Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2017, které se konalo dne 8. 8. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 8. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
62. Návrh na poskytnutí věcného daru panu Marku Švecovi
Rada kraje vznesený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2017
 2. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
 4. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
 5. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 6. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 8. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 9. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 10. Projektový záměr Kraje Vysočina Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 11. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - modernizace systémů PACS
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 13. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na odstranění havarijního stavu budovy
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 15. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 16. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Bank International AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
 17. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - meziinstitucionální dohoda s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
 18. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 19. Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
 20. Veřejná zakázka na služby: II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
 21. Přijetí dotací na projekty - II/602 Olešná - průtah a II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 22. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 24. Zrušení projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat
 25. Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů
 26. Návrh změny rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
 28. Návrh na změnu usnesení 0714/14/2017/RK
 29. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna usnesení
 30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 32. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 33. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2
 34. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
 35. Záměr změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná, zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
 37. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
 39. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 41. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
 43. Podpora učebních oborů
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
 45. Fond Vysočiny - Grantový program Sportujeme 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
 46. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 za rok 2017
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 49. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
 51. Vyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
 52. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 7. žádosti o platbu
 53. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 54. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 55. Dotační politika kraje
 56. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
 57. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 58. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 59. Propagace regionálních potravin
 60. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 61. Zpráva z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina 2017
 62. Návrh na poskytnutí věcného daru panu Marku Švecovi
 63. Rozprava členů rady

Usnesení 1384/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Dynamického nákupního systému na výpočetní techniku. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1385/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2017-02, př. 1upr1;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2017-02, př. 3;
vydává
pokyn dle materiálu RK-25-2017-02, př. 2;
stanoví,
že osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování DNS (zavedení DNS, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení žádostí o účast v DNS, posouzení a hodnocení nabídek, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci a řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-02.doc, RK-25-2017-02, př. 1, RK-25-2017-02, př. 2, RK-25-2017-02, př. 3, RK-25-2017-02, př. 4, RK-25-2017-02, př. 5

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1386/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 419 419 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 419 419 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-25-2017-03;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 419 419 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (26 000 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (139 100 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (90 078 Kč), Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (26 000 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (90 141 Kč), Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (48 100 Kč);
ukládá
odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2, RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6, RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10, RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12 předložit zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, OSV, OKPPCR, OŽP, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2025
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-03.doc, RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2, RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6, RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10, RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12

04. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných ve 2. čtvrtletí 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1387/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle materiálu RK-25-2017-04, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle materiálu RK-25-2017-04, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-25-2017-04, př. 3.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-04.doc, RK-25-2017-04, př. 1, RK-25-2017-04, př. 2, RK-25-2017-04, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

05. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1388/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 18. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-05.doc, RK-25-2017-05, př. 1

06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1389/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-06.doc, RK-25-2017-06, př. 1

07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1390/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 18. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-07.doc, RK-25-2017-07, př. 1

08. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1391/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-25-2017-08, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-25-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-08.doc, RK-25-2017-08, př. 1

09. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-25-2017-09, př. 1 a RK-25-2017-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-09.doc, RK-25-2017-09, př. 1, RK-25-2017-09, př. 2

10. Projektový záměr Kraje Vysočina Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu realizace záměru Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o pokračování investiční přípravy a následné realizaci záměru Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou z vlastních zdrojů kraje;
ukládá
 • odboru zdravotnictví připravit a předložit projektovou žádost, a to za předpokladu, že bude vyhlášena odpovídající výzva v rámci některého z operačních programů;
 • odboru majetkovému zajistit realizaci akce Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Výstavba garáže a skladu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-10.doc, RK-25-2017-10, př. 1, RK-25-2017-10, př. 2

11. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - modernizace systémů PACS
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souladu s projektovými fišemi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1394/25/2017/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0701/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017, ve kterém rada kraje schválila zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace;
schvaluje
zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž cílem je modernizace systému PACS dle materiálů RK-25-2017-11, př. 1, RK-25-2017-11, př. 2, RK-25-2017-11, př. 3, RK-25-2017-11, př. 4 a RK-25-2017-11, př. 5.
odpovědnost: ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-11.doc, RK-25-2017-11, př. 1, RK-25-2017-11, př. 2, RK-25-2017-11, př. 3, RK-25-2017-11, př. 4, RK-25-2017-11, př. 5

12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/25/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku a zápůjčky na pořízení přístroje SPECT/CT. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury (daňového dokladu) s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2017 o částku 5 400 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30% celkové pořizovací ceny přístroje; rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT dle materiálu RK-25-2017-12, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-12.doc, RK-25-2017-12, př. 1, RK-25-2017-12, př. 2, RK-25-2017-12, př. 3, RK-25-2017-12, př. 4

13. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na odstranění havarijního stavu budovy
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod o poskytnutí příspěvku na odstranění havarijního stavu budovy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Odstranění havárie - zatékání do prostor dětského oddělení v souladu s kartou záměru dle materiálu RK-25-2017-13, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 968 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 968 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 968 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu budovy, zatékání do prostor dětského oddělení;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-13.doc, RK-25-2017-13, př. 1, RK-25-2017-13, př. 2, RK-25-2017-13, př. 3

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) o udělení výjimky z obecných podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 stipendijního programu - o prominutí podmínky podat žádost nejpozději tři měsíce před koncem akademického roku u žádostí pro zařazení žadatelů Marka Nikla a Anny Razimové do stipendijního programu. U dotčených žadatelů byly s ohledem na udělení výjimky z obecné podmínky včasnosti podání žádosti splněny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-25-2017-14, př. 1, RK-25-2017-14, př. 2;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 100 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 100 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-14.doc, RK-25-2017-14, př. 1, RK-25-2017-14, př. 2, RK-25-2017-14, př. 3, RK-25-2017-14, př. 4, RK-25-2017-14, př. 5

15. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s rezignací a návrhem volby nového člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1398/25/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-15.doc, RK-25-2017-15, př. 1, RK-25-2017-15, př. 2, RK-25-2017-15, př. 3

16. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Bank International AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření dohody o podnájmu nebytových prostor v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-25-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-16.doc, RK-25-2017-16, př. 1, RK-25-2017-16, př. 2, RK-25-2017-16, př. 3

17. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - meziinstitucionální dohoda s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření dohody o spolupráci při vyměňování stážistů v rámci programu Erasmus+. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-25-2017-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-17.doc, RK-25-2017-17, př. 1, RK-25-2017-17, př. 2

62. Návrh na poskytnutí věcného daru panu Marku Švecovi
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru bývalému reprezentantu ČR v řecko-římském zápase. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/25/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-62.doc, RK-25-2017-62, př. 1

18. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí informaci o plánované prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavě 100 PRESEPI v Římě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1402/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2017-18, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 23. 11. 2017 do 7. 1. 2018 (s vývozní lhůtou od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 18. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-18.doc, RK-25-2017-18, př. 1, RK-25-2017-18, př. 2

19. Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro výstavbu obchvatu obce Moravské Budějovice. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-19, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2017-19, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-19.doc, RK-25-2017-19, př. 1, RK-25-2017-19, př. 2, RK-25-2017-19, př. 3

20. Veřejná zakázka na služby: II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro novostavbu obchvatu silnice II/353 městyse Nové Veselí. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/353 Nové Veselí - obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-20, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2017-20, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-20.doc, RK-25-2017-20, př. 1, RK-25-2017-20, př. 2, RK-25-2017-20, př. 3

21. Přijetí dotací na projekty - II/602 Olešná - průtah a II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k výše uvedeným projektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1405/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o účelovou dotaci z IROP ve výši 12 836 424,87 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 o účelovou dotaci z IROP ve výši 50 693 740,84 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o splátku kontokorentního úvěru ve výši 12 836 424,87 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 50 693 740,84 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/602 Olešná - průtah včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-21.doc, RK-25-2017-21, př. 1

22. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení jmenovité akce „II/399 Náměšť nad Oslavou D1“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci II/399 Náměšť nad Oslavou - D1 do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-22.doc, RK-25-2017-22, př. 1

23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o odpisu nerealizovaných investic z účetní evidence. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, jeho odepsání z účetní evidence a neuplatnění práva na náhradu škody ve výši 825 860,00 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-23.doc

24. Zrušení projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu rozhodnutí o ukončení projektového záměru II/602 Sedliště obchvat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
ukončit přípravu projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-24.doc, RK-25-2017-24, př. 1

25. Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-25-2017-25, př. 1;
bere na vědomí
aktualizovaný seznam akcí ve výši 82 000 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-25, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-25.doc, RK-25-2017-25, př. 1, RK-25-2017-25, př. 2

26. Návrh změny rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zařazení nových akcí do rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením nových akcí do rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-26, př. 1;
bere na vědomí
aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-26, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-26.doc, RK-25-2017-26, př. 1, RK-25-2017-26, př. 2, RK-25-2017-26, př. 3

27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy dle materiálu RK-25-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-27.doc, RK-25-2017-27, př. 1, RK-25-2017-27, př. 2

35. Záměr změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná, zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
 • úseku stávající silnice II/348 (průjezd přes Husovo náměstí a část ulice Palackého) od křižovatky se silnicí II/351 (ul. Havlíčkova) po křižovatku se silnicí II/351 (ul. Indusova) včetně všech součástí a příslušenství a části pozemků par. č. 2476/4 a par. č. 2476/5 v k.ú. Polná, které budou odděleny geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice II/348
 • úsek stávající silnice III/34821 (část ulice Varhánkova) od křižovatky s místní komunikací - odbočkou na místní komunikaci souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnicí II/351 (ulice Havlíčkova) včetně všech součástí a příslušenství a část pozemku par. č. 2456/1 v k.ú. Polná, která bude oddělena geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice III/34821
graficky znázorněna v materiálu RK-25-2017-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: OM
termín: 10. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-35.doc, RK-25-2017-35, př. 1, RK-25-2017-35, př. 1a

J. Běhounek navrhl projednání bodů 28 34, 36, 38 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

28. Návrh na změnu usnesení 0714/14/2017/RK
Usnesení 1413/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0714/14/2017/RK tak, že v materiálu RK-14-2017-24, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-28.doc, RK-25-2017-28, př. 1

29. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna usnesení
Usnesení 1414/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471, dohodu o ukončení smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-29, př. 1;
 • uzavřít s městysem Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471 smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 106/1, par. č. 876/3, par. č. 899/1, par. č. 991/1, par. č. 992/1, par. č. 1232/2, par. č. 1248/5 a par. č. 1248/9 v k. ú. a obci Jimramov a části pozemku par. č. 815/5 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov na dobu 8 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-29.doc, RK-25-2017-29, př. 1

30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1415/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2017-30, př. 1 a RK-25-2017-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-30.doc, RK-25-2017-30, př. 1, RK-25-2017-30, př. 2

31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1416/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2017-31, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-25-2017-31, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-25-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-31.doc, RK-25-2017-31, př. 1

32. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1417/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-25-2017-32, př. 1.
odpovědnost: ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-32.doc, RK-25-2017-32, př. 1, RK-25-2017-32, př. 1a

33. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2
Usnesení 1418/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-33.doc, RK-25-2017-33, př. 1, RK-25-2017-33, př. 2, RK-25-2017-33, př. 3

34. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 1419/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 929/10 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Hrotovice oddělený GP č. 1093-8019/2015 z pozemku par. č. 929/1- ost. plocha, silnice v k.ú. Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 Kč + DPH.
odpovědnost: OM
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-34.doc, RK-25-2017-34, př. 1

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Usnesení 1420/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-36, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 409/11 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves o výměře 176 m2 z vlastnictví České republiky - a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 013 12 774 dle smlouvy dle materiálu RK-25-2017-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-36.doc, RK-25-2017-36, př. 1, RK-25-2017-36, př. 2, RK-25-2017-36, př. 3, RK-25-2017-36, př. 3a, RK-25-2017-36, př. 4

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
Usnesení 1421/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-38.doc, RK-25-2017-38, př. 1, RK-25-2017-38, př. 2, RK-25-2017-38, př. 3

37. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s modernizací dálnice D1. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1422/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 dodatek ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-37.doc, RK-25-2017-37, př. 1

39. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1423/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 295 005,64 Kč dle materiálu RK-25-2017-39, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-39.doc, RK-25-2017-39, př. 1, RK-25-2017-39, př. 2, RK-25-2017-39, př. 3

40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 700 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč, na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-40.doc

41. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1425/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu RK-25-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-41.doc, RK-25-2017-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem změny závazných ukazatelů zřizovaných organizací na úseku školství a souvisejícím návrhem rozpočtového opatření z důvodu dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje dle materiálu RK-25-2017-42, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 203 196 Kč a snížení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 109 719 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 (§ 3127) z důvodu plánované provozní úspory v roce 2017;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 150 197 Kč z důvodu plánované provozní úspory v roce 2017 a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 21 000 Kč z důvodu zvýšení odpisů v důsledku technického zhodnocení nemovitého majetku Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 (§ 3127);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 344 091 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - květen 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 139 062 Kč Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
souhlasí
s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-42.doc, RK-25-2017-42, př. 1, RK-25-2017-42, př. 2

43. Podpora učebních oborů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh poskytnutí motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1427/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-25-2017-43, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-43.doc, RK-25-2017-43, př. 1, RK-25-2017-43, př. 2, RK-25-2017-43, př. 3, RK-25-2017-43, př. 4, RK-25-2017-43, př. 5

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1428/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 403 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 403 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 403 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-44.doc, RK-25-2017-44, př. 1

45. Fond Vysočiny - Grantový program Sportujeme 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci grantového programu Sportujeme 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1429/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 08. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-45.doc, RK-25-2017-45, př. 1, RK-25-2017-45, př. 2, RK-25-2017-45, př. 3

46. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 za rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení mimořádnou účetní závěrku slučovaných škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
řediteli nástupnické organizace provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-46, př. 5 do 30. 9. 2017.
odpovědnost: OŠMS, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-46.doc, RK-25-2017-46, př. 1, RK-25-2017-46, př. 2, RK-25-2017-46, př. 3, RK-25-2017-46, př. 4, RK-25-2017-46, př. 5

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 894 727,00 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
 • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, o částku 553 795,20 Kč
 • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267, o částku 700 950,60 Kč
 • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425, o částku 536 301,60 Kč
 • Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 1 103 679,60 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-25-2017-47.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-47.doc

48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1432/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-25-2017-48, př. 1, RK-25-2017-48, př. 2 a RK-25-2017-48, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-48.doc, RK-25-2017-48, př. 1, RK-25-2017-48, př. 2, RK-25-2017-48, př. 3

49. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace zapsanému spolku Česká národní federace strongman, z. s., na podporu pořádání MČR v Log liftu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 10 000 Kč zapsanému spolku Česká národní federace strongman, z. s., se sídlem Horky 142, 286 01 Horky, IČO: 05801681 na podporu pořádání MČR v Log liftu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-49.doc, RK-25-2017-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895504, o částku 30 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Mezinárodního střetnutí O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-50.doc, RK-25-2017-50, př. 1

51. Vyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh vyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/25/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
9. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2017-51, př. 1;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2017-51, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-51.doc, RK-25-2017-51, př. 1, RK-25-2017-51, př. 2, RK-25-2017-51, př. 3

52. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 7. žádosti o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o předložení 7. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-25-2017-52, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2017-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-52.doc, RK-25-2017-52, př. 1, RK-25-2017-52, př. 2

53. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1437/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO 61388998, na realizaci akce Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem ve výši 152 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-53, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný o částku 152 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 152 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-53.doc, RK-25-2017-53, př. 1, RK-25-2017-53, př. 2

54. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky k projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-25-2017-54, př. 1;
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-54.doc, RK-25-2017-54, př. 1, RK-25-2017-54, př. 2

55. Dotační politika kraje
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1439/25/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: P. Pacal, ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-55.doc, RK-25-2017-55, př. 1, RK-25-2017-55, př. 2, RK-25-2017-55, př. 3, RK-25-2017-55, př. 4

56. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložili radě kraje návrh realizace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech. Rada kraje přijala po krátké diskuzi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1440/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že realizace projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2 bude zahájena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekty budou realizovány bez ohledu na poskytnutí či neposkytnutí dotace na tyto projekty ze strany MŽP;
 • realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018;
 • zahájit přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů uvedených v materiálu RK-25-2017-56, př. 5, v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1 a RK-25-2017-56, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP;
 • navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-56.doc, RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3, RK-25-2017-56, př. 4, RK-25-2017-56, př. 5

57. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta ve výši 30 000 Kč spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., IČO 70851131 dle materiálu RK-25-2017-57, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-57.doc, RK-25-2017-57, př. 1, RK-25-2017-57, př. 2

58. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy s Výstavištěm České Budějovice a.s., na zajištění prezentace kraje na výše uvedené akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1442/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova 523, 370 21 České Budějovice, dle materiálu RK-25-2017-58, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-58.doc, RK-25-2017-58, př. 1

59. Propagace regionálních potravin
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy s akciovou společností Zemědělská a.s. Krucemburk, za účelem prezentace regionálních výrobků na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1443/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-25-2017-59, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-59.doc, RK-25-2017-59, př. 1

60. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1444/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-25-2017-60, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-25-2017-60, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2017-60, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-60.doc, RK-25-2017-60, př. 1, RK-25-2017-60, př. 2, RK-25-2017-60, př. 3, RK-25-2017-60, př. 4

61. Zpráva z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina 2017
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí zprávu z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1445/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina uvedenou v materiálu RK-25-2017-61, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 8. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2017-61.doc, RK-25-2017-61, př. 1

63. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 25/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 8. 2017, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.               …..………………………………….……


Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2017 dne 8. 8. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 8. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz