Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2010 - 10.08.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
03Veřejná zakázka na služby Strategie řízení příspěvkových organizací - rozhodnutí o výběru nabídky
04Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
05Darování pozemků v k. ú. a obci Křoví
06Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
07Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizací
08Uzavření smlouvy zakládající právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
09Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu
10Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
11Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
12Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
14Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Jihlava - Příseka , změna ceny nabývaných nemovitostí
15Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Senožaty
17Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
18Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
22Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
23Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
24ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
25Výstavba páteřní trasy sítě ROWANet do Třeště - smlouva o dílo a rozpočtové opatření na kapitole informatika
26Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
27Veřejná zakázka II/152 Jaroměřice - Hrotovice , dodatečné stavební práce
28Připsání dotace na projekt II/405 Brtnice - Zašovice - návrh na rozpočtové opatření
29Připsání dotace na projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
30Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
31Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010/2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
33Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
34Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
35Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
36Vybudování bezbariérového přístupu ve školském zařízení pro klienta ústavu sociální péče - návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
37Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
38Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
39Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
40Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
41Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
42Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
43Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
44Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus
45Výběrové řízení na ředitele/ku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
46Projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - schválení Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
47Nadlimitní veřejná zakázka na služby Rodinné pasy v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
49Vyhodnocení projektu První pomoc do škol 2009/2010 a příprava ročníku 2010/2011 pro jednání rady kraje č. 25/2010 dne 10. 8. 2010 zpracoval: T. Halačka předkládá: L. Kettner Popis problému: Cílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým l
50Projekty Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod a Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - rozpočtové opatření
51Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
52Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina ve vazbě na Pravidla rady kraje o zadávání veřejných zakázek
53Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
54Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
55Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
56Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika
57Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou jednacího řízení bez uveřejnění
58Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
59Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
60Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
61Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
62Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Přístavba dílny pro dřevovýrobu
63Globální grant kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatek ke Smlouvě o realizaci grantových projektů č. CZ.1.07/1.1.01/01.0002
64Změna rozsahu schváleného projektu v OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.
65Informace o soutěži Regionální potravina a prezentace kraje Vysočina na 37. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
67II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, výběr zhotovitele stavby
68Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
69Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - revolvingový úvěr
70Návrh na poskytnutí peněžitého daru Libereckému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
71Návrh na poskytnutí peněžitého daru Městu Frýdlant a Městu Hrádek nad Nisou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz