Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se provozování stanic technické kontroly v souvislosti s podmínkami provozu na pozemních komunikacích.

připravuje se


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 20.6.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zaslání následujících dokumentů (v elektronické podobě) včetně případných příloh: 1. Dokument č.j. KUJI 30576/2022 2. Dokument (závazné stanovisko) č.j. KUJI 37729/2022 sp.zn OUP 140/2022-Dl2“

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 15.6.2022

Dotaz na zúčtovanou hrubou mzdu

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 14.6.2022

Žádost o sdělení data doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra krajskému úřadu

1. 6. 2022


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 13.6.2022

Žádost o mzdové náklady, o zaúčtovanou hrubou mzdu a seznam zahraničních pracovních cest ředitele krajského úřadu za rok 2021

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 13.6.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů, týkající se probíhajícího odvolacího řízení ve věci "Průmyslový areál Vystrkov u Humpolce - Fáze 1., 1. část - mimoareálová infrastruktura". Konkrétně je požadováno poskytnutí dokumentů č.j. KUJI 30576/2022, KUJI 37729/2022.

Příloha


Ing. Sylva Urbancová, OÚPSŘ, zadáno dne: 10.6.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se autobusového terminálu ve městě Humpolec (řádné zkolaudování, integrace - do konceptu Kraje Vysočina), příspěvku městu Humpolec a společnosti ICOM transport a.s. na zajištění dopravní obslužnosti a žádosti Města Humpolec a ICOM transport a.s. Krajskému úřadu Vysočina týkající se úprav trasování linek autobusové dopravy.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 2.6.2022

Žádost o usnesení RK a BK a žádost o poskytnutí dotace z let 2013 a 2015

• Usnesení 2362/38/2015/RK Rada kraje rozhoduje poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2016, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-38-2015-38, př. 1; uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2015-38, př. 2. zveřejněno zde: https://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_zapis_read&rada=38&rok=2015 • Usnesení 13/03/2013/BK Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit GP Prevence kriminality 2013. Usnesení 15/03/2013/BK Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informace o představení činnosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, včetně statistiky výjezdové činnosti ZZS v roce 2012. zveřejněno zde: https://www.kr-vysocina.cz/bezpecnostni-komise-zapisy-r-2013/ds-302215/archiv=0&p1=24823 • Žádost o poskytnutí dotace č. j. KUJI 55425/2015 viz příloha.

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 2.6.2022

Žádost i informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí kopie žádosti , kterou Městský úřad Nové Město na Moravě požádal o vyjádření Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu k Ideové studii areálu Buchtův kopec a o případná novější vyjádření, či jiná rozhodnutí ve věci využití této lokality, včetně žádostí o ně.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. arch . Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 31.5.2022

Celkové odměny náměstkyně hejtmana a seznam všech pracovních cest za období 18. 11. 2020 do 30. 4. 2022

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 27.5.2022

Tabulka finančních podpor pro uvedené zemědělské organizace za posledních 5 let

viz příloha

Příloha


Ing. Jitka Merunková, Bc., OŽPZ, zadáno dne: 26.5.2022

Je poskytovatel zdravotních služeb povinen žádat souhlas se změnou ordinačních hodin, nebo tuto změnu hlásit. Pokud ano, tak na základě jakých právních předpisů.

Poskytovatel zdravotních služeb nemusí žádat krajský úřad o souhlas se změnou ordinačních hodin, ani není povinen změnu oznamovat.


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 26.5.2022

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. (realizace výstavby VRT)

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 18.5.2022

Žádost o poskytnutí informace týkající se DD Hrotovice

viz příloha

Příloha


Mgr. Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 10.5.2022

Celkové odměny člena rady kraje a seznam všech pracovních cest za období 1. 12. 2020 dodnes

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 10.5.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se odstranění reklamní plochy z parc. č. 2543, k. ú. Obrataň a kdo vydal tento pokyn.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 9.5.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se rozsudků ve věci správního soudnictví, kdy žalovaným byl Krajský úřad Vysočina, kdy se jednalo o rozhodnutí o odpovědnosti provozovatele motorového vozidla a současně bylo žalobě přisvědčeno a žalobou napadené rozhodnutí bylo zrušeno a současně kdy správním orgánem 1. stupně byl Městský úřad Velké Meziříčí. Plně postačí žadateli jakékoli 3 rozhodnutí, dle výše uvedených parametrů z roku 2021 či 2020.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 9.5.2022

Jakým způsobem je organizováno vedení Dětského domova v Hrotovicích, jehož je Kraj Vysočina zřizovatelem?

Dětský domov Hrotovice je příspěvková organizace Kraje Vysočina, v jehož čele dle zřizovací listiny stojí ředitel. S účinností od 27. 4. 2022 byla do této funkce jmenována Mgr. et Mgr. Hana Švecová a kontaktní údaje uvedené na webových stránkách domova byly řádně aktualizovány.


JUDr. Eva Herzánová, OŠMS, zadáno dne: 4.5.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se odstranění reklamní plochy z pozemku parc. č. 3256/9 a parc. č. 2991/2, k. ú. Kamenice nad Lipou a kdo vydal tento pokyn.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 2.5.2022

přestupkové řízení ve věci provádění plastik očních víček lékaře bez atestace v oboru plastická chirurgie

nebylo vedeno žádné přestupkové řízení v dotazované záležitosti


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 21.4.2022

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - výše výdajů jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností provozujících svou činnosti v oblasti zdravotnictví, sociální péče, kultury a školství.

viz. příloha

Příloha


Ing. Bc. Pavel Tulis, ekonomický , zadáno dne: 21.4.2022

Poskytnutí informace o průběhu řízení k úhradě nájemného požadované a rok 2020.

viz. přiložený soubor

Příloha


Krepčík Petr, majetkový, zadáno dne: 14.4.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se odstranění reklamní plochy z parc. č. 2490/4, k.ú. Humpolec a kdo vydal tento pokyn.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 5.4.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se odstranění reklamní plochy z pozemku parc. č. 2444/1, k. ú. Humpolec a kdo vydal tento pokyn.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 5.4.2022

Veškerá komunikace povinného subjektu s úřadem ombudsmana od 1. 1. 2022

viz přílohy

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 4.4.2022

Informace související s rozhodováním v režimu informačního zákona

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 31.3.2022

Žádost o poskytnutí výsledků dotazníkového šetření hodnocení kvality výuky a klimatu na školách v Kraji Vysočina (sběr dat probíhal od 24. 1. - 31. 1. 2022).

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OŠMS, zadáno dne: 31.3.2022

Žádost o sdělení, která školská zařízení (příspěvkové organizace) a v jaké výši mají blokované peníze ve Sberbank

viz příloha

Příloha


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 30.3.2022

Vyčíslení stavu na bankovních účtech u Sberbank ve všech příspěvkových organizacích kraje ke dni 28. 2. 2022

Ke dni 28. 2. 2022 je to částka 334 448 994,38 Kč.


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 25.3.2022

Žádost o poskytnutí plánu veřejného zadávání zpracovaného povinným subjektem na rok 2022

Sdělujeme, že Vámi požadované informace jsou k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina v datábazi poskytnutých informací na adrese: https://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/archiv/2021 pod názvem Informace související se zadáváním veřejných zakázek


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 24.3.2022

Dotaz v oblasti hospodaření s veřejnými statky - pronájem a úklid kancelářských budov

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 22.3.2022

Informace o dopise Ministerstva financí pro radnice a krajské úřady

Kraj Vysočina k dnešnímu dni (18. 3. 2022) neeviduje dopis Ministerstva financí pro radnice a krajské úřady, které mají vklady u uzavřené Sberbank CZ, a. s.


Ing. Bc. Tulis, OE, zadáno dne: 18.3.2022

Informace o dotazech učiněných Krajem Vysočina na ČNB

viz příloha

Příloha


Ing. Bc. Tulis, OE, zadáno dne: 16.3.2022

Informace týkající se možných ztrát finančních prostředků Kraje Vysočina ve Sberbank

viz příloha

Příloha


Ing. Bc. Tulis, OE, zadáno dne: 16.3.2022

Informace týkající se válečných hrobů - seznam zaznamenaných aktivit územních samospráv směřujících k odstraňování symbolů z ruských válečných hrobů s uvedením místa aktivity a popisu aktivity.

Krajský úřad nemá povědomí o žádné oficiální žádosti o souhlas se změnou tzv. ruského válečného hrobu.


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 14.3.2022

Informace o finančních prostředcích

viz příloha

Příloha


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 14.3.2022

Informace o finančních prostředcích

viz příloha

Příloha


Ing. Bc. Tulis, OE, zadáno dne: 11.3.2022

žádost týkající se rozhodnutí ve věci regulace reklamy propagujících výrobky či služby se zdůrazněním jejich ceny nebo kvality, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to v posledních pěti letech

ad I. Krajský úřad v daném období zahájil 3 správní řízení. ad II. Průměrná výše udělených pokut činila 2 333,33 Kč. ad III. Průměrná výše udělených pokut činila 2 333,33 Kč.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 10.3.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zda Kraj Vysočina tvoří a zveřejňuje, resp. někdy vytvořil a zveřejnil tzv. souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v souladu s povinností stanovenou ust. čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění pozdějších předpisů.

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 7.3.2022

Informace o aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírek v Kraji Vysočina za rok 2021

viz příloha

Příloha


Ing. Rezničenková, OE, zadáno dne: 25.2.2022

Informace související se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Ing. Marian Zapletal, odbor územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 14.2.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ohledně linky číslo 790802 Třebíč – Jihlava – Praha – Špindlerův Mlýn dopravce H.F. TOUR s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 (dále jen „Linka“ a „Dopravce“).

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 11.2.2022

informace k přestupkovému řízení ve věci přestupků - neoprávněné poskytování zdravotních služeb označovaných jako "psychoterapie"

přestupkové řízení nebylo vedeno

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 11.2.2022

Statistika návštěvnosti elektronické verze úřední desky Kraje Vysočina za kalendářní rok 2021

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 10.2.2022

Žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina na výstavbu multifunkční arény v Jihlavě a opravu zimního stadionu v Třebíči.

Příloha


Ing. Králík, OŠMS, zadáno dne: 1.2.2022

Dotaz týkající se žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

viz příloha

Příloha


D. Vichr, ORR, zadáno dne: 28.1.2022

majetkové vztahy mezi organizacemi Kraje Vysočina jakožto poskytovateli zdravotnických služeb a pronajímateli nemovitého majetku, v jejichž objektech je zdravotní služba poskytována; majetkové vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb, které poskytují služby v majetku Kraje Vysočina

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 26.1.2022

Zadávací dokumentace včetně příloh a dodatečných informací, na základě výzvy č. 08 a č. 09 Integrovaného operačního programu

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.1.2022

Žádost o poskytnutí Sdělení krajského úřadu ze dne 12. 10. 2021

viz příloha

Příloha


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 18.1.2022

Poskytnutí těchto informací týkajících se „projektu Zdravotně sociální pomezí“: 1. Úplný seznam členů případového týmu projektu Zdravotně sociální pomezí. 2. Popis řešení nejtěžších případů projektu Zdravotně sociální pomezí.

viz příloha

Příloha


Ing. L. Mikletičová, OSV, zadáno dne: 18.1.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vydaného Rozhodnutí KÚ Vysočina o udělení licence a Závazných stanovisek ostatních dotčených krajů pro linku číslo 840158 Třebíč-Jihlava-Humpolec-Praha dopravce HUSTÁK CZ s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 18.1.2022

Žádost o poskytnutí veškeré komunikace mezi Městem, Městským úřadem Třebíč a Krajem Vysočina, Krajským úřadem Kraje Vysočina ve věci rekonstrukce zimního stadionu v Třebíči, a to za období 1. 11. 2020 - 31. 12. 2021.


JUDr. Eva Herzánová, OŠMS, zadáno dne: 18.1.2022

Informace o činnosti radního Kraje Vysočina

1. Veškerá pracovní jednání pana radního Pavla Hájka v prosinci 2021 byla bez zápisu. 2. V prosinci 2021 nebyl pan radní Pavel Hájek na služební cestě mimo Kraj Vysočina.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 13.1.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdního řádu autobusové linky č. 350501 dopravce H.F. Tour

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 12.1.2022

Informace související s příspěvkem na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění

Kraj Vysočina neposkytuje svým zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 10.1.2022

poskytnutí kopií smluv, popř. odkazů na tyto smlouvy, jejichž předmětem je pořízení sw

viz příloha

Příloha


Táňa Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 5.1.2022