Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2011 - 19.07.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
03Koupě pozemku v k. ú. a obci Senožaty
04Změna názvu akcí zařazených na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
05Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
06011-06 Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Kamenice u Jihlavy
07Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Změna usnesení 0328/09/2011/RK
11Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu II/352 Jihlava - Heroltice spolu s vypořádáním pozemků pod částí původní silnice II/352 spolu se stavbou silnice v souvislosti se změnami v uspořádání silniční sítě.
12Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
13Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2011
15Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
16Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA; Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě
17Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Produkty Microsoft Select Plus
18Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
19Úprava rezervního fondu Krajská knihovny Vysočiny na rok 2011
20Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
21Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - informace
22Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2011
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
24Posun termínu realizace investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
25Žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace schválení přistoupení do klastru
26Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
27Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
28Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
29Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
30Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
31Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci - poskytnutí příspěvku za realizaci nezávislé ekonomické kontroly
32Prohlášení k žádostem o platbu v rámci projektů silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
33Projekt Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
37Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
38Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2011
39Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky
40Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
41Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
42Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
43Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
44Návrh na změnu investičního plánu u DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
46Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu
47Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
48Poskytnutí daru příspěvkovým organizacím kraje v sociální oblasti
49Žádost o poskytnutí dotace sdružení ROSKA Žďár nad Sázavou na projekt rehabilitačních a rekondičních aktivit na rok 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
50Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
51Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 až 2017
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB
53Návrh na poskytnutí věcného daru opernímu pěvci a vedoucímu oddělení umění a kultury
54Rezignace a jmenování člena Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
55Zápis Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje
56Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina
57Eurocentrum Jihlava - Smlouva o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech
58Projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy - rozpočtové opatření
59Využití nemovitosti pro střední školství ve Světlé nad Sázavou a Lipnici nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže Vysočina Jihlava, o. s. na rekonstrukci travnatého hřiště v obci Vyskytná nad Jihlavou
61Stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
62Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy jiného členského státu EU a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011
63Projektové záměry příspěvkových organizací - středních škol s technickým zaměřením
64Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
65Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
66Projektový záměr Střední školy stavební Jihlava
67Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
68Projektové záměry vyšších odborných škol zdravotnických
69Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
70Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
71Soutěž S Vysočinou do Evropy
72Návrh na provedení rozpočtového opatření, souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém nájmu
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední škola řemesel Třebíč
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice, Tyršova 365
75Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
76Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
77Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2011/2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
79Stanovisko města Chotěboř ke střednímu školství v Chotěboři
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
82Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
83FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
84FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
85FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
86Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086) v rámci OP VK
87Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022) v rámci OP VK
88Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
89Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 3. monitorovací zprávy
90Vyhlášení 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
91Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
92Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
93Přihlášky kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a o cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě pro rok 2011
94Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - Hodnocení vlivů koncepce Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina na životní prostředí a veřejné zdraví
95Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
96Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
97Dodatek č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
98Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací
99Výběrové řízení na veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec
100Veřejná zakázka na stavební práce SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz