Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2014, které se konalo dne 4. 11. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 11. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
55. Renominace člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu;
56. Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2014
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Babice - Okrouhlice
 3. Nabytí pozemku v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov
 4. Přijetí daru pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 6. Prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 7. Předání majetku k hospodaření Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 9. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 10. Veřejná zakázka na stavební práce na akci ÚSP Nové Syrovice - Rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 11. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 14. Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
 15. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
 16. Zveřejnění záměru prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč
 17. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 18. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 19. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
 21. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
 22. Žádost o platbu č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 23. Žádost o platbu č. 4 projektu II/406 Telč - průtah
 24. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 25. Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 26. Výpůjčka nebytových prostor pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, pro účely fungování výjezdové základny v Pacově
 27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
 28. Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2014
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2014
 31. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 33. Žádosti o schválení podstatných změn v Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 34. Renominace člena Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod
 35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
 36. Informace o činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 37. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 4. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 38. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 39. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 40. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče Křižanov
 41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Křižanov , Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III  Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon“
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy
 43. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 44. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Českému svazu chovatelů Klubu králičí Hop
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 47. Havarijní pojištění vozidla Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-finanční dar talentovanému handicapovanému plavci na dlouhodobou přípravu ke splnění limitu pro účast na Paralympiádě v Brazílii 2016
 49. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina sloučených k 1. 7. 2014
 50. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 51. Změny ve školském rejstříku
 52. Převod vzdělávací činnosti Gymnázia Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov
 53. Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK, návrh na zmocnění rady kraje
 54. Dodatek Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
 55. Renominace člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
 56. Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 57. Rozprava členů rady
Usnesení 1976/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1977/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 790 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-32.doc

33. Žádosti o schválení podstatných změn v Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o žádostech o schválení podstatných změn v globálních grantech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1978/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • podat „Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.07/1.1.36 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-33-2014-33, př. 1;
 • podat „Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.07/1.2.37 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-33-2014-33, př. 2;
 • podat „Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.07/1.3.50 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-33-2014-33, př. 3;
 • podat „Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.07/3.2.09 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-33-2014-33, př. 4;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádosti o schválení podstatných změn GG Kraje Vysočina dle materiálů RK-33-2014-33, př. 1, RK-33-2014-33, př. 2, RK-33-2014-33, př. 3 a RK-33-2014-33.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-33.doc, RK-33-2014-33, př. 1, RK-33-2014-33, př. 2, RK-33-2014-33, př. 3, RK-33-2014-33, př. 4

34. Renominace člena Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1979/33/2014/RK
Rada kraje
ruší
ke dni 4. 11. 2014 nominaci RNDr. Ing. Martina Černého, MBA jako člena Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod;
nominuje
doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., vedoucí odboru Regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako členku Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod s účinností od 5. 11. 2014.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-34.doc

55. Renominace člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu řídícího a koordinačního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/33/2014/RK
Rada kraje
ruší
ke dni 4. 11. 2014 nominaci RNDr. Ing. Martina Černého, MBA jako člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu;
nominuje
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina jako členku Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu s účinností od 5. 11. 2014;
 • Ing. Bc. Jana Ježe, vedoucího oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků z EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina jako zástupce členky Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu s účinností od 5. 11. 2014.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-55.doc, RK-33-2014-55, př. 1

K bodům 18, 19, 22, 23, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

18. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Usnesení 1981/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje Pelhřimov, 6. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 29 511 409,17 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje Pelhřimov, 6. stavba o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 29 511 409,17 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 7. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-18.doc

19. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1982/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 368 944,96 EUR (10 142 604,41 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč průtah;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Telč průtah o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-19.doc

22. Žádost o platbu č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 1983/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
žádost o platbu č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-33-2014-22, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-33-2014-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-22.doc, RK-33-2014-22, př. 1

23. Žádost o platbu č. 4 projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1984/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
žádost o platbu č. 4 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-33-2014-23, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-33-2014-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-23.doc, RK-33-2014-23, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1985/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí odvod ve výši 16 252 766 Kč dle materiálu RK-33-2014-20, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou D1, 1. stavba, související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 252 766 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-33-2014-20, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 16 252 766 Kč na zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou D1, 1. stavba za účelem odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 21. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-20.doc, RK-33-2014-20, př. 1

21. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu zařadit uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/03814 Mírovka most ev. č. 03814-1,
 • III/34610 Jiříkov most ev. č. 34610 2,
 • III/34723 Okrouhlice most ev. č. 34723 1,
 • III/3452 Klášter most ev. č. 3452 1,
 • III/40618 Radkov most ev. č. 40618 4,
 • III/1293 Velká Rovná most ev. č. 1293 1,
 • III/12921 Poříčí most ev. č. 12921 1,
 • III/12920 Litohošť most ev. č. 12920 2,
 • III/12813 Velká Chyška most ev. č. 12813 2,
 • II/349 Čechtín most ev. č. 349 0012,
 • III/40511 Radonín most ev. č. 40511 5,
 • II/401 Jaroměřice n. R. most ev. č. 401 008,
 • III/4102 Martínkov most ev. č. 4102 8,
 • III/41017 Radotice most ev. č. 41017 3,
 • II/400 Zvěrkovice most ev. č. 400 001,
 • III/15222 Budkov most ev. č. 15222 3,
 • II/354 Milovy most ev. č. 354 011,
 • III/357 Jimramov most ev. č. 357 020,
 • II/388 Zvole most ev. č. 388 009,
 • III/38816 Věstínek most ev. č. 38816 1,
 • III/35012 Pořežín most ev. č. 35012 3,
 • II/602 Křeptov most ev. č. 602 017,
 • III/3518 Měřín most ev. č. 3518 1,
 • III/3853 Dolní Rožínka most ev. č. 3853 5,
 • III/36055 Baliny most ev. č. 36055 1,
 • III/0027 Hrbov most ev. č. 0027 1,
 • III/36041 Podolí most ev. č. 36041 1,
 • III/38711 Věžná most ev. č. 38711 2,
 • II/348 Polná odvodnění komunikace
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-21.doc, RK-33-2014-21, př. 1

24. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci daných investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • mrazící skříňový box, který se využívá při odběru kostních štěpů a pro jejich přechovávání v předpokládané pořizovací ceně 145 000 Kč;
 • odstředivka Heraeus pro oddělení séra a krvinek při každodenní práci v laboratoři v předpokládané pořizovací ceně 85 000 Kč;
 • hygienická stěna s posuvnými dveřmi na infekční oddělení z důvodu splnění hygienických norem v předpokládané pořizovací ceně 80 000 Kč;
 • které budou financovány peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-24.doc, RK-33-2014-24, př. 1

25. Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1988/33/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 14. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-25.doc, RK-33-2014-25, př. 1

26. Výpůjčka nebytových prostor pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, pro účely fungování výjezdové základny v Pacově
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1989/33/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle podmínek stanovených v materiálu RK-33-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-26.doc, RK-33-2014-26, př. 1

27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1990/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 148 000 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 9 450 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o částku 148 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 148 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) o částku 9 450 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-27.doc, RK-33-2014-27, př. 1

28. Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1991/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví ČR o účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 716 501,20 Kč (ÚZ 36535889);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 36535889) o částku 50 716 501,20 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2014 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 50 716 501,20 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-28.doc, RK-33-2014-28, př. 1, RK-33-2014-28, př. 2

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1992/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 420 170,83 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 15. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-29.doc,

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1993/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ve výši 249 922 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 15. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-30.doc

31. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1994/33/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-33-2014-31, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-33-2014-31, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-31.doc, RK-33-2014-31, př. 1, RK-33-2014-31, př. 2

10. Veřejná zakázka na stavební práce na akci ÚSP Nové Syrovice - Rekonstrukce kanalizace a nádvoří
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dané veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „ÚSP Nové Syrovice Rekonstrukce kanalizace a nádvoří“ dle materiálu RK-33-2014-10, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TOMIreko s.r.o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč, IČO 28359216 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice Rekonstrukce kanalizace a nádvoří“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-10.doc, RK-33-2014-10, př. 1, RK-33-2014-10, př. 2

11. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na část 1 a 2 veřejné zakázky „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-33-2014-11, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“:
 • pro část 1 (Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy Havlíčkův Brod) nabídku uchazeče Stavointerier s.r.o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 259 43 367;
 • pro část 2 (Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy Žďár nad Sázavou) nabídku uchazeče Stavointerier s.r.o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 259 43 367;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-11.doc, RK-33-2014-11, př. 1, RK-33-2014-11, př. 2

16. Zveřejnění záměru prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zveřejnit záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/33/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-16.doc, RK-33-2014-16, př. 1, RK-33-2014-16, př. 2

V průběhu jednání přišel M. Hyský. K bodům 02 09, 12 - 15, 17, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Babice - Okrouhlice
Usnesení 1998/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-33-2014-02, př. 1, tab. 2, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a obcí Okrouhlice na straně vlastníka pozemků a půjčitele smlouvu o právu provést stavbu a o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2014-02, př. 1 tab. 3 a to na dobu 8 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/150 Babice - Okrouhlice“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a fyzickou osobou na straně vlastníka pozemku a půjčitele smlouvu o právu provést stavbu a o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2014-02, př. 3 tab. 3 a to na dobu 8 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/150 Babice - Okrouhlice“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2014-02, př. 3, tab. č. 2 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu 8 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/150 Babice - Okrouhlice“;
 • učinit jednostranný právní úkon „Prohlášení o závazku uhradit náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, uzavřené za účelem převodu vlastnického práva k pozemkům dle GP č. 239-54/2014 par. č. 838 díl „c“ a par. č. 201/17, v k. ú. Babice u Okrouhlice“ dle materiálu RK-33-2014-02, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 239-54/2014 pro k. ú. Babice u Okrouhlice a obec Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-33-2014-02, př. 1, tab. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 239-54/2014 a č. 239-54/2014 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-33-2014-02, př. 1, tab. 1 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 239-54/2014 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-33-2014-02, př. 3, tab. 1 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 120 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-02.doc, RK-33-2014-02, př. 1, RK-33-2014-02, př. 2, RK-33-2014-02, př. 3, RK-33-2014-02, př. 4, RK-33-2014-02, př. 5

03. Nabytí pozemku v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov
Usnesení 1999/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku par. č. 1534/1 v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30.11.2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-03.doc, RK-33-2014-03, př. 1

04. Přijetí daru pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 2000/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2201/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, dle darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2014-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-04.doc, RK-33-2014-04, př. 1, RK-33-2014-04, př. 2

05. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2001/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2014-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-05.doc, RK-33-2014-05, př. 1

06. Prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 2002/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek st. par. č. 6490 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 22 400 Kč.
odpovědnost: OM
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-06.doc, RK-33-2014-06, př. 1

07. Předání majetku k hospodaření Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Usnesení 2003/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-33-2014-07, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost nově pořízené stavby trafostanice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-07.doc, RK-33-2014-07, př. 1

08. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2004/33/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-33-2014-08, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-33-2014-08, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1115/1 a 1115/2 v k. ú. Rouchovany zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Rouchovany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-08.doc, RK-33-2014-08, př. 1

09. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Usnesení 2005/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-33-2014-09, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitosti nově pořízené stavby výukového altánu a dvojskladu sportovního nářadí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-09.doc, RK-33-2014-09, př. 1

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2006/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2014-12, př. 1 a RK-33-2014-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 02. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-12.doc, RK-33-2014-12, př. 1, RK-33-2014-12, př. 2

13. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 2007/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2014-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-13.doc, RK-33-2014-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
Usnesení 2008/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 849/7 ost. plocha, silnice o výměře 2 115 m2, par. č. 849/8 ost. plocha, silnice o výměře 1 320 m2 a par. č. 849/9 ost. plocha, silnice o výměře 172 m2 oddělených GP č. 111-263/2013 z pozemku par. č. 849/1 v k.ú. Speřice, obec Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice,
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 849/7 ost. plocha, silnice o výměře 2 115 m2, par. č. 849/8 ost. plocha, silnice o výměře 1 320 m2 a par. č. 849/9 ost. plocha, silnice o výměře 172 m2 oddělené GP č. 111-263/2013 z pozemku par. č. 849/1 v k. ú. Speřice, obec Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice.
odpovědnost: OM
termín: 16. prosince 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-14.doc, RK-33-2014-14, př. 1

15. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
Usnesení 2009/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a:
 • obcí Svatoslav, Svatoslav 29, 675 07 Čechtín jako vlastníkem pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2586/89, par. č. 2610/16 a par. č. 2610/17 v katastrálním území Svatoslav na Moravě,
 • obcí Čechtín, Čechtín 1, 675 07 Čechtín jako vlastníkem pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1644/25 v katastrálním území Čechtín,
 • Zemědělským družstvem Podlesí, Čechtín 97, 675 07 Čechtín jako vlastníkem pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 566/15, par. č. 925/80, par. č. 1644/40, par. č. 1644/115 a par. č. 1644/116 v katastrálním území Čechtín
smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/349 Svatoslav křiž. s II/351 Čechtín“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-15.doc

17. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 2010/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření v souvislosti s dokončením staveb:
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Jaroměřice nad Rokytnou“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-17.doc

54. Dodatek Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2011/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-54.doc, RK-33-2014-54, př. 1

56. Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít nájemní smlouvy na pronájem plynárenského zařízení a jeho provozování v k. ú. Okříšky a k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2012/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka nově vybudovaných plynárenských zařízení a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 nájemní smlouvy na pronájem plynárenského zařízení v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou v celkové délce 67,25 m a v k. ú. Okříšky v celkové délce 18,9 m, a to na dobu určitou počínaje dnem podpisu smlouvy, kdy nájemní bude v obou případech činit 848 Kč za kalendářní rok do konce regulačního období.
odpovědnost: OM
termín: 16. prosince 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-56.doc

35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2013/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 922 651,84 Kč určenou na financování projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 20. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-35.doc

36. Informace o činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje informace k celkovému přehledu činnosti v oblasti zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V průběhu jednání odešli L. Joukl, Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2014/33/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle materiálu RK-33-2014-36.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-36.doc, RK-33-2014-36, př. 1

37. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 4. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2015/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 10 095 336,09 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-37.doc

38. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2016/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 589 800 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-33-2014-38, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2014-38, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-38.doc, RK-33-2014-38, př. 1, RK-33-2014-38, př. 2

39. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2017/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč dle materiálu RK-33-2014-39, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 2 500 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-33-2014-39, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2014-39, př. 2;
 • schválit vzorový dodatek smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-33-2014-39, př. 3 pro všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří mají s krajem uzavřenou smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-39.doc, RK-33-2014-39, př. 1, RK-33-2014-39, př. 2, RK-33-2014-39, př. 3, RK-33-2014-39, př. 4

40. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče Křižanov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin shora uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2018/33/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2014-40, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2014-40, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 1. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-40.doc, RK-33-2014-40, př. 1, RK-33-2014-40, př. 2

53. Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK, návrh na zmocnění rady kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2019/33/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-53.doc

41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Křižanov, Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III  Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon“
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 319 072,22 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v  zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Křižanov,“ dále o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 834 483,93 Kč za realizaci projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c“ a o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 115 173,00 Kč za realizaci projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III  Nemocnice Jihlava diagnostický pavilon“.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 100 000 Kč na zajištění monitoringu jakosti povrchových vod.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-42.doc

43. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na níže uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2022/33/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2014-43, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 11094336 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče - Věž dle materiálu RK-33-2014-43, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 4. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-43.doc, RK-33-2014-43, př. 1, RK-33-2014-43, př. 2

44. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na níže uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2023/33/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2014-44, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 11099676 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště dle materiálu RK-33-2014-44, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 10. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-44.doc, RK-33-2014-44, př. 1, RK-33-2014-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Českému svazu chovatelů Klubu králičí Hop
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 20 000 Kč Českému svazu chovatelů, Klubu králičí HOP, Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř, IČ: 22891099, dle materiálu RK-33-2014-45, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 20 000 Kč dle materiálu RK-33-2014-45.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-45.doc, RK-33-2014-45, př. 1, RK-33-2014-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2025/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 38 570,76 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 38 570,76 Kč na realizaci projektu „Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-46.doc

47. Havarijní pojištění vozidla Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla do 1. 2. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2026/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 1. 2. 2017 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let - IVECO ML120E registrační značky 4J1 2458.
odpovědnost: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, OŠMS
termín: 31. prosince 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-47.doc

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-finanční dar talentovanému handicapovanému plavci na dlouhodobou přípravu ke splnění limitu pro účast na Paralympiádě v Brazílii 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovanému rozpočtovému opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2027/33/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
obor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-48.doc, RK-33-2014-48, př. 1, RK-33-2014-48, př. 2

49. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina sloučených k 1. 7. 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit střednědobé plány školských příspěvkových organizací sloučených k 1. 7. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2028/33/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-33-2014-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-49.doc, RK-33-2014-49, př. 1

50. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s navrhovanou úpravou investičního plánu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2014. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2029/33/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-33-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-50.doc, RK-33-2014-50, př. 1

51. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o změnách ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišel Z. Chlád, odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2030/33/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-33-2014-51, př. 1 kódy 2A, 3A, 3B, 7A, 9A, 9B, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-33-2014-51, př. 1 kódy 1D, 1A, 1B, 1C, 4A, 4D, 4B, 4C, 4E, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6H, 6G, 10A, 10C, 10B, 10D, 10E;
nesouhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-33-2014-51, př. 1 kódy 8A, 8B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-33-2014-51, př. 1 kódy 1D, 1A, 1B, 1C, 4A, 4D, 4B, 4C, 4E, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6H, 6G, 10A, 10C, 10B, 10D, 10E na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-33-2014-51, př. 1 kódy 1D, 1A, 1B, 1C, 4A, 4D, 4B, 4C, 4E, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6H, 6G, 10A, 10C, 10B, 10D, 10E.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 11. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-51.doc, RK-33-2014-51, př. 1

52. Převod vzdělávací činnosti Gymnázia Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu převést vzdělávací činnost Gymnázia Pacov z Kraje Vysočina na Město Pacov. V průběhu jednání přišel P. Piňos, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2031/33/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku parc. č. st. 1974/1 zastavěná plocha o výměře 1615 m2, jehož součástí je stavba Pacov, č. p. 1079, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Pacov a obci Pacov, včetně součástí a příslušenství, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti ke Gymnáziu Pacov, Hronova 1079;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít s Městem Pacov smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-33-2014-52, př. 1;
 • zrušit příspěvkovou organizaci Gymnázium Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov dle materiálu RK-33-2014-52, př. 4;
 • uzavřít s Městem Pacov darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-33-2014-52, př. 3;
 • uzavřít s Městem Pacov smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků dle materiálu RK-33-2014-52, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2014-52.doc, RK-33-2014-52, př. 1, RK-33-2014-52, př. 2, RK-33-2014-52, př. 3, RK-33-2014-52, př. 4

57. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 33/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 11. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2014 dne 4. 11. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 11. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz