Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2021

Žádost o informace ke způsobu posuzování zdravotního stavu žadatele o NRP krajským úřadem.

Příloha


Simona Špinarová, OSV, zadáno dne: 29.12.2021

poskytnutí kopií smluv, popř. odkazů na tyto smlouvy, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021

Smlouvy byly zveřejněny v informačním systému veřejné správy – Registru smluv pod odkazy: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8704851 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9315183 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13177364 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14485460


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.12.2021

1.Celkový počet petic úředně doručený v roce 2021 a porovnání s rokem 2020 2. Počet petic vyhodnocených jako oprávněné (požadavku v petici bylo vyhověno) 3. Předmět a obsah petice s největším počtem podpisů doručené v roce2021 s uvedením počtu podpisů

V roce 2021 nebyla orgánům kraje doručena žádná petice, nelze tedy sdělit ani oprávněnost ani předmět a obsah petic za rok 2021. V roce 2020 bylo na krajský úřad doručeno 5 petic (oprávněných 0).


Smolíková V., OddVK, zadáno dne: 22.12.2021

Žádost o poskytnutí informací - Výsledky provádění monitoringu teploty vody v nádržích Dalešice a Mohelno v souvislosti s provozem Jaderné elektrárny Dukovany.

viz. příloha

Příloha


Ing. Pavlína Pokorná, OŽPZ, zadáno dne: 20.12.2021

Informace související se zadáváním veřejných zakázek

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.12.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí zprávy o hodnocení nabídek na VZ s názvem: „II/129 Cetoraz – Jiřičky“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 28.07.2009

Příloha


Mgr. Miroslav Novák, ODSH, zadáno dne: 16.12.2021

Žádost o poskytnutí informací - zda má krajský úřad k dispozici informace o tom, jakými metodami, v jakých místech a jak často je prováděn monitoring vod v souvislosti s provozem Jaderné elektrárny Dukovany a ohledem na teplotu vody ve vodních nádržích Dalešice a Mohelno. Kde je možné se s výsledky seznámit

viz. příloha

Příloha


Ing. Pavlína Pokorná, OŽPZ, zadáno dne: 15.12.2021

Informace o veřejných zakázkách realizovaných na základě výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu "Rozvoj služeb eGovermentu v krajích"

informace poskytnuta viz příloha

Příloha


Táňa Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 3.12.2021

Počet námi vydaných oprávnění k poskytování zdravotních služeb (porodní asistentka k vedení fyziologického porodu v ve vlastním sociálním prostředí rodičky)

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, nevydal žádné oprávnění k poskytování zdravotních služeb porodními asistentkami- vedení fyziologického porodu ve vlastním sociálním prostředí pacienta.


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 1.12.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se pojistných smluv Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Ing. Zdeněk Berka, Odbor majetkový, zadáno dne: 1.12.2021

žadatel požadoval informaci, zda v uplynulých 5 letech jsme řešili nějaká pochybení na stavební úřad v Kamenici nad Lipou.

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příloha


Ing. Alena Dlouhá, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 29.11.2021

Informace související s rekonstrukcí objektu školy

viz příloha

Příloha


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 24.11.2021

Informace související s poskytováním odměn

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 23.11.2021

Informace v souvislosti se zařazením objektu dle zákona o prevenci závažných havárií a zákona o územním plánování a stavebním řádu

viz příloha

Příloha


I. Dobrianskij, OŽPZ, zadáno dne: 16.11.2021

žádost o poskytnutí informace, týkající se reklam, které krajský úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné, jak vyplývá z žadatelem uvedených bodů § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.11.2021

Kolik bylo šetřeno stížností dle zákona o zdr. službách týkající se neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého pacienta ve zdravotnickém zařízení v letech 2019-2021

V letech 2019 - 2021 nebyly řešeny OZ KrÚ Kraje Vysočina žádné stížnosti vztahující se k dotazovaným oblastem.


Zita Trojanová, OZ, zadáno dne: 10.11.2021

Informace o příspěvku na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění

Zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s. jako pojistitelem není poskytován.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 9.11.2021

Odměny členů komisí a výborů

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 1.11.2021

Informace o počtu úředníků

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.10.2021

Informace ohledně užití herbicidů

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 21.10.2021

Informace ohledně Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


OÚPSŘ, Ing. Marian Zapletal, zadáno dne: 18.10.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: 1/ Jak vysoký je rozpočet dopravy za rok 2018, 2019, 2020 s výhledem do roku 2023; 2/ Jaká je stanovená výše jednotlivého jízdného tarifu; 3/ Kolik má autobusový dopravce autobusových zastávek.

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 27.9.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: 1/ Kolik linek autobusové dopravy provozuje MHD a autobusová doprava Město Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou) ve kterých čtvrtích, městských částech linkový autobus jezdí směrem ÚÁN Zvonařka – která obchodní společnost, firma prosím o sdělení o celý kontakt na provozovatele veřejné autobusové dopravy pro město Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou)“; 2/ Co je integrovaný dopravní systém.

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 27.9.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se předání všech návrhů v grafické podobě ukončených variant trasy propojky plánované tratě VRT a stávající železniční tratě v úseku mezi Velkou Bíteší a Osovou Bítýškou.

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 27.9.2021

Informace související se silovou el. energií (soutěžení)

viz příloha

Příloha


D. Vichr, ORR, zadáno dne: 24.9.2021

Informace o službách zaměřených na PR

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 24.9.2021

Náklady na právní služby

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 23.9.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se dozorové činnosti krajského úřadu ve věci regulace reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a to od 1. 1. 2016 do současnosti.

Ad 1. Jedná se o 4 správní řízení. Ad 2. Jedná se o 3 správní řízení. Ad 3. Oprávnění nebylo použito v žádném řízení. Ad 4. Konkétně se jedná o řízení: ??? pokuta 2 000 Kč, příkaz za porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy (§ 5 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele); ??? pokuta 1 000 Kč, příkaz za porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy (§ 5 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele); ??? pokuta 2 000 Kč, příkaz za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.9.2021

Žádost o poskytnutí stanoviska ke zprávě Veřejného ochránce práv

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 16.9.2021

Informace týkající se odvolacích řízení na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku v letech 2018 - 2020

1. Kolik řízení odvolací správní orgán vedl - viz příloha 2. Kolikrát byla tato rozhodnutí obhajována před institucemi správního soudnictví - o jediné žalobě podané v roce 2020 nebylo doposud soudem rozhodnuto.

Příloha


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 16.9.2021

Informace o sociálním fondu (peněžní benefity)

Kraj Vysočina má Sociální fond zřízen. Veškerá plnění z tohoto fondu jsou čerpána formou nepeněžního plnění dle § 6 odst. 9 písm. d) a g) zákona č. 586/1992., o daních z příjmů.


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 15.9.2021

Informace o zdůvodnění zahájení termínu mimořádné kontroly

Povinný subjekt nad rámec stanovených povinností dle InfZ sděluje, že mimořádná vnitřní kontrola byla zahájena dne 16. 8. 2021 rozhodnutím ředitele úřadu Zdeňka Kadlece, z vlastní vůle orgánu veřejné správy, nikoliv z úřední povinnosti, a to ve lhůtě přiměřené poté, kdy se ředitel úřadu dozvěděl o existenci pochybností o správnosti udělení dotace z podání.


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 9.9.2021

Žádost o sdělení výsledku kontroly

K Vaší žádosti sděluji, že proces Vámi zmiňované dotace ve Vašem podání označeném jako "stížnost č. 3" je prověřován z hlediska souladu s právním řádem České republiky a s interními právními předpisy Kraje Vysočina. Mimořádná kontrola administrace poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. na realizaci projektu „Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly (2. etapa)“ byla zahájena dne 16. 8. 2021 a prověřování stále probíhá, kontrola dosud nebyla ukončena. O výsledcích šetření Vás budu informovat po ukončení kontroly. Řešení dalších částí Vašeho podání označené jako "stížnost č. 3" nepatří do povinností ani do pravomoci krajského úřadu.


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 25.8.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí kopie souhlasného vyjádření nebo povolení, kterým je umožněné dvounásobné umístění komerční reklamy přímo na kruhovém objezdu u obchodního centra Aventin na Pelhřimovské ulici v Jihlavě, silnice II/602.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Stanislav Juránek, ODSH, zadáno dne: 23.8.2021

Sdělení počtu vyřizovaných stížností dle § 93 zákona o zdravotních službách (k péči poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm, zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm, odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním)

V požadovaném období byly řešeny 3 stížnosti v dotazovaných oblastech.


Zita Trojanová, OZ, zadáno dne: 23.8.2021

Informace týkající se zvláštní odborné způsobilosti

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 18.8.2021

Informace o již podaných žádostech o platech a odměnách

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 17.8.2021

Žádost o zaslaní rozhodnutí o přiznání fin. příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity

Žadateli bylo poštou odesláno požadované rozhodnutí.


M. Nosková, OŽPZ, zadáno dne: 17.8.2021

Žádost o informační koncepci orgánu veřejné správy Kraje Vysočina

informace byla poskytnuta


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 11.8.2021

Žádost o informace vztahující se k žadatelem zaslaným podkladovým materiálům

Ano, žadatelem zaslané materiály má povinný subjekt uloženy na datových nosičích.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 5.8.2021

Žádost o poskytnutí informací - Je na žadatele o mezinárodní ochranu (dle Azylového zákona č. 325/1999 Sb.) v rámci řízení o nostrifikaci zahraničního vysvědčení Vaším úřadem pohlíženo jako na osobu, na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci (viz školský zákona č. 561/2004 Sb., - § 108a/4)?

K uvedené žádosti krajský úřad sděluje, že doposud neobdržel žádost o uznání zahraničního vzdělání od osoby, která by byla v postavení žadatele o mezinárodní ochranu ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů a současně by taková osoba požadovala, s přihlédnutím k jejímu postavení, nahrazení předkládaných dokladů prokazujících dosažení ukončeného zahraničního vzdělání formou čestného prohlášení. Krajský úřad je toho názoru, že ust. § 108a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), definuje konkrétní skupiny osob, jež nemohou splnit školským zákonem stanovené požadavky na obsah žádosti o uznání zahraničního vzdělání. Postavení žadatele o mezinárodní ochranu jako účastníka řízení o žádosti ve věci uznání zahraničního vzdělání z citovaného ustanovení přímo nevyplývá. V tom smyslu by taková žádost, k níž směřuje dotaz, byla záležitostí správní úvahy v konkrétně posuzovaném individuálním případě.


Mgr. Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 28.7.2021

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k vystoupení obce ze svazku obcí

O samotném vystoupení obce ze svazku obcí nevydává krajský úřad žádné rozhodnutí. Postup a náležitosti vystoupení obce ze svazku obcí bývá upraven ve stanovách či zakladatelské smlouvě každého svazku a není podmíněno rozhodnutím či jiným aktem krajského úřadu. Krajský úřad Vám tedy nemůže poskytnout žádné své rozhodnutí ohledně, příp. související s vystoupením obce ze svazku obcí, neboť žádné takové rozhodnutí nikdy nevydal. Krajský úřad jako příslušný správní orgán vede či vedl větší počet správních řízení, která souvisejí s vystoupením některých obcí ze svazku obcí SVAK Jihlavsko. Předmětem těchto řízení jsou vzájemné majetkové a finanční nároky, které vůči sobě uplatňují tyto obce a uvedený svazek obcí. V příloze Vám zasíláme rozhodnutí krajského úřadu vydaná v těchto řízeních, která jsou k dnešnímu dni pravomocná. Více informací k dané problematice je možno získat např. na webových stránkách jedné z vystoupivších obcí, zde: https://www.lukanadjihlavou.cz/korespondence-po-vystoupeni-mestyse-luka-nad-jihlavou-ze-svazu-vodovodu-a-kanalizaci-jihlavsko-po-1-1-2015/ds-48707/archiv=0&p1=19587


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 22.7.2021

žádost o poskytnutí emailů obcí

Požadované kontaktní emaily obcí byly poskytnuty za účelem uvedeným v žádosti.


Táňa Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 20.7.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se nákladů za právní služby v roce 2020

Ad a), c), d) Informace jsou obsahem přílohy k tomuto přípisu. Hodinová sazba u Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. činí 2 000 Kč / hod. U ostatních subjektů Kraj Vysočina hodinovou sazbu nesleduje. Ad b) Jedná se o 56,3 %.

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.7.2021

Seznam ředitelů/ředitelek krajského úřadu od 12. 11. 2000 dosud

JUDr. Simeona Zikmundová: - jmenována od 2. 1. 2001 - pracovní poměr ukončen dohodou k 20. 4. 2008. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.: - jmenován od 1. 6. 2008 - pracovní poměr ve výkonu pozice ředitele krajského úřadu trvá. Dále sděluji, že v období 21. 4. do 31. 5. 2008 vedl náš krajský úřad Ing. Miroslav Březina z pozice zástupce ředitele. V této době nebyla pracovní pozice ředitele obsazena, probíhalo výběrové řízení.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 25.6.2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se odměn ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina včetně základního platu za rok 2020

Informace byla poskytnuta a v části týkající se uvedení konkrétní identifikace osob podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta rozhodnutím ze dne 16. 6. 2021, č.j. KUJI 51615/2021.


Mgr. Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 24.6.2021

Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“. Informace, které žádáte, jsou Vám k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina, pod odkazem https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/vsechny-organizace


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 28.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se: a) Výše finančních prostředků hrazených krajem linkovým dopravcům za roky 2010 – 2019 b) Informace, spočívající v poskytnutí tzv. Výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 17.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí informací o aktuálním stavu rozpracování silničního obchvatu Jinošova

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Karel Liška, ODSH, zadáno dne: 4.5.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení B20a pro úsek na silnici I/23, mezi 111 km a 110 km, ve směru na Třebíč.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 28.4.2021

1. Termíny uskutečněných porad a jednání Kraje Vysočina s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s uvedením účastníků a délky porady od 1. 3. 2021 dosud 2. Termíny plánovaných porad a jednání Kraje Vysočina s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s uvedením účastníků a délky porady.

1. Od 1. 3. 2021 nebyly uskutečněny žádné porady a jednání s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. 2. Informace o plánovaných poradách s pracovníky advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři v budoucnu nemá povinný subjekt k dispozici.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.4.2021

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně Výtlačného řádu Rodinného pivovaru Bernard a.s.

Kraj Vysočina jako vlastník pozemků par. č. 2520/83, 1496/167, 2453/1, 1496/131, 50/8, 1496/160, 2462/1, (2562/1), 2539/1 v k. ú. Humpolec ve Vámi požadovaném šetřením zjistil, že výše uvedené pozemky jsou zatíženy služebností „ Výtlačný řád Rodinného pivovaru BERNARD a.s.“ ve prospěch společnosti Rodinný pivovar Bernard. Uvedena akce je rozdělena do tří etap. V první etapě se zatěžují služebností pozemky par. č. 2453/1, 1496/131, 1496/160, 2462/1, 2539/1 v k. ú. Humpolec. Ve druhé etapě se zatěžuje služebností pozemek par. č. 1496/29 v k. ú. Humpolec. Ve třetí etapě se zatěžují služebností pozemky par. č. 50/8, 1496/167, 2520/83 v k. ú. Humpolec. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřel Kraj Vysočina se společností Rodinný pivovar Bernard a.s. dne 4. 11. 2020, 3. 11. 2020, 8. 12. 2020. K této stavbě bylo vydáno odborem životního prostřední a památkové péče v Humpolci rozhodnutí o schválení stavebního záměru na výše uvedenou akci ze dne 18. 3. 2021. Vzhledem k tomu, že pro žádnou etapu stavby nejsou na krajském úřadě k dispozici kolaudační souhlasy, stavby nebyly doposud zrealizovány.


Nicola Širmerová, majetkový, zadáno dne: 23.4.2021

Seznam odměn pro členy pracovní skupiny Vakcinace

Pro pracovní tým Vakcinace nebyla s ohledem na ekonomický vývoj stanovena žádná cílová odměna.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.4.2021

Seznam plánovaných služebních služebních cest hejtmana mimo Kraj Vysočina od 13. 4. 2021

Od 13. 4. 2021 k dnešnímu dni (22. 4. 2021) nebyl hejtman Kraje Vysočina na žádné služební cestě mimo Kraj Vysočina.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.4.2021

Žádost o kopie komunikace Kraje Vysočina s diplomaty cizích států

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.4.2021

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně vyvlastnění nemovitostí podle zákona č. 416/2009 Sb.

K první a druhé otázce bylo zjištěno, že krajský úřad nevede žádné záznamy ohledně vyvlastnění nemovitostí podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infastruktury a infastruktury elektronických komunikací, tudíž k žádnému vyvlastnění na základě výše zmíněného zákona nedošlo. Třetí otázka spočívala v uvedení tří příkladů, na které své projekty krajský úřad uplatňuje právní úpravu výše uvedeného zákona. Na základě šetření se zjistilo, že odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje výše zmíněnou právní úpravu v případě dopravních staveb uvedených v platné územní dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby pro vydání územního rozhodnutí, kdy tato rozhodnutí vydává krajský úřad. Například územní rozhodnutí pro silnice II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, II/152 Moravské Budějovice – obchvat a II/360 Trnava – Rudíkov


Nicola Širmerová, majetkový, zadáno dne: 19.4.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - postup dokládání výkazů dopravců.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 15.4.2021

Tiskové zprávy Gymnázia Havlíčkův Brod

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 14.4.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25.1.2021, které bylo vydáno v rámci řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-0513/2020/VZ, týkající se veřejné zakázky „II/602 Jihlava – JV obchvat“.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Miroslav Novák, ODSH, zadáno dne: 9.4.2021

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to o poskytnutí: 1.) Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb., v roce 2020 podalo ke krajskému úřadu žádost o nostrifikaci? 2.) Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb., v roce 2020 zažádalo o proběhnutí nostrifikační zkoušky v jiném než českém jazyce/požádalo o přítomnost tlumočníka? 3.) Kolik držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb., zažádalo o nostrifikaci na základě čestného prohlášení?

K ad. 1) V roce 2020 žádný žadatel ani držitel mezinárodní ochrany dle azylového zákona nepodal ke krajskému úřadu žádost o nostrifikaci. K ad. 2) V roce 2020 žádný žadatel ani držitel mezinárodní ochrany dle azylového zákona nežádal o proběhnutí nostrifikační zkoušky v jiném, než českém jazyce, ani nepožádal o přítomnost tlumočníka. K Ad. 3) V roce 2020 žádný žadatel ani držitel mezinárodní ochrany dle azylového zákona nežádal o nostrifikaci na základě čestného prohlášení.


Mgr. Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 8.4.2021

Informace týkající se případů šetření veřejného ochránce práv vůči krajskému úřadu

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.4.2021

Zveřejnění platů vedoucích úředníků

Žadateli byly poskytnuty požadované informace.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.4.2021

Žádost o sdělení vzniklé škody

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 6.4.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí výsledků vyhledávací studie pro vedení SZ obchvatu města Havlíčkův Brod.

Žádosti bylo vyhověno a požadovaná informace byla žadateli odeslána pod č.j. KUJI 27884/2021.


Ing. Irena Šedová, ODSH, zadáno dne: 31.3.2021

Informace o finančních kontrolách

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.3.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se týkala platby za plnění závazku veřejné služby ze strany Kraje Vysočina dopravci České dráhy, a.s., ztráty tohoto dopravce a sankcí za roky 2012-2019, dále tzv. Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dopravce České dráhy, a.s. za rok 2019.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 16.3.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se kopií správních rozhodnutí vztahujících se k vodohospodářským inženýrským sítím v pozemcích par. č. 2421/1, par. č. 2421/6 a par. č. 2324/4 v k.ú. Humpolec

Kraj Vysočina jako vlastník pozemků par. č. 2421/1, par. č. 2421/6 a par. č. 2342/4 v k. ú. Humpolec ve Vámi požadovaném období šetřením zjistil, že pozemky par. č. 2342/4 a par. č. 2421/1 jsou zatíženy služebností „Propojení vodovodu Bioagra s vodovodem Bernard“ ve prospěch společnosti VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o., Humpolec. Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřel Kraj Vysočina s oprávněnou společností dne 31. 7. 2018. Uzavření této smlouvy předcházelo uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 10. 10. 2016 a ze dne 13. 7. 2016. K této stavbě bylo vydáno stavebním úřadem Městského úřadu v Humpolci územní rozhodnutí ze dne 31. 10. 2016, dále odborem životního prostředí a památkové péče téhož MÚ oznámení o zahájení řízení ze dne 27. 1. 2017, vodoprávní rozhodnutí ze dne 1. 3. 2017 a kolaudační souhlas ze dne 6. 4. 2018. Další stavba, kterou jsou zatíženy požadované pozemky má název „Humpolec - oprava vodovodu a kanalizace v ulici Jihlavská“. Oprávněnou osobou u této stavby je město Humpolec. Smlouva o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec byla uzavřena dne 10. 5. 2018. Uzavření této smlouvy předcházelo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 30. 11. 2016. K této stavbě má Kraj Vysočina k dispozici rozhodnutí odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec ze dne 13. 3. 2017 a kolaudační souhlas téhož odboru ze dne 11. 1. 2018. Vzhledem k tomu, že pro obě stavby jsou k dispozici kolaudační souhlasy, stavby byly zrealizovány. Zda jsou uvedené vodohospodářské stavby využívány, není kraji známo, neboť byl pouze účastníkem příslušných správních řízení jako vlastník dotčených pozemků. K bodu 3 Vaší žádosti sděluji, že kraji jako vlastníkovi výše uvedených pozemků není známo zda jsou v pozemcích fakticky umístěny další vodohospodářské inženýrské sítě. Výše uvedené kraj sděluje z titulu samosprávné působnosti. K přenesené působnosti Kraje Vysočina se k Vaší žádosti vyjádřil odbor životního prostředí a zemědělství takto: Odbor životního prostředí a zemědělství není příslušný speciální stavební úřad pro stavby vodních děl vodovodů, kanalizací a jejich přípojek. Příslušným speciálním stavebním a vodoprávním úřadem je podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, vodoprávní úřad, tzn., že k bodu 1 má kraj negativní odpověď. Jako přílohu této odpovědi zasíláme: Stavba „Propojení vodovodu Bioagra s vodovodem Bernard“ 1. Smlouva o zřízení služebnosti ze dneš31. 7. 2018 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 10. 10. 2016 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 19. 7. 2016 4. Územní rozhodnutí ze dne 31. 10. 2016 5. Oznámení o zahájení řízení ze dne 27. 1. 2017 6. Vodoprávní rozhodnutí ze dne 1. 3. 2017 7. Kolaudační souhlas ze dne 6. 4. 2018 Stavba „Humpolec – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Jihlavská“ 1. Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 10. 5. 2018 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 31. 11. 2016 3. Rozhodnutí ze dne 13. 3. 2017 4. Kolaudační souhlas ze dne 11. 1. 2018


JUDr. Jana Mrázková, Odbor majetkový, zadáno dne: 12.3.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0227/05/2021/RK ze dne 16. 2. 2021.

Ad 1., 4. a 5. Jelikož se jedná o dotaz na novou informaci, žádost je v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 17034/2021 ze dne 9. 3. 2021. Ad 2. Spisová značka 23 C 1/2017. Ad 3. Jedná se o osoby: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu a Mgr. Karel Kotrba, MSc., vedoucí Oddělení právního a krajského živnostenského úřadu.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 9.3.2021

Žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se přestupků dle § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů při vydávání periodického tisku územním samosprávným celkem (obcí) v letech 2000-2020.

viz příloha

Příloha


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 8.3.2021

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

viz příloha

Příloha


Mgr. Mikésková, OM, zadáno dne: 5.3.2021

Informace o zřízovaných organizacích a veřejných zakázkách

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 2.3.2021

Žádost o poskytnutí odměn pro vedoucí pracovníky (hejtman, náměstci)

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se evidovaného ročního počtu projednaných přestupků společně s počtem těch, za které byla následně udělena správní pokuta v letech 2019 a 2020 v kraji Vysočina.

Povinný subjekt za období 2019 a 2020 neeviduje žádné přestupky, resp. pokuty, týkající se skutkových podstat dle vzneseného dotazu.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 26.2.2021

Žádost o informaci, jestli v rámci místní příslušnosti Kraje Vysočina je místo podle § 4 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, které určila Rada obce nařízením

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 16.2.2021

Aktivity hejtmana

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 16.2.2021

Žádost o zápis z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.2.2021

Jmenování krajského koordinátora očkování

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 5.2.2021

Umístění očkovacího centra

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 5.2.2021

Zápis ze zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 5.2.2021

Seznam uvolněných členů zastupitelstva a rady kraje

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 5.2.2021

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to v jaké průměrné výši byly ředitelům středních škol, které kraj zřizuje, vyplaceny mimořádné odměny za rok 2020 a kolik ředitelů, kteří byli ve funkci celý rok, neobdrželo žádnou odměnu?

Průměrná výše mimořádných odměn ředitelů středních škol zřizovaných Krajem Vysočina činila za uvedený rok částku 88 271 Kč. V loňském roce všichni ředitelé středních škol zřizovaných Krajem Vysočina mimořádnou odměnu obdrželi.


Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 2.2.2021

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kopie všech vydaných rozhodnutí k provozování vodovodů pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. na území obce Kozlov. Žádáme , aby v přiložené mapě byly barevně označeny části vodovodů, kterých se jednotlivá povolení týkají.

odpověď viz příloha v příloze kopie 3 rozhodnutí a 2 mapky vodovodů

Příloha


Ing. Jana Bláhová, OŽPZ, zadáno dne: 2.2.2021

žádost o informace- informace poskytované zřizovanými nemocnicemi kraji v souvislosti s onemocněním COVID-19

viz příloha

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 1.2.2021

Žádost o zápis z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 27.1.2021

Informace o veřejných prostředcích

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 26.1.2021

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: „Sdělení výsledku odpovědi Městského úřadu Pacov, doručené správnímu orgánu dne 7. 1. 2021, ze kterého vyplývá, že na úrovni Rady města Pacova dne 6. 1. 2021 bylo dohodnuto, že město Pacov uloženou povinnost dobrovolně splní do 30 dnů.“

Byla poskytnuta kopie požadovaného „Sdělení Městského úřadu Pacov“ Č.j.: MP/15563/2020/TAJ/Ma, ze dne 7. 1. 2021.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 21.1.2021

Žádost o poskytnutí informace, týkající se správních řízení v roce 2020 podle ust. § 35 odst. 2 písm. f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a po kontrole správních spisů sděluje, že v uvedeném období bylo vedeno pouze 1 řízení o přestupku dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona o památkové péči. Výsledkem tohoto řízení bylo rozhodnutí o uložení pokuty. Kopie rozhodnutí byla žadateli zaslána.

Příloha


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 20.1.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se zákonodárných iniciativ a tvorby legislativy v rámci Kraje Vysočina - 1. Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 6 krát zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát? 2. Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc? 3. Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě? 4.Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce mezi volenými politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře? Probíhají konzultace s odborníky v daném oboru? Existuje platforma (například v rámci Asociace krajů ČR), na níž kraje konzultují svoji zákonodárnou iniciativu mezi sebou? 5. Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?

Ad 1. Zastupitelstvo Kraje Vysočina využilo zákonodárnou iniciativu v případech, kdy došlo ke schválení usnesení o předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně, tzn. v jiných (neexistujících) případech vůle nebyla. Ad 2. Pokud Zastupitelstvo Kraje Vysočina projeví zájem využít možnosti zákonodárné iniciativy, schválí usnesení o předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně. Ad 3. Jedná se o 32 zaměstnanců. Ad 4. Procedura přípravy návrhu zákona ze strany Kraje Vysočina probíhá přiměřeně dle Legislativních pravidel vlády a zákona o krajích. Dělba práce je následovná – úředníci návrh zákona připraví a členové zastupitelstva kraje ho projednají a případně schválí. Externí právníci či kanceláře v dané proceduře nespolupracují. Platforma existuje v podobě komisí Asociace krajů ČR. Ad 5. Kraj Vysočina využívá možnosti být aktivním připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.1.2021

Informace k náhradní rodinné péči

Vážená paní Tobiášová na základě Vaší žádosti ze dne 7. 1. 2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené prostřednictvím elektronické podatelny, Vám tímto sdělujeme následující údaje: I. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů? K 31. 12. 2020 bylo zařazeno v Kraji Vysočina 23 přechodných pěstounů (jedná se o 18 rodin poskytujících pěstounskou péči na přechodnou dobu). II. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji „ přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD? V roce 2020 neměl v Kraji Vysočina žádný pěstoun na přechodnou dobu přerušeno vedení v evidenci. III. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji skončilo na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů? V roce 2020 požádaly v Kraji Vysočina o vyřazení z evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, 2 osoby (1 manželský pár). ? IV. Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence přechodných pěstounů? V roce 2020 byly Krajským úřadem Kraje Vysočina zařazeny do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, celkem 3 osoby (ty tvoří 2 rodiny pěstounů na přechodnou dobu). V. Kolik bylo ke dni 31. 12. 2020 volných přechodných pěstounů? K poslednímu dni v roce 2020 nemělo v Kraji Vysočina dítě v péči celkem 5 osob (jedná se 3 rodiny pěstounů na přechodnou dobu). Dvě z těchto rodin čerpaly k uvedenému datu dohodnutý odpočinek po předání předchozího dítěte do následné péče. VI. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně dětského centra? Pozn. Krajský úřad Kraje Vysočina může poskytnout informace o dětech s trvalým pobytem v našem kraji do 3 let věku, které byly svěřeny do dětských center v ČR. Do dětských center v Kraji Vysočina byly v průběhu roku 2020 přijaty 2 děti do 3 let věku, 1 dítě do 3 let věku bylo přijato do dětského centra v jiném kraji (z důvodu aktuálního pobytu jeho rodiny). VII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu? Celkem bylo za celý rok 2020 v našem kraji předáno do ZDVOP 42 dětí, z toho dětí s trvalým pobytem v Kraji Vysočina bylo 31. VIII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do dětského domova? Do péče dětského domova bylo předáno 11 dětí s trvalým pobytem v Kraji Vysočina. Pozn. V zařízeních Kraje Vysočina jsou umístěny také děti s trvalým pobytem v jiných krajích, které však eviduje příslušný krajský úřad. IX. Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova? Ústavní výchova byla nařízena 12 dětem s trvalým pobytem v Kraji Vysočina. Pozn. V zařízeních Kraje Vysočina jsou umístěny také děti s trvalým pobytem v jiných krajích, které však eviduje příslušný krajský úřad. X. Kolik dětí bylo umístěno k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech? K datu 31. 12. 2020 bylo ve ZDVOP v našem kraji celkem 42 dětí, z toho s trvalým pobytem v Kraji Vysočina to bylo 31 dětí. XI. Kolik dětí bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji v kojeneckých ústavech, případně v dětských centrech? K 31. 12. 2020 pobývaly 2 děti do 3 let z našeho kraje v dětských centrech v Kraji Vysočina a 1 dítě do 3 let věku v dětském centru jiného kraje. XII. Kolik dětí bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji v dětských domovech? Pozn. Lze poskytnout aktuální číselné údaje. V evidenci Krajského úřadu Kraje Vysočina je k 13. 1. 2021 celkem 156 nezletilých dětí s trvalým pobytem v našem kraji umístěných v dětských domovech, výchovných ústavech, diagnostických ústavech. XIII. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou pěstounskou péči? K 31. 12. 2020 bylo v evidenci Krajského úřadu Kraje Vysočina 11 žadatelů o pěstounskou péči (jedná se o 6 rodin žadatelů). XIV. Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů? Za rok 2020 bylo do evidence Krajského úřadu Kraje Vysočina zařazeno 9 žadatelů o pěstounskou péči (4 manželské páry a jedna osoba žádající sama, avšak žijící v manželství). XV. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů? XVI. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů XVII. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů? Pozn. Po telefonické domluvě byl dotaz změněn na žádost o informaci o celkových nákladech za přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina. Celkové náklady na přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina činily 299 500 Kč, a to včetně příprav žadatelů, kteří již vychovávají dítě v náhradní rodinné péči a žádají o přijetí dalšího dítěte. XVIII. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů? V roce 2020 bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina zařazeno 24 žadatelů o osvojení (tj. 12 manželským párů). XIX. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31. 12. 2020? K 31. 12. 2020 evidoval Krajský úřad Kraje Vysočina celkem 60 žadatelů o osvojení (jedná se o 29 manželských párů a 2 „samožadatele“). Do tohoto počtu jsou zahrnuty i žadatelé, kteří již vychovávají jedno či více dětí a žádají o zprostředkování osvojení opakovaně. XX. Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020. V letech 2018, 2019 a 2020 realizoval přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina Spolek PRIDE-CZ.


Kateřina Chalupová, odbor sociálních věcí, zadáno dne: 19.1.2021

Informace o aktivitách Kraje Vysočina souvisejících s opatřeními proti šíření COVID-19 v lednu 2021

Seznam aktivit hejtmana: 5. ledna od 12:00 hod. vcf krajů a vlády 5. ledna od 18:00 hod. vcf Rady Asociace krajů 6. ledna od 14:30 hod. vcf MPSV 7. ledna od 13:00 hod. Krizový štáb kraje 7. ledna od 14:00 hod. COVID skupina 8. ledna od 14:00 hod. setkání se zástupci pěti největších měst kraje 12. ledna od 14:00 hod. prohlídka prostor pro vznik očkovacího centra 14. ledna od 13:00 hod. Krizový štáb kraje viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 15.1.2021

přehled přezkumného řízení ohledně územního opatření o stavební uzávěře

Příloha


ing. Ivan Kolman, , zadáno dne: 11.1.2021

Žádost o poskytnutí informace o peticích, stížnostech a podáních občanů kraje

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.1.2021