Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2014, které se konalo dne 5. 8. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2014
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 8. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného a P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
86. Zásah v době udržitelnosti projektů dopravní infrastruktury čestná prohlášení
87. Podstatná změna XIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2014
 2. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky za rok 2014 slučovaných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dotace pro Sportovní areál Pacovský Propad
 4. Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 5. Souhlas s realizací projektu - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 6. Změny ve školském rejstříku
 7. 7 Soutěž S Vysočinou do Evropy
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí peněžního daru Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
 10. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
 11. Darování pozemku v k. ú. a obci Nový Telečkov
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
 13. Prodej pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
 14. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 2207/40/2013/RK
 16. Nabytí pozemků v k. ú. Stržanov a v k. ú. Zámek Žďár
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 19. Nabytí nemovitostí pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 21. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška, Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec a Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov
 22. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
 23. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Polnička, k. ú. Světnov
 24. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
 25. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
 26. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje
 27. Protokoly o výsledku kontroly projektů
 28. Návrh na podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 29. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 2
 30. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 32. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina
 34. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015
 36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015
 37. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví
 38. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov s novým vlastníkem pozemků dotčených krajskou stavbou
 39. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV
 40. Předběžný projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - PET centrum Nemocnice Jihlava
 41. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 42. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 43. Souhlas s realizací mimořádné investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 44. Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 45. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 46. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 47. Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 48. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 49. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 50. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 51. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 52. Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 53. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 54. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 55. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2014
 57. ERP systém - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
 58. Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
 59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 60. 4. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 61. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
 62. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny
 63. Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 -
 65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 66. Monitorovací zpráva v rámci projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
 67. Informace o postupu prací při přípravě na programovací období 2014 - 2020
 68. Memorandum ve věci zajištění trvale udržitelné jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce
 69. Dopracovaná žádost o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
 70. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 71. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 72. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
 73. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 74. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
 75. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2014
 76. Partnerství na projektu Bezpečně do školy i do přírody - návrh na provedení rozpočtového opatření
 77. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2014 - schválení navržených podpor
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
 79. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
 80. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
 81. Schválení smlouvy o umístění nápojového automatu v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci
 82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
 83. Předložení projektu Information Network of Social And Health Services
 84. Informace o organizační změně, stanovení počtu zaměstnanců a stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
 85. Dar pro příspěvkovou organizaci
 86. Zásah v době udržitelnosti projektů dopravní infrastruktury čestná prohlášení
 87. Podstatná změna XIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 88. Rozprava členů rady

Usnesení 1388/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za účelem zajištění průběžného financování projektu Technické pomoci realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1389/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 1 955 122,64 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-59.doc

60. 4. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o průběhu realizace a prohlášení skutečností uvedených v monitorovacích zprávách a soupisce účetních dokladů k projektům Technické pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1390/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-24-2014-60, př. 1, RK-24-2014-60, př. 2, RK-24-2014-60, př. 3, RK-24-2014-60, př. 4, RK-24-2014-60, př. 5 a RK-24-2014-60, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2014-60, př. 1, RK-24-2014-60, př. 2, RK-24-2014-60, př. 3, RK-24-2014-60, př. 4, RK-24-2014-60, př. 5 a RK-24-2014-60, př. 6.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-60.doc, RK-24-2014-60, př. 1, RK-24-2014-60, př. 2, RK-24-2014-60, př. 3, RK-24-2014-60, př. 4, RK-24-2014-60, př. 5, RK-24-2014-60, př. 6

61. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2014“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1391/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2014-61, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-61.doc, RK-24-2014-61, př. 1, RK-24-2014-61, př. 2, RK-24-2014-61, př. 3

62. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 577 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-62.doc

63. Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu změny Partnerské dohody uzavřené k uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-24-2014-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-63.doc, RK-24-2014-63, př. 1a, RK-24-2014-63, př. 1b, RK-24-2014-63, př. 2a, RK-24-2014-63, př. 2b, RK-24-2014-63, př. 3a, RK-24-2014-63, př. 3b

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1394/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu financování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 15 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-64.doc

65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření z důvodu přijetí poskytnuté zápůjčky ze strany partnerů projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 4 670 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-65.doc

66. Monitorovací zpráva v rámci projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o podání monitorovací zprávy projektu „Evropský region Dunaj Vltava konkrétně“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-24-2014-66, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2014-66, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 6. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-66.doc, RK-24-2014-66, př. 1, RK-24-2014-66, př. 2

67. Informace o postupu prací při přípravě na programovací období 2014 - 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s informací o dalším postupu prací při přípravě na programovací období 2014 - 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
další postup prací při přípravě na programovací období 2014 - 2020 dle materiálů RK-24-2014-67, RK-24-2014-67, př. 1a a RK-24-2014-67, př. 1b.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 6. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-67.doc, RK-24-2014-67, př. 1a, RK-24-2014-67, př. 1b

02. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky za rok 2014 slučovaných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem schválení mimořádné účetní závěrky za rok 2014 slučovaných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1398/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
ředitelům nástupnických příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 dle materiálů RK-24-2014-02, př. 1, RK-24-2014-02, př. 2, RK-24-2014-02, př. 3, RK-24-2014-02, př. 4, RK-24-2014-02, př. 5, RK-24-2014-02, př. 6, RK-24-2014-02, př. 7, RK-24-2014-02, př. 8, RK-24-2014-02, př. 9, RK-24-2014-02, př. 10 za každou jednotlivou organizaci.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé nástupnických příspěvkových organizací z odvětví školství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-02.doc, RK-24-2014-02, př. 1, RK-24-2014-02, př. 2, RK-24-2014-02, př. 3, RK-24-2014-02, př. 4, RK-24-2014-02, př. 5, RK-24-2014-02, př. 6, RK-24-2014-02, př. 7, RK-24-2014-02, př. 8, RK-24-2014-02, př. 9, RK-24-2014-02, př. 10

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dotace pro Sportovní areál Pacovský Propad
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Automotoklubu Pacov v AČR se sídlem nám. Svobody 1, 395 01 Pacov, IČO: 750 92 671, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-24-2014-03, př. 5;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-03.doc, RK-24-2014-03, př. 1, RK-24-2014-03, př. 2, RK-24-2014-03, př. 3, RK-24-2014-03, př. 4, RK-24-2014-03, př. 5

04. Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-24-2014-04, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 91 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 91 000 Kč na podporu učebních oborů;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-24-2014-04, př. 2 (zletilí) a RK-24-2014-04, př. 3 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-24-2014-04, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-04.doc, RK-24-2014-04, př. 1, RK-24-2014-04, př. 2, RK-24-2014-04, př. 3, RK-24-2014-04, př. 4

05. Souhlas s realizací projektu - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí poskytovatele dotace o vyjádření souhlasu zřizovatele s realizací projektu školského zařízení Vysočina Education. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s předložením a realizací projektu Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0014 dle materiálu RK-24-2014-05, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-05.doc, RK-24-2014-05, př. 1

06. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se záměry škol a školských zařízení nezřizovaných krajem na změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1402/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-24-2014-06, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 4A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 29. 8. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-06.doc, RK-24-2014-06, př. 1

07. Soutěž S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyhlášení 6. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/24/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
6. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2014-07, př. 1;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2014-07, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-07.doc, RK-24-2014-07, př. 1, RK-24-2014-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí peněžního daru Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, IČO 60076658 ve výši 20 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu RK-24-2014-08, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-08.doc, RK-24-2014-08, př. 1, RK-24-2014-08, př. 2, RK-24-2014-08, př. 3

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1405/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti ve výši 32 381,50 Kč dle materiálu RK-24-2014-09, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-09.doc, RK-24-2014-09, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 14, 16 18 a 23 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 1406/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 1887/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 687 m2 v k. ú. a obci Nové Syrovice do vlastnictví obce Nové Syrovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1887/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 687 m2 v k. ú. a obci Nové Syrovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-10.doc, RK-24-2014-10, př. 1

11. Darování pozemku v k. ú. a obci Nový Telečkov
Usnesení 1407/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 932 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 814 m2 v k. ú. a obci Nový Telečkov do vlastnictví obce Nový Telečkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 932 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 814 m2 v k. ú. a obci Nový Telečkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nový Telečkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-11.doc, RK-24-2014-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
Usnesení 1408/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemek par. č. 1168/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 - 1082/2013 z pozemku par. č. 1168 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví obce Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 1167/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 29 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 - 1082/2013 z pozemku par. č. 1167/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví ZS Vilémov a.s. se sídlem č.p. 227, 582 83 Vilémov, IČO: 00123170 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-12.doc, RK-24-2014-12, př. 1

13. Prodej pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 1409/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1085/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1085/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 1701 04 Praha 7, IČ: 60193531 za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou plus úhradu nákladů vynaložených na pořízení znaleckého posudku.
odpovědnost: OM
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-13.doc, RK-24-2014-13, př. 1

14. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 1410/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 002 86 010, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na části pozemků ve vlastnictví statutárního města Jihlava dle materiálu RK-24-2014-14, př. 4 pro akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 a to na dobu 8 měsíců;
 • uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město, IČ 709 94 234 nájemní smlouvu dle materiálu RK-24-2014-14, př. 1 na část pozemku par. č. 6221/60 v k. ú. a obci Jihlava pro akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 a to na dobu neurčitou;
 • uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří, IČ 708 90 013 smlouvu o právu provést stavbu dle materiálu RK-24-2014-14, př. 2 na část pozemku par. č. 300/3 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava pro akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří, IČ 708 90 013 smlouvu o budoucím zřízení služebnosti dle materiálu RK-24-2014-14, př. 3 na část pozemku par. č. 300/3 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava pro akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-14.doc, RK-24-2014-14, př. 1, RK-24-2014-14, př. 2, RK-24-2014-14, př. 3, RK-24-2014-14, př. 4, RK-24-2014-14, př. 5

16. Nabytí pozemků v k. ú. Stržanov a v k. ú. Zámek Žďár
Usnesení 1411/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 266/10 o výměře 542 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Stržanov, pozemek par. č. 647/5 o výměře 391 m2 ostatní plocha, silnice a pozemek par. č. 647/7 o výměře 206 m2 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-16.doc, RK-24-2014-16, př. 1

17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1412/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2014-17, př. 1 a RK-24-2014-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-17.doc, RK-24-2014-17, př. 1, RK-24-2014-17, př. 2

18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1413/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2014-18, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-24-2014-18, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1586/1 v k. ú. Měřín zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. 723 v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příseka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-18.doc, RK-24-2014-18, př. 1

23. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Polnička, k. ú. Světnov
Usnesení 1414/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 70889953 nájemní smlouvu na pronájem částí mostů ev. č. 35016-1 přes řeku Sázavou a ev.č. 350-010 přes Stržský potok pro umístění hladinoměrů, a to na dobu určitou 5 let, kdy výše nájemného byla stanovena částkou 500 Kč/rok za každý most.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-23.doc, RK-24-2014-23, př. 1

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 2207/40/2013/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1415/24/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-15.doc, RK-24-2014-15, př. 1, RK-24-2014-15, př. 2, RK-24-2014-15, př. 3, RK-24-2014-15, př. 4, RK-24-2014-15, př. 5, RK-24-2014-15, př. 6

19. Nabytí nemovitostí pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro výše uvedenou stavbu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1416/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/3853 Dolní Rožínka - Strážek v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-24-2014-19, př. 1upr1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-19.doc, RK-24-2014-19, př. 1, RK-24-2014-19, př. 2

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti o prodej pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr prodeje pozemku par. č. 464/2 o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 464/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za kupní cenu 32 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-20.doc, RK-24-2014-20, př. 1, RK-24-2014-20, př. 2

21. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška, Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec a Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na tři shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejných zakázek dle materiálů RK-24-2014-21, př. 1, RK-24-2014-21, př. 2 a RK-24-2014-21, př. 3;
rozhoduje
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2014-21, př. 4;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2014-21, př. 5;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2014-21, př. 6;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-21.doc, RK-24-2014-21, př. 1, RK-24-2014-21, př. 2, RK-24-2014-21, př. 3, RK-24-2014-21, př. 4, RK-24-2014-21, př. 5, RK-24-2014-21, př. 6, RK-24-2014-21, př. 7, RK-24-2014-21, př. 8, RK-24-2014-21, př. 9, RK-24-2014-21, př. 10, RK-24-2014-21, př. 11, RK-24-2014-21, př. 12

22. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1419/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na část 4 veřejné zakázky Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - Žďár nad Sázavou;
schvaluje
pořadí nabídek na část 1, 2 a 3 veřejné zakázky Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu RK-24-2014-22, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy:
  • pro část 1 (Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - Jihlava) nabídku uchazeče POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČO 181 98 074;
  • pro část 2 (Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - Pelhřimov) nabídku uchazeče AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov, IČO 466 79 626;
  • pro část 3 (Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - Havlíčkův Brod) nabídku uchazeče Ing. Pavel Kafka, SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 720 07 915;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-22.doc, RK-24-2014-22, př. 1, RK-24-2014-22, př. 2

24. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti Jihomoravského kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1420/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linek:
  • 442 Moravský Krumlov - Dolní Dubňany - Rouchovany - Hrotovice;
  • 812 Znojmo - Plaveč - Běhařovice - Tavíkovice - Rouchovany - Dukovany.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-24.doc, RK-24-2014-24, př. 1

25. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh změn v seznamu akcí zařazených v rozpočtu kraje na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1421/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-24-2014-25, př. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-24-2014-25, př. 2;
 • změnu názvu akce v kapitole Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV:
  • III/3463 Proseč, propustek - původní název se mění na III/3464 Proseč, propustek - nový název;
  • III/40616 Praskolesy, 1 etapa - původní název se mění na III/40616 Praskolesy - nový název.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-25.doc, RK-24-2014-25, př. 1, RK-24-2014-25, př. 2

26. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1422/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje dle materiálu RK-24-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-26.doc, RK-24-2014-26, př. 1

27. Protokoly o výsledku kontroly projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí Protokoly o výsledku kontroly u příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1423/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiály RK-24-2014-27, př. 1 a RK-24-2014-27, př. 2;
rozhoduje
podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky proti protokolům dle materiálů RK-24-2014-27, př. 1 a RK-24-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-27.doc, RK-24-2014-27, př. 1, RK-24-2014-27, př. 2

28. Návrh na podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o uložení odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-24-2014-28, př. 1;
ukládá
hejtmanovi učinit veškeré nezbytné kroky k prominutí odvodu peněžních prostředků uloženého rozhodnutím dle materiálu RK-24-2014-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 21. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-28.doc, RK-24-2014-28, př. 1

29. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1425/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř dle materiálu RK-24-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-29.doc, RK-24-2014-29, př. 1

30. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „II/523 Jihlava Humpolec, 1. etapa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa, v rozsahu materiálu RK-24-2014-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-30.doc, RK-24-2014-30, př. 1

31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1427/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2, v rozsahu materiálu RK-24-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-31.doc, RK-24-2014-31, př. 1

86. Zásah v době udržitelnosti projektů dopravní infrastruktury čestná prohlášení
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1428/24/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Úřadu Regionální rady Jihovýchod čestná prohlášení dle materiálů RK-24-2014-86, př. 1 a RK-24-2014-86, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-86.doc, RK-24-2014-86, př. 1, RK-24-2014-86, př. 2

32. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2014“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1429/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2014-32, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2014-32, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-32.doc, RK-24-2014-32, př. 1, RK-24-2014-32, př. 2, RK-24-2014-32, př. 3

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout Filharmonii G. Mahlera, IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava, dotaci ve výši 190 200 Kč dle materiálu RK-24-2014-33, př. 2.
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 - Hudební činnost, o částku 190 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 190 200 Kč určenou na podporu projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-33.doc, RK-24-2014-33, př. 1, RK-24-2014-33, př. 2

34. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-34.doc

35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO a M. Hadrava, úředník na úseku statistiky, metodiky, koncepce a řízení PO, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1432/24/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-35.doc

36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO a M. Hadrava, úředník na úseku statistiky, metodiky, koncepce a řízení PO, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/24/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-36.doc

37. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Portál digitálního kulturního dědictví v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2014-37, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-24-2014-37, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Portál digitálního kulturního dědictví plní hodnotící komise,
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Portál digitálního kulturního dědictví posoudí hodnotící komise;
ukládá
 • odboru informatiky dopracovat zadávací dokumentaci dle případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR a následně takto upravený materiál předložit radě kraje na vědomí;
 • odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Portál digitálního kulturního dědictví dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-37.doc, RK-24-2014-37, př. 1, RK-24-2014-37, př. 2

38. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov s novým vlastníkem pozemků dotčených krajskou stavbou
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností ZEOS Kamenice, s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností ZEOS Kamenice, s. r. o, IČO 49971719, se sídlem Kamenice 465, 588 23 Kamenice‚ dle materiálu RK-24-2014-38, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-38.doc, RK-24-2014-38, př. 1

39. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem stanovení odměny ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/24/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2014-39, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina předložit komplexně zpracovaný osobní úkol Vyhodnocení personálního zabezpečení provozu v návaznosti na ustanovení zákoníku práce k 1. 1. 2014 ve věci přesčasových hodin včetně návrhu dalších nutných kroků v termínu do 30. 9. 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-39.doc, RK-24-2014-39, př. 1, RK-24-2014-39, př. 2

40. Předběžný projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - PET centrum Nemocnice Jihlava
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje na vědomí předběžný projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1437/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předběžný projektový záměr PET centrum Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2014-40, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit zřizovateli komplexní analýzu efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava v termínu do 31. 10. 2014, a to prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací PO. Analýza bude obsahovat zejména detailní rozbor očekávaných nákladů, přínosů, dopadů včetně návrhu financování veškerých výdajů souvisejících s realizací a následným provozem projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-40.doc, RK-24-2014-40, př. 1

41. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem realizace investičních záměrů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
  • naklepávač masa v předpokládané pořizovací ceně 55 000 Kč;
  • akutní lůžko na jednotku intenzivní péče v předpokládané pořizovací ceně 75 000 Kč, které budou financované peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-41.doc, RK-24-2014-41, př. 1

42. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o návrhu realizace investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1439/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2014-42, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-42.doc, RK-24-2014-42, př. 1, RK-24-2014-42, př. 2

43. Souhlas s realizací mimořádné investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení realizaci investičního záměru Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1440/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2014-43, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-43.doc, RK-24-2014-43, př. 1, RK-24-2014-43, př. 2

44. Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem udělení souhlasu k uzavření havarijního pojištění pro vozidla ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, starších 10 let dle materiálu RK-24-2014-44, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-44.doc, RK-24-2014-44, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 45 53 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

45. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1442/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-45.doc, RK-24-2014-45, př. 1

46. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1443/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění účasti zaměstnance Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na vzdělávací akci, dle materiálu RK-24-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-46.doc, RK-24-2014-46, př. 1

47. Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1444/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-47.doc, RK-24-2014-47, př. 1

48. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1445/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2014-48, př. 1, RK-24-2014-48, př. 2, RK-24-2014-48, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 20. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-48.doc, RK-24-2014-48, př. 1, RK-24-2014-48, př. 2, RK-24-2014-48, př. 3

49. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1446/24/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-49.doc

50. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1447/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-50.doc, RK-24-2014-50, př. 1

51. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1448/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-51.doc, RK-24-2014-51, př. 1

52. Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1449/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2014-52, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-52.doc, RK-24-2014-52, př. 1, RK-24-2014-52, př. 2, RK-24-2014-52, př. 3

53. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1450/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2014-53, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-53.doc, RK-24-2014-53, př. 1, RK-24-2014-53, př. 2, RK-24-2014-53, př. 3, RK-24-2014-53, př. 4

54. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1257/22/2014/RK tak, že se materiál RK-22-2014-57, př. 1 nahrazuje materiálem RK-24-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-54.doc, RK-24-2014-54, př. 1

55. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 67 500 Kč na provoz okresního pracoviště NOR a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2014-55, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 232 500 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 48 600 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 69 700 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 39 600 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 74 600 Kč
a zvýšení položky 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o částku 67 500 Kč s určením pro Klinickou onkologii Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 232 500 Kč, a to pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 48 600 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 69 700 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 39 600 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 74 600 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-55.doc, RK-24-2014-55, př. 1, RK-24-2014-55, př. 2, RK-24-2014-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2014
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva financí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 423 033,34 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-56.doc

57. ERP systém - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení návrhy krajských nemocnic ke službám rozvoje projektu ERP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání hodin rozvoje projektu Implementace jednotného ERP systému u všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina - úpravy IS FaMa+ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2014-57, př. 1;
 • čerpání hodin rozvoje projektu Implementace jednotného ERP systému u všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina - úpravy IS QI u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2014-57, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-57.doc, RK-24-2014-57, př. 1, RK-24-2014-57, př. 2

58. Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o spolupráci na další období se smluvními partnery za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-24-2014-58, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-58.doc, RK-24-2014-58, př. 1

68. Memorandum ve věci zajištění trvale udržitelné jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavření výše uvedeného memoranda. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít memorandum dle materiálu RK-24-2014-68, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-68.doc, RK-24-2014-68, př. 1

69. Dopracovaná žádost o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, předložila radě kraje na vědomí dopracovanou žádost Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dopracovanou žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina dle materiálů RK-24-2014-69, př. 1, RK-24-2014-69, př. 2, RK-24-2014-69, př. 3, RK-24-2014-69, př. 4, RK-24-2014-69, př. 5, RK-24-2014-69, př. 6 a RK-24-2014-69, př. 7 do Programu švýcarsko-české spolupráce.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 6. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-69.doc, RK-24-2014-69, př. 1, RK-24-2014-69, př. 2, RK-24-2014-69, př. 3, RK-24-2014-69, př. 4, RK-24-2014-69, př. 5, RK-24-2014-69, př. 6, RK-24-2014-69, př. 7

70. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem účasti Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova 523, 370 21 České Budějovice, dle materiálu RK-24-2014-70, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-70.doc, RK-24-2014-70, př. 1

71. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, předložila radě kraje návrh vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-24-2014-71, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-24-2014-71, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-24-2014-71, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-24-2014-71, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-71.doc, RK-24-2014-71, př. 1, RK-24-2014-71, př. 2, RK-24-2014-71, př. 3, RK-24-2014-71, př. 4

72. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, informovala radu kraje o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, o jejímž zadání rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, dle materiálu RK-24-2014-72;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit převzetí díla a poskytnout odboru životního prostředí a zemědělství písemné akceptace díla:
1) splnění smlouvy ze dne 16. 12. 2013 do 31. 1.2015;
2) splnění smlouvy ze dne 4. 7. 2014 do 31. 12. 2015.
odpovědnost: OŽPZ a OSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-72.doc, RK-24-2014-72, př. 1, RK-24-2014-72, př. 2

73. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem zvolení přísedícího Krajského soudu v Brně. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/24/2014/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje pana Mgr. Ing. Lubomíra Dvořáka do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně;
 • odboru sekretariátu hejtmana pozvat pana Mgr. Ing. Lubomíra Dvořáka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2014, které se bude konat 9. 9. 2014.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-73.doc, RK-24-2014-73, př. 1

74. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálu RK-24-2014-74, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálu RK-24-2014-74, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-74.doc, RK-24-2014-74, př. 1

75. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložené Zprávě o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2014. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1463/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2014 dle materiálu RK-24-2014-75, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-24-2014-75, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-75.doc, RK-24-2014-75, př. 1, RK-24-2014-75, př. 2

76. Partnerství na projektu Bezpečně do školy i do přírody - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o zájmu společnosti NET4GAS, s. r. o., o spolupráci na projektu „Bezpečně do školy i do přírody“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1464/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-24-2014-76, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6113 - Zastupitelstva krajů, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 242 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 42 000 Kč) rozpočtu kraje na realizaci projektu Bezpečně do školy i do přírody dle materiálu RK-24-2014-76.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-76.doc, RK-24-2014-76, př. 1

77. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2014 - schválení navržených podpor
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014. V průběhu jednání přišli J. Fialová a Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1465/24/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2014-77, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2014-77, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2014-77, př. 1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2014 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2014-77, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-77.doc, RK-24-2014-77, př. 1, RK-24-2014-77, př. 2, RK-24-2014-77, př. 3, RK-24-2014-77, př. 4

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
M. Kružíková předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace spolku Opera Mladých - Jakub Pustina na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1466/24/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč spolku Opera Mladých - Jakub Pustina, se sídlem: Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22825703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-24-2014-78, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 40 000 Kč dle materiálu RK-24-2014-78.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-78.doc, RK-24-2014-78, př. 1, RK-24-2014-78, př. 2, RK-24-2014-78, př. 3

79. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrh vypsání výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1467/24/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2014-79, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2014-79, př. 2;
doporučuje
pozvat zástupce vedení obce Nové Syrovice jako člena výběrové komise bez práva hlasovacího pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OSV, oddŘLZ
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-79.doc, RK-24-2014-79, př. 1, RK-24-2014-79, př. 2

80. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Hydraulické rypadlo, Bělorus, typ EO:2621A, inventární číslo Z6201/26, rok pořízení: 1979, pořizovací cena 170 159,- Kč, zůstatková cena k 31. 7. 2014 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-80.doc

81. Schválení smlouvy o umístění nápojového automatu v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu zřizovatele k uzavření smlouvy o umístění nápojového automatu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1469/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o umístění nápojového automatu dle materiálu RK-24-2014-81, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-81.doc, RK-24-2014-81, př. 1, RK-24-2014-81, př. 2

82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věcí, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2014 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o stejnou částku 80 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o 80 000 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2014 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-82.doc, RK-24-2014-82, př. 1

83. Předložení projektu Information Network of Social And Health Services
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje informace o přípravě projektu „Information Network of Social And Health Services” (Informační síť sociálních a zdravotních služeb). V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1471/24/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem zdravotnictví podání projektové žádosti Information Network of Social And Health Services dle materiálu RK-24-2014-83, př. 1, a to v rámci přímého financování EU.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-83.doc, RK-24-2014-83, př. 1, RK-24-2014-83, př. 2

87. Podstatná změna XIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/24/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 11. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-87.doc, RK-24-2014-87, př. 1

84. Informace o organizační změně, stanovení počtu zaměstnanců a stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o předložené organizační změně ve struktuře Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/24/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
organizační změnu ve struktuře Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2014-84;
stanoví
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2014 na 445 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2015 na 446 zaměstnanců;
schvaluje
 • snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) o částku 95 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 128 tis. Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 4 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 132 tis. Kč z důvodu snížení jedné pracovní pozice od 1. 9. 2014.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-84.doc

85. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí daru příspěvkové organizaci Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1474/24/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2014-85, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 6. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2014-85.doc, RK-24-2014-85, př. 1

88. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 8. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2014 dne 5. 8. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 8. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz