Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2017 - 22.08.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina - soutěž škol
03Dodatek k Dohodě o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
04Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
05Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci soutěže Krajská soutěž v laické první pomoci pro zdravotní sestry - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
06Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
08Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2016/2017 a příprava ročníku 2017/2018
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
11Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - změna závazného ukazatele u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2017
13Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
14Ukončení výpůjčky nebytových prostor pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
21Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea
23Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2017
24Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem Zemědělství na Vysočině
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
27Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
28Druhý ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
29Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
30Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
31Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
32Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
33Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
34Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř pro projekt II/353 Stáj - Zhoř - objekt SO 201
35Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
36Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
37Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
38Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
39Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
40Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
41Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 1070/20/2017/RK a 0284/04/2017/ZK
43Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - Nemocnice Jihlava
44Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
45Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
46Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
47Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
48Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Kněžice u Třebíče
49Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
50Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
51Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
52Veřejná zakázka na služby: III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD
53Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
54Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2017
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
57Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
58Podání projektové žádosti Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
59Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
60Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Crocodile Trophy
62Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
63Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
64Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
66Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
67Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2017/2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
69Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
71Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
72FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
732. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
74Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
75Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
76Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
77Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz