Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2009 - 29.09.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
03Darování pozemků v k. ú. a obci Nimpšov
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
05Vzájemné darování pozemků v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky
06Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Těchobuz
07Zřízení věcného břemene v k. ú. Doupě
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice , změna usnesení 0181/06/2009/RK
10Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
11Souhlas se stavbou a převod částí pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
12Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene - k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
13Majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov
14Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Telč
15Zařazení nové akce Střední umělecko průmyslová škola Jihlava - Helenín - havárie, oprava kotle 2 do přílohy M1 kapitoly nemovitý majetek
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
17Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
18Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2009
19Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 - změna harmonogramu sub-projektu
20Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v projektu Internetová encyklopedie města Brna
21Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostní praporu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
22Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
23Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dopravu exponátů a jejich materiálně-technického zázemí na výstavu autorských prací studentů a pedagogů Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou v
24Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na mistrovství ČR v požárním sportu mužů a žen
25Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
26LORIS 2009 - vypořádání závazků, návrh na provedení rozpočtového opatření
27Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 013/222/09)
28Návrh na bezúplatný převod nepotřebného hmotného majetku
29Informace o provedených mimořádných kontrolách - lyžařské výcvikové kurzy
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
31Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
32Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
33Fond Vysočiny - Mezinárodní projekty 2008 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/202/08)
34Návrh na odepsání pohledávky
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovním mistrovství
36Soutěž S Vysočinou do Evropy
37Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Výroba briket z odpadového papíru žadatele o poskytnutí podpory Ing. Dušana Tripala
38FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
39Výroční Zpráva za rok 2008 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu uspořádání kulturní akce Hvězdy svítí všem
41Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
42Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
43Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
44Projekt První pomoc do škol
45Bezúplatný převod movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace
46Informace o LSPP za 1. pololetí 2009
47Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009
48Větrný park Cetoraz - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
49Majetkové vypořádání technického zhodnocení silnic po dokončení stavby CITY PARK Jihlava
50Zařazení nové akce Zámek ÚSP Zboží - výměna střešní krytiny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 rozpočtu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz