Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2014, které se konalo dne 21. 10. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 10. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 57. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Německu.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2014
 2. Žádosti o převod a pronájem nemovitostí v areálu bývalé střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na ulici Jihlavská
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Rantířov
 4. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0216/03/2014/ZK
 6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 7. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 8. Darování pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
 9. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbách II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, změna usnesení 0103/02/2010/ZK a 0478/07/2008/ZK
 11. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí za účelem podpory ekologické výchovy a osvěty
 13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014
 14. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí za účelem označení zvláště chráněných území
 16. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a aktualizace svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv
 17. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 18. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2014/2015 Jihomoravským krajem
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 20. Čestné prohlášení k projektu II/406 Telč - průtah
 21. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice
 23. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2014
 24. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 25. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 26. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 27. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 28. Peněžní a věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 29. Uzavření smlouvy o partnerství a sponzorství mezi Krajem Vysočina a společností Microsoft s.r.o.
 30. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 31. Smlouva o spolupráci s Českými centry - spolupráce při pořádání výstavy děl Emanuela Ranného v Paříži
 32. Změny ve zřizovacích listinách
 33. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 34. Návrh na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 35. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 36. Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 37. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 38. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence - realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 39. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
 40. Návrh na prodloužení termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015
 41. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
 44. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 45. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
 47. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 48. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 49. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 50. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 51. Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 52. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
 53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113
 54. Zásady na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
 55. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 56. Zařazení nové akce ČZA v Humpolci, střední škola - havárie kotelen v zemědělské škole Havlíčkův Brod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 57. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Německu
 58. Rozprava členů rady
Usnesení 1857/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 10, 56, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Žádosti o převod a pronájem nemovitostí v areálu bývalé střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na ulici Jihlavská
Usnesení 1858/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nepronajímat nemovitosti tvořící areál bývalé střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na ulici Jihlavská;
 • vydat k žádosti města Havlíčkův Brod o vyjádření k možnosti bezúplatného převodu objektu tělocvičny včetně části pozemku přiléhajícího k tělocvičně v areálu bývalé střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na ulici Jihlavská záporné stanovisko;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina informovat o tomto rozhodnutí žadatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-02.doc, RK-31-2014-02, př. 1, RK-31-2014-02, př. 2

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Rantířov
Usnesení 1859/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 300/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2 a díl „a“ o výměře 29 m2 oddělené geometrickým plánem č. 482-91/2014 z pozemku par. č. 300/2 v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-03.doc, RK-31-2014-03, př. 1, RK-31-2014-03, př. 1a

04. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1860/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2014-04, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-31-2014-04, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku parcela č.1859/1 k. ú. Dobronín zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Dobronín;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku parcela č. 2895/1 k. ú. Lukavec u Pacova zastavěnou chodníkem do vlastnictví městyse Lukavec;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku parcela č. 863/6 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí zastavěnou chodníkem do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-04.doc, RK-31-2014-04, př. 1

05. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0216/03/2014/ZK
Usnesení 1861/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0216/03/2014/ZK ze dne 13. 5. 2014 tak, že do materiálu ZK-03-2014-24, př. 1 se doplňuje text Pozemky ve vlastnictví obce Níhov nabyde do svého vlastnictví Kraj Vysočina darem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-05.doc

06. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1862/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2014-06, př. 1 a RK-31-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-06.doc, RK-31-2014-06, př. 1, RK-31-2014-06, př. 2

07. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1863/31/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curierových, příspěvková organizace, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-07.doc, RK-31-2014-07, př. 1, RK-31-2014-07, př. 1a, RK-31-2014-07, př. 2, RK-31-2014-07, př. 3, RK-31-2014-07, př. 4

08. Darování pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Usnesení 1864/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 293/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 vzniklý sloučením částí pozemků par. č. 293/1 a par. č. 293/6, pozemek par. č. 293/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 oddělený z části pozemku par. č. 293/6 a pozemek par. č. 293/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 244 m2 oddělený z části pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava dle geometrického plánu č. 550-41/2014 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-08.doc, RK-31-2014-08, př. 1

09. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1865/31/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-09.doc, RK-31-2014-09, př. 1, RK-31-2014-09, př. 2, RK-31-2014-09, př. 3

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbách II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení 0103/02/2010/ZK a 0478/07/2008/ZK
Usnesení 1866/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení č. 0103/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že v materiálu ZK-02-2010-34, př. 1 se ruší řádek označený jako poř. číslo 14;
 • změnit usnesení č. 0478/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 tak, že z materiálu ZK-07-2008-44, př. 3 se vyjímají pozemky dle GPL nově označené jako pozemky par. č. 510/1 a par. č. 510/2 v k.ú. Oslavička;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-31-2014-10, př. 1 dle kupní smlouvy dle materiálu RK-31-2014-10, př. 2 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-10.doc, RK-31-2014-10, př. 1, RK-31-2014-10, př. 2

56. Zařazení nové akce ČZA v Humpolci, střední škola - havárie kotelen v zemědělské škole Havlíčkův Brod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1867/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ČZA v Humpolci, střední škola - havárie kotelen v zemědělské škole Havlíčkův Brod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-56.doc

11. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1868/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálů RK-31-2014-11, př. 1 a RK-31-2014-11, př. 3;
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
 • č. 11096616 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Biodiverzita PR Rašeliniště Kaliště“ dle materiálu RK-31-2014-11, př. 2;
 • č. 11096496 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Biodiverzita PP Jezdovické rašeliniště“ dle materiálu RK-31-2014-11, př. 4.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-11.doc, RK-31-2014-11, př. 1, RK-31-2014-11, př. 2, RK-31-2014-11, př. 3, RK-31-2014-11, př. 4

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí za účelem podpory ekologické výchovy a osvěty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1869/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3792 Ekologická výchova a osvěta o částku 192 600 Kč při současném snížení § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 133 000 Kč, § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 45 550 Kč a § 3727 Prevence vzniku odpadů o částku 14 050 Kč na financování aktivit ekologické výchovy a osvěty v oblastech ovzduší, odpady a přírodní zahrady.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-12.doc

13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1870/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 143 000 Kč určenou na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-13.doc, RK-31-2014-13, př. 1

14. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1871/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši, dle materiálu RK-31-2014-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-14.doc, RK-31-2014-14, př. 1, RK-31-2014-14, př. 2, RK-31-2014-14, př. 3

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí za účelem označení zvláště chráněných území
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1872/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3742 Chráněné části přírody o částku 200 000 Kč při současném snížení § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 200 000 Kč na financování označení zvláště chráněných území v terénu ve smyslu § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-15.doc

16. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a aktualizace svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1873/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-31-2014-16, př. 1, RK-31-2014-16, př. 2, RK-31-2014-16, př. 3, RK-31-2014-16, př. 4, RK-31-2014-16, př. 5, RK-31-2014-16, př. 6, RK-31-2014-16, př. 7, RK-31-2014-16, př. 8, RK-31-2014-16, př. 9, RK-31-2014-16, př. 10, RK-31-2014-16, př. 11, RK-31-2014-16, př. 12, RK-31-2014-16, př. 13, RK-31-2014-16, př. 14, RK-31-2014-16, př. 15, RK-31-2014-16, př. 16;
svěřuje
hejtmanovi rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí uvedených v materiálu RK-31-2014-16, př. 17;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu předkládat radě na vědomí průběžné monitorovací zprávy za uplynulé čtvrtletí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-16.doc, RK-31-2014-16, př. 1, RK-31-2014-16, př. 2, RK-31-2014-16, př. 3, RK-31-2014-16, př. 4, RK-31-2014-16, př. 5, RK-31-2014-16, př. 6, RK-31-2014-16, př. 7, RK-31-2014-16, př. 8, RK-31-2014-16, př. 9, RK-31-2014-16, př. 10, RK-31-2014-16, př. 11, RK-31-2014-16, př. 12, RK-31-2014-16, př. 13, RK-31-2014-16, př. 14, RK-31-2014-16, př. 15, RK-31-2014-16, př. 16, RK-31-2014-16, př. 17

17. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí výsledek hodnocení ředitele uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1874/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledek hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2014-17, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-17.doc, RK-31-2014-17, př. 1

18. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2014/2015 Jihomoravským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2014/2015. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1875/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2014/2015 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a to v rozsahu:
 1. trať 240, úsek krajská hranice železniční stanice Rapotice (délka úseku 1,0 km), celkem 111 dnů v roce 2014, 222 vlkm/rok:
  • vlak 4820 (Rapotice příj. 1:23), omezení jízdy „jede v (6), +, nejede 25., 26. XII., 1. I.“;
  • vlak 4825 (Rapotice odj. 5:28), dotace Jihomoravského kraje jen v (6), +, kromě 25., 26. XII., 1. I.;
 1. trať 250, úsek krajská hranice železniční stanice Vlkov u Tišnova (délka úseku 2,4 km), celkem 19 dnů v roce 2013, 91,2 vlkm/rok:
  • vlak 4618 (Vlkov příj. 9:47), omezení jízdy „jede v (6) od 4. IV. do 13. VI., dále od 5. IX. do 26. IX. a ve dnech 5. IV., 1., 8. V. a 27. IX.“;
  • vlak 4615 (Vlkov odj. 10:12), omezení jízdy „jede v (6) od 4. IV. do 13. VI., dále od 5. IX. do 26. IX. a ve dnech 5. IV., 1., 8. V. a 27. IX.“
odpovědnost: ODSH
termín: 14. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-18.doc, RK-31-2014-18, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí darů obcím z kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1876/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-31-2014-19, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2014-19, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-19.doc, RK-31-2014-19, př. 1, RK-31-2014-19, př. 2

20. Čestné prohlášení k projektu II/406 Telč - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1877/31/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-20.doc, RK-31-2014-20, př. 1

21. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1878/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-31-2014-21, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu RK-31-2014-21, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-21.doc, RK-31-2014-21, př. 1, RK-31-2014-21, př. 2, RK-31-2014-21, př. 3, RK-31-2014-21, př. 4, RK-31-2014-21, př. 5

22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1879/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 474 320 Kč, z toho pro:
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 237 160 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 237 160 Kč,
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 474 320 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 237 160 Kč;
 • pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 237 160 Kč,
určenou na kompenzaci nákladů souvisejících s realizací projektu „Moje nemocnice“ v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu realizovaného projektu „Moje nemocnice“ v termínu do 31. 12. 2014. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH, na jejímž základě bude dotace poskytnuta, a po zaplacení faktury kopii výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu dodavateli.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-22.doc, RK-31-2014-22, př. 1, RK-31-2014-22, př. 2, RK-31-2014-22, př. 3

23. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2014
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh poskytnout Nemocnici Pelhřimov příspěvek na pořádání kongresu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 42 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 42 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 42 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání „Pelhřimovský chirurgický den 2014“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-23.doc, RK-31-2014-23, př. 1, RK-31-2014-23, př. 2, RK-31-2014-23, př. 3

24. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém návrhu na vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku - Systém AG IVS Drystar, r. v. 1998, pořizovací cena 1.200.000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-31-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-24.doc, RK-31-2014-24, př. 1

25. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje předložený návrh na vyřazení movitého majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1882/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-31-2014-25, př. 1;
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-31-2014-25, př. 1;
 • s bezúplatným převodem majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a nabytím tohoto majetku do vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a to:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J1 9951, rok výroby 2007, pořizovací cena 1.760.271,- Kč, zůstatková cena 43.976,- Kč, stav tachometru 245 650 km. Součástí vozidla jsou nosítka Ferno, rok pořízení 2008, pořizovací cena 146.475,- Kč, zůstatková cena 3.662,- Kč. Další výbava: dobíjecí svítilna a autorádio.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-25.doc, RK-31-2014-25, př. 1

26. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-26.doc, RK-31-2014-26, př. 1

27. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro shora uvedenou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1884/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2014-27, př. 1 a RK-31-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-27.doc, RK-31-2014-27, př. 1, RK-31-2014-27, př. 2

28. Peněžní a věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1885/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-28.doc, RK-31-2014-28, př. 1

29. Uzavření smlouvy o partnerství a sponzorství mezi Krajem Vysočina a společností Microsoft s.r.o.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, zdůvodnil radě kraje navrhovanou úpravu usnesení č. 1511/25/2014/RK. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1886/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • Uzavření smlouvy o partnerství a sponzorství mezi Krajem Vysočina a společností Microsoft s.r.o.;
 • uzavřít smlouvu o partnerství a sponzorství mezi Krajem Vysočina a společností Microsoft s.r.o. dle materiálu RK-31-2014-29, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-29.doc, RK-31-2014-29, př. 1

30. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí upravené monitorovací zprávy o realizaci daného projektu na základě požadavků poskytovatele podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1887/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-31-2014-30 a RK-31-2014-30, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2014-30, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-30.doc, RK-31-2014-30, př. 1

31. Smlouva o spolupráci s Českými centry - spolupráce při pořádání výstavy děl Emanuela Ranného v Paříži
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1888/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-31-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-31.doc, RK-31-2014-31, př. 1

32. Změny ve zřizovacích listinách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit níže uvedené dodatky zřizovacích listin. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1889/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-31-2014-32, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-31-2014-32, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-31-2014-32, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-31-2014-32, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2014-32, př. 5;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-31-2014-32, př. 6;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-31-2014-32, př. 7;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-31-2014-32, př. 8.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-32.doc, RK-31-2014-32, př. 1, RK-31-2014-32, př. 2, RK-31-2014-32, př. 3, RK-31-2014-32, př. 4, RK-31-2014-32, př. 5, RK-31-2014-32, př. 6, RK-31-2014-32, př. 7, RK-31-2014-32, př. 8

33. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotace na účast na sportovních mistrovstvích žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1890/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 44 864 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-31-2014-33, př. 3.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-33.doc, RK-31-2014-33, př. 1, RK-31-2014-33, př. 2, RK-31-2014-33, př. 3

34. Návrh na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na provoz senior pointu Městu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Městu Třebíč dotaci na provoz senior pointu ve výši 180 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče dle materiálu RK-31-2014-34, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-34.doc, RK-31-2014-34, př. 1, RK-31-2014-34, př. 2

35. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
Na zasedání se dostavil L. Joukl. J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce na užívání nebytových prostor a movitého majetku s městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce s městem Třebíč na užívání nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-31-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, město Třebíč
termín: 1. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-35.doc, RK-31-2014-35, př. 1

K bodům 36, 37, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

36. Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1893/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálů RK-31-2014-36, př. 1, RK-31-2014-36, př. 2, RK-31-2014-36, př. 3, RK-31-2014-36, př. 4, RK-31-2014-36, př. 5;
ukládá
odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-36.doc, RK-31-2014-36, př. 1, RK-31-2014-36, př. 2, RK-31-2014-36, př. 3, RK-31-2014-36, př. 4, RK-31-2014-36, př. 5

37. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1894/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu;
ukládá
odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-37.doc

38. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence - realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem zahájit zadávání veřejné zakázky na poskytování vybraných sociálních služeb v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1895/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby s názvem:
 • Sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Třebíč dle materiálu RK-31-2014-38, př. 1;
 • Sociální služby Azylový dům pro muže Třebíč dle materiálu RK-31-2014-38, př. 2;
 • Sociální služby Azylový dům pro rodiče s dětmi Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2014-38, př. 3;
 • Sociální služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Havlíčkův Brod dle materiálu RK-31-2014-38, př. 4;
 • Sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Havlíčkův Brod dle materiálu RK-31-2014-38, př. 5;
 • Sociální služby Azylový dům pro muže Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2014-38, př. 6;
 • Sociální služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava dle materiálu RK-31-2014-38, př. 7;
 • Sociální služby Azylový dům pro muže Jihlava dle materiálu RK-31-2014-38, př. 8;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Chotěboř dle materiálu RK-31-2014-38, př. 9;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Havlíčkův Brod dle materiálu RK-31-2014-38, př. 10;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Pelhřimov dle materiálu RK-31-2014-38, př. 11;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Jihlava dle materiálu RK-31-2014-38, př. 12;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením Jihlava dle materiálu RK-31-2014-38, př. 13;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2014-38, př. 14;
 • Sociální služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Třebíč dle materiálu RK-31-2014-38, př. 15;
jmenuje
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-38.doc, RK-31-2014-38, př. 1, RK-31-2014-38, př. 2, RK-31-2014-38, př. 3, RK-31-2014-38, př. 4, RK-31-2014-38, př. 5, RK-31-2014-38, př. 6, RK-31-2014-38, př. 7, RK-31-2014-38, př. 8, RK-31-2014-38, př. 9, RK-31-2014-38, př. 10, RK-31-2014-38, př. 11, RK-31-2014-38, př. 12, RK-31-2014-38, př. 13, RK-31-2014-38, př. 14, RK-31-2014-38, př. 15, RK-31-2014-38, př. 16, RK-31-2014-38, př. 17

39. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1896/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 850 000 Kč (Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 850 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci na výplatu mezd včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-39.doc

40. Návrh na prodloužení termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh prodloužit termín pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015, a to do 26. 10. 2014.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 26. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-40.doc

41. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 1. 10. 2013 30. 9. 2014. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu uvedenou v materiálu RK-31-2014-41, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2014-41, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-41.doc, RK-31-2014-41, př. 1

V průběhu jednání přišel P. Krčál. K bodům 42, 43, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Usnesení 1899/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci akce „ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ na realizaci projektu „Vybavení depozitářů a st. expozic“ ve výši 21 556 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o částku 21 556 Kč s určením pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 21 556 Kč určenou na realizaci projektu „Vybavení depozitářů a st. expozic“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-42.doc

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Usnesení 1900/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v rámci akce „ISO/D 2014 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ na realizaci projektu „Vybavení depozitářů a st. expozic“ ve výši 35 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o částku 35 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 35 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vybavení depozitářů a st. expozic“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-43.doc

44. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 2 069 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 069 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 2 069 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 2 069 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-31-2014-44, př. 1;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 2 069 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-44.doc, RK-31-2014-44, př. 1

45. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/31/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 750 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 750 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 750 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 750 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-31-2014-45, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 750 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-45.doc, RK-31-2014-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 15 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou dle materiálu RK-31-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-46.doc, RK-31-2014-46, př. 1

47. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje žádost Muzea Vysočiny Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2014-47, př. 1, a to na dobu určitou od 7. 11. 2014 do 6. 11. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-47.doc, RK-31-2014-47, př. 1

48. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci shora uvedených Zásad. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1905/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu RK-31-2014-48, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-48.doc, RK-31-2014-48, př. 1, RK-31-2014-48, př. 2

49. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura souvislosti s ukončením projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí ukončení daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko NEWMARKETS“ dle materiálu RK-31-2014-49, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování 10% z celkových uznatelných výdajů projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko NEWMARKETS“, tj. o 100 992,41 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 992,41 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 100 992,41 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko NEWMARKETS“, dle materiálu RK-31-2014-49, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 107 511,64 Kč v souvislosti s dvěma vratkami půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko NEWMARKETS“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-49.doc, RK-31-2014-49, př. 1, RK-31-2014-49, př. 2

50. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením tří dlouhodobých smluv o výpůjčce uměleckých děl a sbírkových předmětů za účelem výstavním a prezentačním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1907/31/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2014-50, př. 1, RK-31-2014-50, př. 2RK-31-2014-50, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-50.doc, RK-31-2014-50, př. 1, RK-31-2014-50, př. 2, RK-31-2014-50, př. 3

51. Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/31/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení z kapitoly Kultura § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-31-2014-51, př. 1;
 • neposkytnout dotaci na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení z kapitoly Kultura § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu RK-31-2014-51, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení z kapitoly Kultura § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-31-2014-51, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-51.doc, RK-31-2014-51, př. 1, RK-31-2014-51, př. 2, RK-31-2014-51, př. 3

K bodům 52, 53, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

52. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
Usnesení 1909/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082 dle materiálu RK-31-2014-52, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-52.doc, RK-31-2014-52, př. 1, RK-31-2014-52, př. 2, RK-31-2014-52, př. 3

53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113
Usnesení 1910/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0113 dle materiálu RK-31-2014-53, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-53.doc, RK-31-2014-53, př. 1, RK-31-2014-53, př. 2, RK-31-2014-53, př. 3

54. Zásady na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci shora uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1911/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-54.doc, RK-31-2014-54, př. 1, RK-31-2014-54, př. 2

55. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci daných Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1912/31/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-31-2014-55, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-55.doc, RK-31-2014-55, př. 1, RK-31-2014-55, př. 2

57. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Německu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1913/31/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2014-57, př. 1, na výstavě „Lasset uns gehen nach Bethlehem“ ve Weissenhornu v Německu konané od 28. 11. 2014 do 2. 2. 2015 (s vývozní lhůtou od 17. 11. 2014 do 7. 2. 2015).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2014-57.doc, RK-31-2014-57, př. 1, RK-31-2014-57, př. 2

58. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 10. 2014, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2014 dne 21. 10. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 10. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz