Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2010 - 16.11.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
03Podání návrhu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene
04Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
08Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
09Stavební záměr Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce
10Stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
11Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
12Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku ÚSP Jinošov, příspěvkové organizace
13Rodinné pasy kraje Vysočina - návrh na zápis ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
14Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
15Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
16Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 31. 10. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
17Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
18Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09
19Změna investičního plánu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2010
20Smlouva o výpůjčce křídla Petrof Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
21Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
21upr1Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
22Projektové záměry Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
23Uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
24Veřejná zakázka II/405 Příseka - Brtnice , dodatečné stavební práce
25Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území kraje Vysočina
26Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
27Veřejná zakázka III/3507 Havlíčkova Borová - 2. etapa - dodatečné stavební práce
28Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
29Seminář k projektu ENERGY FUTURE
30Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Technické pomoci OP VK s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
31Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32Poskytnutí dotace - projekt Regionální produkt
33Projekt - Kvalita 11
34Regulační poplatky
35Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4.
36Výpůjčka movitého majetku pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
37Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
38Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2010 do 30. 9. 2010 (II. a III. Q.)
39Informace o uzavření dodatku ke smlouvě
40Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
41Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
42Návrh na vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
43Návrh na vyřazení majetku
44Souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
45Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
46Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
47Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - počítačová učebna
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
50Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
51Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
52Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
56Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
57Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
58Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 005/231/09), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/231/09), dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 038/231/09)
59Jmenování jednoho zástupce za turistický region Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz