Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2011 - 06.12.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
03Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
04Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba
05Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k.ú. Velké Meziříčí
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
07Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
08Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Ždírec - odstranění objektu č.p. 49 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
11Změna usnesení 1750/36/2011/RK
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Změna kupní ceny u pozemků vykupovaných dle usnesení č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK,0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK,0219/03/2011/ZK
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna závazného ukazatele, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
15Jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
16Finanční partnerství příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 v projektovém záměru Vysokého učení technického v Brně
17Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
18Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2011
19Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2011
20Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2011
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
22Informace o včelařství v Kraji Vysočina
23Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina
24SROP - udržitelnost projektů dopravní infrastruktury
25Žádost o poskytnutí podpory na projekt II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011
25upr1Žádosti o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na projekty dopravní infrastruktury
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
28Návrh na provedení změny závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
29Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - informace
30Souhlas s vývozem a prezentací 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
31Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011
32Úprava závazného ukazatele u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2011
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
34Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2011
35Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění akcí Kraje Vysočina pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
37Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2012
38Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
39Pravidla - Rejstřík příspěvkových organizací
40Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
41Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
42Detašované pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
43Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
44Návrh na pověření zastupováním kraje v řízení o nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
45Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
46Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
47Změny investičních plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a aktualizace finančního plánu a investičního plánu na rok 2011 pro Nemocnici Pel
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
49Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republi
50Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51KVALITA09 - 2. monitorovací zpráva - doplnění žádosti o platbu
52Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
53Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
54Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
55Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
57Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
58Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
59Putovní výstava fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina II.
60Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
61Změna kupní ceny u pozemků určených k výkupům v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev.číslo 361-003 a 361-004 dle usnesení 0289/04/2011/ZK
62Projekt KVALITA09 - žádost o podstatnou změnu projektu
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2011
64Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
65Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz