Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2017, které se konalo dne 10. 10. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2017
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 10. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Fraňka, J. Hyliše a P. Pacala.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2017
 2. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 3. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky
 5. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
 6. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV1559.0011
 7. 27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
 9. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
 10. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
 12. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
 13. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
 14. Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
 15. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV, příspěvkovou organizaci na rok 2017
 16. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
 17. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
 19. Koupě pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
 20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 24. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 25. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 27. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 28. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
 29. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma
 30. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
 31. Rozprava členů rady

Usnesení 1755/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku Termostat biologický BT-120 (inv. č. 001-000-000-305) do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • termostat biologický BT-120 (inv. č. 001-000-000-305) odprodejem, v případě nezájmu odbornou fyzickou likvidací.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-02.doc

03. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/32/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-03.doc, RK-32-2017-03, př. 1

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1758/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-04.doc, RK-32-2017-04, př. 1, RK-32-2017-04, př. 2, RK-32-2017-04, př. 3, RK-32-2017-04, př. 4

05. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
J. Běhounek a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem smlouvy o mezistátní spolupráci zdravotnické záchranné služby. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1759/32/2017/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0464/10/2017/RK ze dne 14. 3. 2017;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0090/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • rozhodnout uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-32-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-05.doc, RK-32-2017-05, př. 1, RK-32-2017-05, př. 2

06. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV1559.0011
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1760/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-06.doc, RK-32-2017-06, př. 1, RK-32-2017-06, př. 2, RK-32-2017-06, př. 3, RK-32-2017-06, př. 4

07. 27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy, vyhodnocené jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1761/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-32-2017-07, př. 1 a RK-32-2017-07, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-07.doc, RK-32-2017-07, př. 1, RK-32-2017-07, př. 2, RK-32-2017-07, př. 3, RK-32-2017-07, př. 4

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-32-2017-08, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-08.doc, RK-32-2017-08, př. 1, RK-32-2017-08, př. 2

09. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1539/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 tak, že:
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-09.doc, RK-32-2017-09, př. 1, RK-32-2017-09, př. 2, RK-32-2017-09, př. 3, RK-32-2017-09, př. 4, RK-32-2017-09, př. 5, RK-32-2017-09, př. 6

10. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 032 Kč spolku WU-SHU PELHŘIMOV - SDRUŽENÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ, z.s., se sídlem Družstevní 1230, 393 01 Pelhřimov, IČO: 22866001 na účast na MS v bojových sportech WTKA;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2017-10, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 7 200 Kč spolku NART DANCE SCHOOL, z.s., se sídlem Fügnerova 3244/23, 586 01 Jihlava, IČO: 05225582, na účast na MS v Rock´n´ Rollu.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-10.doc, RK-32-2017-10, př. 1, RK-32-2017-10, př. 2

11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence, informovala radu kraje o návrhu přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na financování výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 667 354,73 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-11.doc

12. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD dle materiálu RK-32-2017-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-32-2017-12, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-12.doc, RK-32-2017-12, př. 1, RK-32-2017-12, př. 2

13. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD dle materiálu RK-32-2017-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO 03706940, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-32-2017-13, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-13.doc, RK-32-2017-13, př. 1, RK-32-2017-13, př. 2

14. Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-32-2017-14, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2017-14, př. 2;
stanoví
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-32-2017-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-14.doc, RK-32-2017-14, př. 1, RK-32-2017-14, př. 2, RK-32-2017-14, př. 3

15. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV, příspěvkovou organizaci na rok 2017
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, předložila radě kraje ke schválení návrhy změn akcí zařazených v rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1769/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 2;
 • úpravu staničení jmenovité akce kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 3;
 • zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 4;
 • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 560 000 Kč a použití této částky na jmenovité akce dle materiálu RK-32-2017-15, př. 5 (ÚZ 00013);
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-32-2017-15, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-32-2017-15, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-15.doc, RK-32-2017-15, př. 1, RK-32-2017-15, př. 2, RK-32-2017-15, př. 3, RK-32-2017-15, př. 4, RK-32-2017-15, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16 - 24 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
Usnesení 1770/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-16.doc, RK-32-2017-16, př. 1, RK-32-2017-16, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
Usnesení 1771/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-17.doc, RK-32-2017-17, př. 1

18. Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
Usnesení 1772/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Lesy České republiky, s. p., se sídlem se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-32-2017-18, př. 1 na části pozemků par. č. 1146/1 a 1146/2 v k. ú. Kozlov u Jihlavy pro stavební akci II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-18.doc, RK-32-2017-18, př. 1, RK-32-2017-18, př. 2, RK-32-2017-18, př. 2a

19. Koupě pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
Usnesení 1773/32/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-32-2017-19, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-19.doc, RK-32-2017-19, př. 1, RK-32-2017-19, př. 2

20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1774/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-20.doc, RK-32-2017-20, př. 1

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1775/32/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2017-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-32-2017-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-32-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-21.doc, RK-32-2017-21, př. 1

22. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1776/32/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2017-22, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2017-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-22.doc, RK-32-2017-22, př. 1, RK-32-2017-22, př. 2

23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
Usnesení 1777/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 16 394 079,80 Kč v členění:
 • OU a PrŠ Černovice - rozšíření truhlářské dílny - hodnota 98 900 Kč
 • Konferenční centrum Kraje Vysočina - hodnota 15 159 669,80 Kč
 • Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře I. etapa - hodnota 940 700 Kč
 • Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu - hodnota 194 810 Kč
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 16 394 079,80 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-23.doc

24. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
Usnesení 1778/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-24.doc, RK-32-2017-24, př. 1, RK-32-2017-24, př. 2

25. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 348/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1793 m2, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č. p. 363, bydlení, pozemku par. č. 349/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemku par. č. 348/2 ostatní plocha o výměře 442 m2, pozemku par. č. 349/1 ostatní plocha o výměře 782 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 335/7 trvalý travní porost o výměře 114 m2 a pozemku par. č. 350 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-32-2017-25, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2017-25, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-25.doc, RK-32-2017-25, př. 1, RK-32-2017-25, př. 2, RK-32-2017-25, př. 3, RK-32-2017-25, př. 4, RK-32-2017-25, př. 5, RK-32-2017-25, př. 6

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
J. Pavlík, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace z Ministerstva financí, určené na pokrytí výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6114 - Volby do Parlamentu ČR) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-26.doc

27. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/32/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-32-2017-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2017-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-27.doc, RK-32-2017-27, př. 1

28. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a P. Tlustoš, úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU, informovali radu kraje o návrhu zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace parku Nové Syrovice“ a „Revitalizace parku Velké Meziříčí“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-32-2017-28, př. 1;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Velké Meziříčí v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-32-2017-28, př. 2;
pověřuje
 • k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-32-2017-28, př. 3;
 • k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Velké Meziříčí hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-32-2017-28, př. 4;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-28.doc, RK-32-2017-28, př. 1, RK-32-2017-28, př. 2, RK-32-2017-28, př. 3, RK-32-2017-28, př. 4, RK-32-2017-28, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 29, 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

29. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma
Usnesení 1783/32/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2017, o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2017-29, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-29.doc, RK-32-2017-29, př. 1

30. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
Usnesení 1784/32/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2017, o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2017-30, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2017-30.doc, RK-32-2017-30, př. 1

31. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 10. 2017, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……


Ing. Jana Fischerová, CSc.               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2017 dne 10. 10. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 12. 10. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz