditelnosti na stavbu mostu podle materiálu ZK-08-2006-06.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-06.doc, ZK-08-2006-06, př. 1

07. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0489/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2006 v celkové výši 2 410 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-08-2006-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-07.doc, ZK-08-2006-07, př. 1

08. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené zprávě o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2006”. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0490/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006" dle materiálu ZK-08-2006-08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-08.doc, ZK-08-2006-08, př. 1

09. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 do Fondu strategických rezerv. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 122 240 tis. Kč dle materiálu ZK-08-2006-09, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-09.doc, ZK-08-2006-09, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 – 14, 17 – 23, 25 – 31, 34, 35 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0492/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout obci Dolní Heřmanice dotaci na řešení nepříznivé finanční situace; a
ukládá
krajskému úřadu obec Dolní Heřmanice o svém rozhodnutí informovat.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-10.doc, ZK-08-2006-10, př. 1

11. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenná Lhota
Usnesení 0493/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat díly "a+b" o výměře 134 m2 oddělené geometrickým plánem č. 187-160/2005 z pozemku par. č. 1023/1 v k. ú. a obci Kamenná Lhota z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota;
schvaluje
dodatek č. 127 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-11.doc, ZK-08-2006-11, př. 1

12. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Dubenky
Usnesení 0494/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. st. 352 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;
schvaluje
dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-08-2006-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-12.doc, ZK-08-2006-12, př. 1

13. Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
Usnesení 0495/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit dle geometrického plánu č. 0194-20404/2005 nově oddělené pozemky:
 • par. č. 38/26 - zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví Richarda Mastného, bytem Staré Vyklantice 38, PSČ 394 27 Vyklantice za kupní cenu 567,- Kč;
 • st. par. č. 133/2 - zastavěná plocha o výměře 62 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví Miroslava Palusky, bytem Staré Vyklantice 47, PSČ 394 27 Vyklantice za kupní cenu 1 407,- Kč;
 • par. č. 144/7 - orná půda o výměře 107 m2 a par. č. 144/8 - ost. plocha, zeleň o výměře 62 m2, vše v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví Marie Rysové, bytem Nové Vyklantice 14, PSČ 394 27 Vyklantice za kupní cenu 3 549,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 165 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-13, př. 1;
 • dodatek č. 166 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-13, př. 1;
 • dodatek č. 167 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-13.doc

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
Usnesení 0496/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat, dle GP č. 0194-20404/2005, nově oddělené pozemky par. č. 1849/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2 a par. č. 1848/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 264 m2, vše v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyklantice;
schvaluje
dodatek č. 168 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-14.doc, ZK-08-2006-14, př. 1

17. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0497/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemek par. č. 796/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k. ú. a obci Dehtáře z vlastnictví Společného podniku pro živočišnou výrobu Pelhřimov, s. r. o., se sídlem Plevnice 42, PSČ 39301, IČ 00112135 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 604,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 171 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-17.doc, ZK-08-2006-17, př. 1

18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0498/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky par. č. 796/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 a par. č. 796/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 250 m2 v k. ú. a obci Dehtáře z vlastnictví Ing. Libora Blažka, bytem Pražská 2162, Pelhřimov, do vlastnictví kraje Vysočina, za kupní cenu 12 432,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 172 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-18.doc

19. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
Usnesení 0499/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemek par. č. 463/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň z vlastnictví Zuzany Strakové, bytem Semická 3/3289, 143 00 Praha - Modřany, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 885,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 173 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-19.doc

20. Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
Usnesení 0500/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 1549/15 - ost. pl., ost. kom. v k. ú. a obci Rapotice o výměře 8 m2 vytvořený geometrickým plánem č. 257-2/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rapotice;
schvaluje
dodatek č. 149 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-20.doc, ZK-08-2006-20, př. 1

21. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
Usnesení 0501/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 150 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-21.doc, ZK-08-2006-21, př. 1

22. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
Usnesení 0502/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat dle geometrického plánu č. 1549-1991/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2188/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m2 v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jemnická Stavba, a.s., se sídlem Jemnice, U černého mostu 773, okres Třebíč, PSČ 675 31, IČ 255 69 554, za kupní cenu 30 000,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 151 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-22.doc, ZK-08-2006-22, př. 1

23. Darování pozemků v k. ú. a obci Bačice
Usnesení 0503/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. 218/4 o výměře 150 m2 a par. č. 235/2 o výměře 37 m2 v k. ú. a obci Bačice vzniklé na základě GP č. 79-68/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačice;
schvaluje
dodatek č. 152 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-08-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-23.doc, ZK-08-2006-23, př. 1

25. Koupě pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0504/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky par. č. 326/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 338 m2 a par. č. 177 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, IČ 00016918 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 7 180,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 179 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-25.doc, ZK-08-2006-25, př. 1

26. Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0505/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemek par. č. 882/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 37 m2 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Jindřišky Čermákové, bytem Mostiště 108, do vlastnictví kraje Vysočina, za kupní cenu 2 553,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 180 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-26.doc

27. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
Usnesení 0506/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přijmout dar pozemků par. č. 3, par. č. 486, par. č. 1547 a par. č. 1759 v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě zastavěných silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 181 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-27.doc, ZK-08-2006-27, př. 1

28. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0507/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • prodat část pozemku par. č. 2792/2, který je na základě GPL č. 3939-61/2006 nově označen jako pozemek par. č. 2792/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Vladimíra Šimka, bytem Křížová 1341/7, 586 01 Jihlava, za kupní cenu ve výši 18 560,- Kč, ke které se připočte cena za vyhotovení GPL v částce 4 000,- Kč a cena za vyhotovení znaleckého posudku v částce 1 200,- Kč;
 • darovat GPL č. 3939-61/2006 oddělenou zbývající část pozemku 2792/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlavy; a
schvaluje
Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu ZK-08-2006-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-28.doc, ZK-08-2006-28, př. 1

29. Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
Usnesení 0508/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí a darem pozemky zastavěné stavbou silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-08-2006-29, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-29.doc, ZK-08-2006-29, př. 1

30. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
Usnesení 0509/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje:
 • nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-08-2006-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
 • koupit zemědělskou stavbu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565 v katastrálním území Brtnice za dohodnutou cenu 100 000,- Kč od spoluvlastníků Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-30.doc

31. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - výkup pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Usnesení 0510/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0539/09/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2005-09 př. 2 v částech týkajících se pozemků par. č. 89/36 a 89/37 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy se místo původně uvedeného jména Miloš Fiala uvede jméno Miloš Fila a v části týkající se pozemku par. č. 89/36 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy se místo původně uvedeného spoluvlastníka Otakara Vodičky, Mánesova čp. 1501, Moravské Budějovice uvede nový spoluvlastník Václav Mytyska, Výčapy čp. 152, Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-31.doc

34. Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0511/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0399/07/2006/ZK tak, že v materiálech ZK-07-2006-30, př. 1 a ZK-07-2006-30, př. 2 v částech týkajících se vlastníka pozemku par. č. 796/40 v k. ú. a obci Dehtáře se místo původně uvedených spoluvlastníků Josefa Trupla a Marie Truplové, oba bytem Dehtáře 15, uvede nový vlastník Dana Zadražilová, bytem Rubešova 1176, 393 01 Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-34.doc

35. Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
Usnesení 0512/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0279/04/2006/ZK;
 • bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu č. ZK-08-2006-35, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
- Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace;
- Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám;
- Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo;
- Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele;
- Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-35.doc, ZK-08-2006-35, př. 1, ZK-08-2006-35, př. 2

15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Buřenice
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem prodat pozemky v k. ú. a obci Buřenice do vlastnictví žadatelů. Z. Dobrý, D. Oulehla vyjádřili svůj negativní postoj k navrhované výši prodávaných pozemků. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0513/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemky ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 670/2 o výměře 133 m2, par. č. 670/4 o výměře 363 m2, par. č. 807 díl 2 o výměře 853 m2 a par. č. 825/1 díl 2 o výměře 14 m2, vše v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví manželů Luďka a Věry Havlínových, bytem Buřenice 69 za kupní cenu 16.000,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 169 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-15.doc

16. Koupě pozemku v k. ú. a obci Buřenice
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem koupit pozemek v k. ú. a obci Buřenice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit dle GP č. 151-211-2006 nově oddělený pozemek par. č. 2047/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 132 m2 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Vladimíra Tomana, bytem Buřenice 14, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 772,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 170 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-08-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-16.doc

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k. ú. Nové Veselí po ukončení stavby rekonstrukce silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov a změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje navrhované majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k. ú. Nové Veselí. Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil L. Joukl. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2006-24, př. 1 včetně stavebního objektu Lanžavského rybníku do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, Zámek 13/13, Žďár nad Sázavou 2 za celkovou cenu 578 834,- Kč;
schvaluje
 • dodatek č. 174 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-24, př. 2;
 • dodatek č. 175 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 4, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-24.doc, ZK-08-2006-24, př. 2, ZK-08-2006-24, př. 3

32. Změna usnesení 0203/03/2006/ZK - prodej v k. ú. a obci Stáj
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o změně usnesení 0203/03/2006/ZK, týkající se prodeje v k. ú. a obci Stáj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0203/03/2006/ZK tak, že na straně kupujícího se doplňuje Marie Boháčková, bytem Stáj č. p. 11.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-32.doc

33. Změna usnesení 0212/03/2006/ZK - vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o změně usnesení 0212/03/2006/ZK, týkající se vzájemného darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí,
že darovací smlouva mezi krajem Vysočina a městem Třebíč, jejímž předmětem bude darování budovy č.p. 59 stojící na pozemku st. par. č. 218 a pozemku st. par. č. 218 v k. ú. a obci Třebíč bude uzavřena na počátku r. 2007;
rozhoduje
změnit usnesení 0212/03/2006/ZK tak, že usnesení nově bude znít:
"Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek st. par. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a budovu č.p. 59 - občanská vybavenost stojící na pozemku st. par. č. 218 v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
přijmout dar pozemku st. par. č. 1798 a budovy č.p. 63 stojící na pozemku st. par. č. 1798 v k. ú. a obci Třebíč, pozemku st. par.č. 6755 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 897 m2 a pozemku st. par. č. 855 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1933 m2 a budovy č.p. 116 stojící na pozemku st. par. č. 855 v k. ú. a obci Třebíč za podmínky uzavření darovací smlouvy s ujednáním předkupního práva ve prospěch dárce za úhradu 1,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi dárcem a obdarovaným, ve kterém se obdarovaný zaváže darovat převedené nemovitosti dárci v případě, že v této budově bude ukončena středoškolská výuka;
schvaluje
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova 9 dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 1;
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116 dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 2;
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště, Třebíč, Sirotčí 4 dle materiálu ZK-03-2006-40, př. 3."
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-33.doc

36. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení níže uvedený návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dle materiálu ZK-08-2006-36, př. 1 příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) ve výši 10 % nákladů stavební a technologické části staveb.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-36.doc, ZK-08-2006-36, př. 1,2

37. Fond Vysočiny - změna alokace FV pro rok 2006
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s uvedenou změnou alokace Fondu Vysočiny pro rok 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0519/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení alokace Fondu Vysočiny pro rok 2006 v dílčím cíli 3.1 o 119.000,- Kč a zároveň zvýšení celkového objemu finančních prostředků grantového programu Bezpečná silnice 2006 o 119.000,- Kč.
odpovědnost: ODSH, ORR, OE
termín: 30.11. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-37.doc

38. Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodní v březnu 2006
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o žádostech obce Strážek, týkajících se poskytnutí finančních prostředků na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodní v březnu 2006 a červnu 2006. Dále požádal, aby zastupitelé hlasovali o bodech 38 a 39 v bloku. Zastupitelstvo požadavek akceptovalo a přijalo návrhy usnesení.
Usnesení 0520/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Strážek ve výši 9 363 577,- Kč na opravu místních komunikací dle materiálu ZK-08-2006-38 a ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství navrhnout způsob pomoci až po seznámení s výsledkem žádosti obce o poskytnutí výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Výzvy č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-38.doc, ZK-08-2006-38, př. 1, ZK-08-2006-38, př. 2, ZK-08-2006-38, př. 3, ZK-08-2006-38, př. 4

39. Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací a kanalizace, které byly poškozeny povodní v červnu 2006
Usnesení 0521/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Strážek ve výši 8 898 392,- Kč na opravu místních komunikací a kanalizace dle materiálu ZK-08-2006-39 a ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství navrhnout způsob pomoci až po seznámení s výsledkem žádosti obce o poskytnutí výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Výzvy č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-39.doc, ZK-08-2006-39, př. 1, ZK-08-2006-39, př. 2

40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvky v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-08-2006-40, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-40.doc

41. Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu, související se sloužením příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálu ZK-08-2006-41, př. 1; a
vydává
rozhodnutí o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-41, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-41.doc, ZK-08-2006-41, př. 1, ZK-08-2006-41, př. 2

42. Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
P. Hájek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko a zdůvodnil navrhovanou úpravu návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0524/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek zajistit prostředky spolufinancování projektu "Centrum maternofetální medicíny" předkládaného do Finančního mechanismu EHP/Norska ve výši 1 359 706 Kč jako vlastní podíl žadatele v připravovaném investičním plánu.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-42.doc, ZK-08-2006-42, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006 právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy v celkové výši 91 000 Kč dle materiálu ZK-08-2006-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-51.doc, ZK-08-2006-51, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Jihlava v rámci "Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 - I. kolo"
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou dotaci z MŠMT městu Jihlava pro jím zřizovanou příspěvkovou organizaci Základní školu Jihlava, Jarní 22 ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu "Škola v přírodě" v rámci "Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 - I. kolo".
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 4. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 105 100,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-53.doc

54. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky č. 6 a č. 4 ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/08/2006/ZK
zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-54, př. 1;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu ZK-08-2006-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-54.doc, ZK-08-2006-54, př. 1, ZK-08-2006-54, př. 2

55. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - výsledky 3. výzvy
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o výsledcích 3. výzvy grantového schématu kraje pro opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0529/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam projektů navržených k podpoře z prostředků OP RLZ dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4;
 • Seznam projektů, které nejsou navrženy k podpoře z prostředků OP RLZ dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2006-55, př. 6;
rozhoduje
poskytnout podporu projektům uvedeným v Seznamu projektů navržených k podpoře dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4;
ukládá
OŠMS vyplácet příjemcům podpory finanční prostředky na realizaci projektů dle schválené dokumentace ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2006 podepsat smlouvy s úspěšnými žadateli.
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-55.doc, ZK-08-2006-55, př. 6

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0530/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2006-56, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2006-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-56.doc, ZK-08-2006-56, př. 1, ZK-08-2006-56, př. 2, ZK-08-2006-56, př. 3

57. Změny ve školském rejstříku
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o změnách ve školském rejstříku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0531/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-08-2006-57, př. 1 kódy 1A, 1F, 1B,C,D, 1E, 1G, 2A, 2B, 3A,B, 3D, 4A, 5A, 5C, 5B, 5D,E, 5G, 6A, 6B,C, 6D, 6E, 7A, 7C, 8A, 8B, 9A,B, 9C, 10A, 10B, 11B, 11C, 12A, 12B,E, 12C,D,F, 12G, 12H,I,J,K, 13A,B,C, 13E,F, 13G, 13H,I, 13J, 14A, 14B, 16A, 16B, 16C,D,E,F,G,H,I,J, 19A, 19B, 20A,B, 20C, 23A,B, 25A, 25B,C,D, 25E,F,G,H,I,J,K.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2006 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-57.doc, ZK-08-2006-57, př. 1

58. Úpravy sítě škol a školských zařízení
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k navrhovanému záměru na úpravy sítě škol a školských zařízení.
J. Karas přednesl návrh, aby v příloze 1 u záměru označeným kódem 2A bylo v textu “Sloučení obou základních škol nejpozději ke dni 1. 1. 2008” bylo vyjmuto slovo “nejpozději”.
K předloženému materiálu vyjádřili své názory a připomínky: J. Běhounek, P. Šlechtický, P. Kesl, K. Tvrdý.
P. Štefáček vznesl požadavek hlasovat o navrhovaných záměrech jednotlivě.
M. Matějková si osvojila návrh J. Karase a akceptovala požadavek P. Štefáčka.
J. Běhounek vznesl protinávrh, v příloze 1 u záměru označeným kódem 1A, aby bylo v textu “Sloučení se Střední školou Pelhřimov nejpozději ke dni 1. 1. 2008” vyjmuto slovo “nejpozději”.
M. Matějková si protinávrh J. Běhounka neosvojila.
Zastupitelstvo kraje přijalo o protinávrhu J. Běhounka.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr na úpravu sítě škol a školských zařízení označený kódem 1A dle materiálu ZK-08-2006-58, př. 1upr1.
Protinávrh nebyl schválen: pro 18 hlasů, proti 4, zdrželo se 16.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrhovaném záměru označeným kódem 1A.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr na úpravu sítě škol a školských zařízení označený kódem 1A dle materiálu ZK-08-2006-58, př. 1upr1.
Usnesení nebylo přijato: Pro 19 hlasů, proti 3, zdrželo se 17.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu J. Karase.
Usnesení 0532/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr na úpravu sítě škol a školských zařízení označený kódem 2A dle materiálu ZK-08-2006-58, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2006 informovat příslušné školy a školská zařízení
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-58.doc, ZK-08-2006-58, př. 1, ZK-08-2006-58, př. 2, ZK-08-2006-58, př. 3

59. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0533/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006; a
schvaluje
povýšení kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 tis. Kč z důvodu poskytnutí finančního daru režisérovi filmu, kterému bude udělena Cena pro nejlepší český dokumentární film, při současném snížením snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 150 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-59.doc, ZK-08-2006-59, př. 1

60. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
M. Houška zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu usnesení předloženého materiálu týkající se prodeje nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje úpravu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0534/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat budovu čp. 1087 včetně inventáře, dle soupisu uvedeného ve znaleckých posudcích č. 287 až 292-2006 dle materiálu ZK-08-2006-60 př. 1, postavené na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemků st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví manželů Miloslava a Jany Buchalových, bytem Želivská 960, Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 4 100 000,- Kč s tím, že jmenovaní do tří měsíců ode dne rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina o prodeji uzavřou kupní smlouvu a uhradí kupní cenu v plné výši;
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-08-2006-60, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-60.doc, ZK-08-2006-60, př. 2

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje uvedený návrh rozpočtového opatření, týkající se ukončení projektu ROWANet. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0535/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést konečný zůstatek na zvláštním účtu projektu ROWANet ve výši 18 695 629,29 Kč do Fondu strategických rezerv kraje;
 • snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu ROWANet § 3636 - Územní rozvoj ve výši 18 695 630 Kč při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: OI, OE
termín: 30.11.2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-61.doc, ZK-08-2006-61, př. 1, ZK-08-2006-61, př. 2, ZK-08-2006-61, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62 – 64 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT II
Usnesení 0536/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Bezpečnost ICT II" dle materiálu ZK-08-2006-62, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Bezpečnost ICT II" ve složení:
ODS – Jaroslav Makovec (PE); Jaroslav Huňáček (JI);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);
KSČM – Pavel Kalabus (JI); Martin Herzán (JI);
ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Miroslav Sobotka (ZR);
SNK – ED – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečnost ICT II“;
 • garantem grantového programu "Bezpečnost ICT II" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30.12.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-62.doc, ZK-08-2006-62, př. 1

63. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VI
Usnesení 0537/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Metropolitní sítě VI" dle materiálu ZK-08-2006-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Metropolitní sítě VI" ve složení:
ODS – Josef Tomšovský (HB); Libor Vostrejš (ZR);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Milan Linhart (HB);
KSČM – Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Bohuslav Kovanda (PE);
SNK – ED – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě VI“,
 • garantem grantového programu "Metropolitní sítě VI" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30.12.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-63.doc, ZK-08-2006-63, př. 1

64. FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA VI."
Usnesení 0538/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Regionální kultura VI." na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu ZK-08-2006-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Regionální kultura VI." ve složení:
ODS – Martina Matějková (HB); Tomáš Dufek (PE);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Jan Karas (TR);
KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Jan Slámečka (ZR);
ČSSD – Petr Pospíchal (JI); Dagmar Nejedlá (ZR);
SNK – ED – Zdeňka Marková (ZR); Olga Zachariášová (JI);
 • Martinu Matějkovou předsedou řídicího výboru grantového programu "Regionální kultura VI.";
 • garantem grantového programu "Regionální kultura VI." odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním; a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 7.11.2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-64.doc, ZK-08-2006-64, př. 1

65. Rezignace, odvolání a volba členů Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS a SNK-ED
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci a volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS; souhlasil s požadavkem předsedy politického klubu SNK-ED, Z. Jirsy, aby návrh usnesení byl rozšířen o odvolání J. Kruntoráda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a zvolení J. Antonů do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a přednesl rozšířený návrh usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0539/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rezignaci Vladimíra Hinka, bytem Zborná 58, 586 01 Jihlava, na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;
volí
do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Vladislava Nechvátala, bytem Hodická 1235/13, 589 01 Třešť;
odvolává
Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda, bytem Bratříků 3393, 580 01 Havlíčkův Brod z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;
volí
do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Jiřího Antonů, bytem Březinova 78, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2006-65.doc

67. Rozprava členů zastupitelstva
M. Báňa vznesl stížnost na postup Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, týkající se zimní údržby úseku silnice III. třídy v místní části Košíkov, přemístění autobusové zastávky z této místní části na křižovatku silnice II. třídy Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou. Upozornil, že toto rozhodnutí (přemístění zastávky) je v rozporu s platnými zákony a předpisy, a je ohrožena bezpečnost občanů. Dále apeloval, aby tato záležitost byla neprodleně řešena a obnovena autobusová doprava v místní části Košíkov.
M. Vystrčil přislíbil M. Báňovi písemnou odpověď.
P. Šlechtický poděkoval V. Kodetovi za zodpovězené dotazy týkající se rekonstrukce stavby “Silnice II/405 Jihlava-Příseka“ a dotázal se, kdy bude tato komunikace zprovozněna.
V. Kodet sdělil, že termín dokončení není dosud znám a dodal, že v současné době zhotovitel stavby intenzivně pracuje na zprovoznění prvního úseku komunikace na Puklice.
F. Bradáč vznesl dotaz, týkající se rozhodnutí Ústavního soudu v souvislosti se Zákonem o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních z důvodu zajišťování lékařské služby první pomoci v roce 2007.
P. Hájek reagoval na dotaz F. Bradáče s tím, že forma a provedení lékařské služby první pomoci bude v roce 2007 provozována jako doposud a v průběhu roku se bude diskutovat o změnách platných od 1. 1. 2008. M. Vystrčil k odpovědi P. Hájka dodal, že o změnách platných od 1. 1. 2008 bude rozhodnuto do 30. 6. 2007.
J. Štefáček, poznamenal, že by se v souvislosti s přípravou dalších grantových programů mělo počítat i s obnovením grantového programu k podpoře letišť. Dále vnesl dotaz na materiál, týkající se změny názvu Gymnázia v Havlíčkově Brodě jeho a projednání v zastupitelstvu kraje.
M. Matějková k dotazu J. Štefáčka uvedla, že kraj k novému názvu Gymnázia v Havlíčkově Brodě doposud neobdržel stanovisko školy ani stanovisko Města Havlíčkův Brod.

Závěrem M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast s tím, že další jednání se bude konat dne 12. 12. 2006.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Ing. Tomáš Havlík        ……...……………………………………


Jan Slámečka        …..………………………………….……
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006 dne 7. 11. 2006.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 16. 11. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz