Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 7/2010 - 02.03.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
03Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka
04Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého a dočasného záboru pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Zhoř a obci Stránecká Zhoř
06Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - teplovod v k. ú. Nové Město na Moravě
07Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
08Prodej pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Vzájemné darování pozemků a komunikací v k. ú. Červená Řečice a Popelištná a obci Červená Řečice
12Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
14Vyřazení části silnice III/3537 v k. ú. Chroustov u Bohdalova z krajské silniční sítě
15Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
16Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
17Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce sociálního zařízení
18Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy víceúčelového sálu
19Majetkoprávní příprava stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníku za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu voj
21Způsob poskytnutí podpory významným akcím v kraji Vysočina v roce 2010, na které se vztahují podmínky veřejné podpory
22Dohoda o spolupráci
23Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
24FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
25FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2010
26Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
27Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
28Veřejné fórum kraje Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
30Projekt Místní agenda v kraji Vysočina - Gemeinde 21 v Rakousku
31Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o prodeji věcí movitých
32Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
33Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
34EHP/Norsko - program Kulturní dědictví Vysočiny - závěrečná platba administrace programu
35Projekt LORIS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
36Odprodej notebooku
37Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu Připojení výjezdového pracoviště ZZS kraje Vysočina v Přibyslavi na páteřní optickou síť kraje ROWANet
38FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2010
39Finanční kontrola dopravce
40Investiční záměry akcí předkládaných k předfinancování Státním fondem dopravní infrastruktury
41Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
42Změny ve školském rejstříku
43Anketa Sportovec kraje Vysočina 2009 - jmenování hodnotitelské komise
44Souhlas s uzavřením smlouvy
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - peněžní dar kraji
46Dohoda o spolupráci na podporu odborného školství a technických povolání v kraji Vysočina a ČR
47Soutěž S Vysočinou do Evropy
48Zadání nadlimitní veřejné zakázky na poskytování vybrané služby sociální prevence
49Dodávka certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
50Návrh dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
51Organizační řády příspěvkových organizací Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, Ústav sociální péče pro dospělé Věž, Ústav sociální péče Zboží, Ústav sociální péče Křižanov a Domov důchodců Ždírec
52Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2010
53Větrný park Rešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje k dokumentaci dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
54Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k. ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje k dokumentaci dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
55Zapojení komisí Rady kraje Vysočina do předcházení vzniku odpadů
56FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2010
57Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
58Smlouva o partnerství
59Snížení pracovního úvazku ředitelky příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz