Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2017, které se konalo dne 22. 8. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2017
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 8. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2017
 2. Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina - soutěž škol
 3. Dodatek k Dohodě o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
 4. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
 5. Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci soutěže Krajská soutěž v laické první pomoci pro zdravotní sestry - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 6. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 8. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 9. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2016/2017 a příprava ročníku 2017/2018
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna závazného ukazatele u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2017
 13. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
 14. Ukončení výpůjčky nebytových prostor pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
 21. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea
 23. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2017
 24. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem Zemědělství na Vysočině
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 27. Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 28. Druhý ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
 29. Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
 30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
 31. Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 33. Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
 34. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř pro projekt II/353 Stáj - Zhoř - objekt SO 201
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
 36. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
 37. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 38. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
 39. Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
 40. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 42. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 1070/20/2017/RK a 0284/04/2017/ZK
 43. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - Nemocnice Jihlava
 44. Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
 46. Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
 47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 48. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Kněžice u Třebíče
 49. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
 50. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
 51. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
 52. Veřejná zakázka na služby: III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD
 53. Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
 54. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2017
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 57. Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
 58. Podání projektové žádosti Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
 59. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 60. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Crocodile Trophy
 62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 63. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
 64. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
 66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
 67. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2017/2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
 69. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 71. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
 73. 2. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 74. Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 75. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 76. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 77. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 78. Rozprava členů rady

Usnesení 1446/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-72.doc, RK-26-2017-72, př. 1, RK-26-2017-72, př. 2, RK-26-2017-72, př. 3

73. 2. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-26-2017-73, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2017-73, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-73.doc, RK-26-2017-73, př. 1, RK-26-2017-73, př. 2

74. Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o podání žádosti o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2017-74, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-74.doc, RK-26-2017-74, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 75, 76 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

75. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Usnesení 1450/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2017-75, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-75.doc, RK-26-2017-75, př. 1, RK-26-2017-75, př. 2, RK-26-2017-75, př. 3, RK-26-2017-75, př. 4

76. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Usnesení 1451/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1038 za podmínek uvedených v materiálu RK-26-2017-76, př. 3;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0511 za podmínek uvedených v materiálu RK-26-2017-76, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-76.doc, RK-26-2017-76, př. 1, RK-26-2017-76, př. 2, RK-26-2017-76, př. 3, RK-26-2017-76, př. 4, RK-26-2017-76, př. 5

02. Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina - soutěž škol
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s přípravou 7. ročníku kreativní soutěže „Internet věcí je věcí nás všech“, určené pro žáky a studenty základních a středních škol v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže Internet věcí je věcí nás všech;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;
schvaluje
uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-26-2017-02, př. 3, RK-26-2017-02, př. 4 s vítěznými školami.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-02.doc, RK-26-2017-02, př. 1, RK-26-2017-02, př. 2, RK-26-2017-02, př. 3, RK-26-2017-02, př. 4

03. Dodatek k Dohodě o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh dodatku Dohody o centralizovaném zadávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-26-2017-03, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-03.doc, RK-26-2017-03, př. 1

04. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření výše uvedené smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-26-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 1. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-04.doc, RK-26-2017-04, př. 1

05. Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci soutěže Krajská soutěž v laické první pomoci pro zdravotní sestry - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 6 850 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo nám. 259/171, 580 01 Havlíčkův Brod na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-05.doc, RK-26-2017-05, př. 1, RK-26-2017-05, př. 2, RK-26-2017-05, př. 3

06. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru od společnosti dm drogerie markt s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-06.doc, RK-26-2017-06, př. 1

07. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku Myčka na fibroskopy, inventární číslo 002-000-000-453 r. v. 1993, pořizovací cena 66.540,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Myčka na fibroskopy, inventární číslo 002-000-000-453 r. v. 1993, pořizovací cena 66.540,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-07.doc

08. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-08.doc, RK-26-2017-08, př. 1

09. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2016/2017 a příprava ročníku 2017/2018
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s výsledky projektu První pomoc do škol za školní rok 2016/2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-09.doc, RK-26-2017-09, př. 1, RK-26-2017-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 27 772 494,75 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-10.doc

11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna závazného ukazatele u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 498 300 Kč při současném snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 498 300 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 137 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 218 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 143 300 Kč
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 137 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 218 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 143 300 Kč
na krytí provozních výdajů souvisejících se zapojením organizací do systému elektronické preskripce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-11.doc, RK-26-2017-11, př. 1, RK-26-2017-11, př. 2, RK-26-2017-11, př. 3

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2017
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem přijetí účelové dotace z Ministerstva financí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 352 311 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-12.doc

13. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu dodatku zřizovací listiny výše uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, dle materiálu RK-26-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-13.doc, RK-26-2017-13, př. 1

14. Ukončení výpůjčky nebytových prostor pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí informace ohledně ukončení výpůjčky nebytových prostor pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1464/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace týkající se ukončení výpůjčky nebytových prostor pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, připravit dlouhodobější řešení umístění pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-14.doc, RK-26-2017-14, př. 1, RK-26-2017-14, př. 2, RK-26-2017-14, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 15 – 20 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Usnesení 1465/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 35 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A na realizaci projektu Kramářské písně na Pelhřimovsku - zpracování a digitalizace;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 35 000 Kč určenou na realizaci projektu Kramářské písně na Pelhřimovsku - zpracování a digitalizace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Usnesení 1466/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 158 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 158 000 Kč určenou na realizaci akce Restaurování: G. Kubeš, Opona ochotnického divadelního spolku z Německého Brodu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 1467/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 50 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 50 000 Kč určenou na realizaci akce Restaurování: Trojúhelníkový praporec cechu obuvníků - Muzeum Vysočiny Jihlava.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
Usnesení 1468/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 33 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 33 000 Kč určenou na realizaci akce Zvlhčovač, 4 ks, Datalogger teploty a vlhkosti - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-18.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
Usnesení 1469/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 77 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu Kulturní aktivity;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 77 000 Kč určenou na realizaci projektu Vydání publikace Zpěvník z Horácka a Podhorácka, výběr písní pro školy.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-19.doc

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
Usnesení 1470/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 209 000 Kč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 209 000 Kč určenou na realizaci akce Konzervace: 105 kovových artefaktů - doba římská, restaurování: oltářní pokrývka, Anonym, Portrét stojící ženy s psíkem, čepec, V. Nezval, Portrét V. Nikodema, 2x Anonym, Portrét neznámého šlechtice - Muzeum Vysočiny Třebíč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-20.doc

21. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1471/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-26-2017-21, př. 1, a to na dobu určitou do 25. 9. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 26. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-21.doc, RK-26-2017-21, př. 1, RK-26-2017-21, př. 2

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Moravskému zemskému muzeu, Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČO: 00094862 na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea dle materiálu RK-26-2017-22, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-22, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-22.doc, RK-26-2017-22, př. 1, RK-26-2017-22, př. 2

23. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu RK-26-2017-23, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2017-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-23.doc, RK-26-2017-23, př. 1, RK-26-2017-23, př. 2, RK-26-2017-23, př. 3

24. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem Zemědělství na Vysočině
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí věcného daru účastníkům krajské soutěže Zemědělství na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1474/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dvaceti účastníkům krajské soutěže Zemědělství na Vysočině ve formě dvoudenního zájezdu do Humpolce a Třeboně dle materiálu RK-26-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-24.doc, RK-26-2017-24, př. 1, RK-26-2017-24, př. 2, RK-26-2017-24, př. 3

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1475/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00295647 na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu dle materiálu RK-26-2017-25, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-25, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-25.doc, RK-26-2017-25, př. 1, RK-26-2017-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-26-2017-26, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-26.doc, RK-26-2017-26, př. 1, RK-26-2017-26, př. 2, RK-26-2017-26, př. 3

27. Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti města Pacov o dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1477/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Pacov, IČO 00248789 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-26-2017-27, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-27, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-27.doc, RK-26-2017-27, př. 1, RK-26-2017-27, př. 2, RK-26-2017-27, př. 3, RK-26-2017-27, př. 4

28. Druhý ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí na vědomí informaci o realizaci druhého ročníku hokejového kempu pro hokejisty z partnerského regionu Minská oblast Běloruska. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1478/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci druhého ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-26-2017-28.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-28.doc, RK-26-2017-28, př. 1

29. Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s předloženým záměrem dostavby sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1479/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2017-29, RK-26-2017-29, př. 1, RK-26-2017-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-29.doc, RK-26-2017-29, př. 1, RK-26-2017-29, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 – 37, 41, 44, 45, 47 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
Usnesení 1480/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-30.doc, RK-26-2017-30, př. 1

31. Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1481/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit: dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-31.doc, RK-26-2017-31, př. 1

32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1482/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-32.doc, RK-26-2017-32, př. 1

33. Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
Usnesení 1483/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0675/13/2017/RK tak, že v materiálu RK-13-2017-56, př. 1 se ruší žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v řádku pod pořadovým číslem 8.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-33.doc

34. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř pro projekt II/353 Stáj - Zhoř - objekt SO 201
Usnesení 1484/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-26-2017-34, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-34.doc, RK-26-2017-34, př. 1

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
Usnesení 1485/26/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-35.doc, RK-26-2017-35, př. 1, RK-26-2017-35, př. 1a, RK-26-2017-35, př. 1b, RK-26-2017-35, př. 2

36. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
Usnesení 1486/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod ve společném zadávacím řízení mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-26-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-36.doc, RK-26-2017-36, př. 1

37. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 1487/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 5569/3 o výměře 236 m2, par. č. 5994/57 o výměře 109 m2, par. č. 5995/1 o výměře 1220 m2, par. č. 5996 o výměře 12 m2, par. č. 5997 o výměře 18 m2 v katastrálním území Jihlava, část pozemku par. č. 561 o výměře 2017 m2 v katastrálním území Pančava, části pozemků par. č. 84 o výměře 1521 m2, par. č. 108/5 o výměře 51 m2, par. č. 109/5 o výměře 35 m2, par. č. 271 o výměře 40 m2 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, části pozemků par. č. 100/19 o výměře 44 m2, par. č. 113/38 o výměře 1425 m2, par. č. 121/14 o výměře 2 m2 v katastrálním území Sasov, část pozemku par. č. 231/414 o výměře 78 m2 v katastrálním území Helenín, na dobu určitou a to na dobu dvou roků počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby II/602 Jihlava - JV obchvat Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-37.doc

41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1488/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2017-41, př. 1 a RK-26-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-41.doc, RK-26-2017-41, př. 1, RK-26-2017-41, př. 2

45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
Usnesení 1489/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemku KN p. č. 1597/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemku KN p. č. 1597/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 2, oddělených geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemků KN stavební p. č. 8 a p. č. 1561/8 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-45.doc, RK-26-2017-45, př. 1, RK-26-2017-45, př. 2, RK-26-2017-45, př. 3

47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1490/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-26-2017-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-47.doc, RK-26-2017-47, př. 1

38. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2017-38, př. 1;
rozhoduje
vybrat dodavatele CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, IČO 293 07 163 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-38.doc, RK-26-2017-38, př. 1, RK-26-2017-38, př. 2

39. Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje informace ohledně předání nově pořízených nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-39, př. 1;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-39, př. 2;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-26-2017-39, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-39.doc, RK-26-2017-39, př. 1, RK-26-2017-39, př. 2, RK-26-2017-39, př. 3

40. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/26/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-40.doc, RK-26-2017-40, př. 1, RK-26-2017-40, př. 2

42. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 1070/20/2017/RK a 0284/04/2017/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu změny přijatých usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1070/20/2017/RK ze dne 6. 6. 2017 tak, že materiál RK-20-2017-75, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-26-2017-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0284/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-52, př. 1 se nahradí matriálem RK-26-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-42.doc, RK-26-2017-42, př. 1, RK-26-2017-42, př. 2, RK-26-2017-42, př. 3, RK-26-2017-42, př. 4

43. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - Nemocnice Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Úspory energií - Nemocnice Jihlava v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2017-43, př. 1;
rozhoduje
vybrat dodavatele KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO 255 62 151 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Úspory energií - Nemocnice Jihlava;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-43.doc, RK-26-2017-43, př. 1, RK-26-2017-43, př. 2

44. Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí města Světlá nad Sázavou o sepsání darovací smlouvy za účelem majetkoprávního vypořádání části pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1496/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek p. č. 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1956-230/2017, PGP-482/2017-601 z pozemku KN p. č. 1062/1, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek p. č. 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1956-230/2017, PGP-482/2017-601 z pozemku KN p. č. 1062/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-44.doc, RK-26-2017-44, př. 1, RK-26-2017-44, př. 1a

46. Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí formou otevřeného řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2017-46, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2017-46, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-46.doc, RK-26-2017-46, př. 1, RK-26-2017-46, př. 2, RK-26-2017-46, př. 3

48. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Kněžice u Třebíče
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s návrhem uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-26-2017-48, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-48.doc, RK-26-2017-48, př. 1

49. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-26-2017-49, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-49.doc, RK-26-2017-49, př. 1, RK-26-2017-49, př. 2

50. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o společnosti veřejných zadavatelů. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu RK-26-2017-50, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-50.doc, RK-26-2017-50, př. 1

51. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD dle materiálu RK-26-2017-51, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČO: 26475081, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-26-2017-51, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-51.doc, RK-26-2017-51, př. 1, RK-26-2017-51, př. 2

52. Veřejná zakázka na služby: III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro statické zajištění silnice III/11244 Radňov. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1502/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby II/360 III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-52, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2017-52, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-52.doc, RK-26-2017-52, př. 1, RK-26-2017-52, př. 2, RK-26-2017-52, př. 3

53. Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba, v úseku Studnice – Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby II/360 II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-53, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2017-53, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-53.doc, RK-26-2017-53, př. 1, RK-26-2017-53, př. 2, RK-26-2017-53, př. 3

54. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženými návrhy změn akcí zařazených k financování z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1504/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 2;
 • úpravu staničení jmenovité akce kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 3;
 • zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 4;
 • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 1 400 000 Kč a použití této částky na jmenovité akce dle materiálu RK-26-2017-54, př. 5 (ÚZ 00013);
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2017-54, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-26-2017-54, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-54.doc, RK-26-2017-54, př. 1, RK-26-2017-54, př. 2, RK-26-2017-54, př. 3, RK-26-2017-54, př. 4, RK-26-2017-54, př. 5

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6 458 126 Kč.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-55.doc, RK-26-2017-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem přijetí státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 8 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí dle materiálu RK-26-2017-56, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-56, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč
termín: 30. 9.2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-56.doc, RK-26-2017-56, př. 1, RK-26-2017-56, př. 2, RK-26-2017-56, př. 3, RK-26-2017-56, př. 4, RK-26-2017-56, př. 5, RK-26-2017-56, př. 6, RK-26-2017-56, př. 7

57. Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh zařazení akce Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů v rámci projektového řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů v rámci projektového řízení;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-57.doc

58. Podání projektové žádosti Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě 007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/26/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě 007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-58.doc, RK-26-2017-58, př. 1

59. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelům krajských příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/26/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-26-2017-59, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-59.doc, RK-26-2017-59, př. 1, RK-26-2017-59, př. 2, RK-26-2017-59, př. 3

60. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje ke schválení navržený systém odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-26-2017-60, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-26-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-60.doc, RK-26-2017-60, př. 1, RK-26-2017-60, př. 2

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Crocodile Trophy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radě kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 60 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 60 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar Radku Jarošovi, se sídlem Nečasova 584, Nové Město na Moravě IČO: 12705004 ve výši 60 000 Kč dle materiálu RK-26-2017-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-61.doc, RK-26-2017-61, př. 1

62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Ford Mondeo, inventární číslo 30142, rok pořízení 2009, rok výroby 2001, SPZ 3J8 1261, pořizovací cena 150 000 Kč, zůstatková cena 33 750 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2017-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-62.doc

63. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o návrhu zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-63.doc, RK-26-2017-63, př. 1, RK-26-2017-63, př. 2, RK-26-2017-63, př. 3

64. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace zapsanému spolku Mažoretky Šlapanov z.s., na účast na ME v mažoretkovém sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 39 440 Kč zapsanému spolku Mažoretky Šlapanov z.s., se sídlem Věžnice 15, 582 52 Věžnice, IČO: 01355881, na účast na ME v mažoretkovém sportu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálů RK-26-2017-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-64.doc, RK-26-2017-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 34 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-26-2017-65, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-65.doc, RK-26-2017-65, př. 1, RK-26-2017-65, př. 2, RK-26-2017-65, př. 3, RK-26-2017-65, př. 4

66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1516/26/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-66.doc, RK-26-2017-66, př. 1, RK-26-2017-66, př. 2, RK-26-2017-66, př. 3, RK-26-2017-66, př. 4

67. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2017/2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o návrhu zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2017 dle materiálu RK-26-2017-67, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2018.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-67.doc, RK-26-2017-67, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 v celkové výši 196 526 Kč dle materiálu RK-26-2017-68;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-26-2017-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-68.doc, RK-26-2017-68, př. 1

69. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-26-2017-69, př. 1, RK-26-2017-69, př. 2 a RK-26-2017-69, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-69.doc, RK-26-2017-69, př. 1, RK-26-2017-69, př. 2, RK-26-2017-69, př. 3

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia o částku 1 333 395,00 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 549 673,20 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 883 068,20 Kč
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 810 903,00 Kč
  • Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 522 492,00 Kč
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 549 673,20 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-26-2017-70.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-70.doc

71. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o variantním návrhu rozhodnutí o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1521/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 dle materiálu RK-26-2017-71, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 ve výši 109 348,91 Kč vzhledem k důvodům uvedeným v materiálu RK-26-2017-71, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-71.doc, RK-26-2017-71, př. 1, RK-26-2017-71, př. 2, RK-26-2017-71, př. 3

77. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-26-2017-77, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-26-2017-77, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-26-2017-77, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2017-77.doc, RK-26-2017-77, př. 1, RK-26-2017-77, př. 2, RK-26-2017-77, př. 3, RK-26-2017-77, př. 4

78. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 8. 2017, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Pacal               …..………………………………….……


Ing. Josef Pavlík               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2017 dne 22. 8. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 23. 8. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz