Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2019

žádost o poskytnutí informace týkající přestupků fyzických a právnických osob dle § 83 odst. 1 písm. i) a dle § 83a odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb.

Krajský úřad nevedl v roce 2019 žádné správní řízení o přestupku fyzických a právnických osob dle § 83 odst. 1 písm. i) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., tzn. že neuložil ani žádnou sankci.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 27.12.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se nákladů na propagaci Kraje Vysočina za rok 2019

Náklady na propagaci kraje v oblasti turistiky, prospektů, kalendářů, tiskovin, akcí a konferencí za rok 2019: tištěná reklama - média: Respekt - Inspirace Českem, Cestování – supplement, Deník SME, RF Hobby Enigma maxi, Kam po Česku (speciál), Golf, RF Hobby Bedekr, Finmag, Kreuz und quer durch in Tschechien, Profit, Pharma news, Léto na Vysočině (příloha MF DNES), Zima na Vysočině (příloha MF DNES), Jihlavské listy – celkem 378 912,- Kč vč. DPH, on-line reklama - bannerová kampaň Economia, Sklik (Seznam), PR články (RF Hobby), placené příspěvky na Facebooku a Instagramu – celkem 444 777,- Kč vč. DPH, reklama v rozhlase – 3 reklamní kampaně (2x Vysočina filmová, 1x image prezentace Vysočiny) – celkem 373 462,- Kč vč. DPH, outdoor reklama – rolling boardová kampaň v Praze s finančním zapojením šesti měst z Kraje Vysočina – celkem 300 489,- Kč vč. DPH, natáčení v televizi – 2 pořady s TV Prima (Bike Salon) – celkem 119 790,- Kč vč. DPH, tisk propagačních publikací – Top atraktivity Vysočiny; Hrady, zámky a historické objekty na Vysočině; Památky UNESCO; Kempy na Vysočině; Vysočina filmová; Cykloregion Vysočina; Pivovary na Vysočině; Klapka… filmová Vysočina poprvé; mapa Pivovarská stezka Vysočiny – celkem 496 110,- Kč vč. DPH, účast na veletrzích cestovního ruchu – Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, MTT Wroclaw, Glob Katowice, Ferien-messe Wien, Freizeit Norimberk, Vakantie Utrecht, For Bikes Praha, ITF Berlín, Infotour a cykloturistika Hradec Králové, Travelfest České Budějovice – celkem 1 015 602,- Kč vč. DPH. Náklady na velkoformátový kalendář s fotografiemi Vysočiny za rok 2019 a 2020: 0,- Kč (není financován z rozpočtu Kraje Vysočina). Počet kusů: 5 000. Příspěvky na náklady tiskových příloh novin, turistických katalogů a prospektů, map a magazínů: Magazín Vysočina (vyd. m-ARK) – 54 200,- Kč vč. DPH. Náklady na měsíčník Kraj Vysočina: 292 820 Kč vč. DPH, náklady na přílohu měsíčníku Kraj Vysočina: 81 191 Kč vč. DPH.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.12.2019

žádost o poskytnutí informace, týkající se počtu přestupkových řízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, které krajský úřad projednával v roce 2018, kdy obviněným z přestupku byl poskytovatel zdravotních služeb

Krajský úřad v požadovaném termínu nevedl žádné správní řízení o přestupku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v němž by byl obviněným z přestupku poskytovatel zdravotních služeb. Žádné výše zmíněné řízení nebylo v roce 2018 zahájeno a v žádném řízení nebylo rozhodnuto, že obviněný přestupek spáchal.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 19.12.2019

žádost o poskytnutí informace, a to celkových mzdových nákladů na pracovníky státní památkové péče spadající pod krajský úřad za celý kalendářní rok 2018

Celková částka činí 2 515 690 Kč a zahrnuje celkové platy, jeho náhrady a související odvody za všechny pozice podílející se na výkonu státní památkové péče v rámci krajského úřadu.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 13.12.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se zjištění jednotlivých změn nařízení kraje v rámci stanovení stupňů nebezpečí katastrálních území obcí Kraje Vysočina, zabývající se stanovením podmínek k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, a to v letech 2006 až 2018

Kraj Vysočina vydal v letech 2006 až 2018 následující předmětná nařízení kraje: Nařízení kraje Vysočina č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany https://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/narizeni-1-2006.pdf?p1=4190 Nařízení kraje Vysočina č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/narizeni-2-2006.pdf?p1=4190 Nařízení kraje Vysočina č. 1/2007, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/narizeni-1-2007.pdf?p1=4190 Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010 ze dne 15. 6. 2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/narizeni-kraje-vysocina-c-3-2010/d-4028218/p1=34139 Nařízení kraje Vysočina č. 3/2011, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/narizeni-kraje-vysocina-c-3-2011/d-4035138/p1=41346 Nařízení kraje Vysočina č. 17/2012, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4046870 Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2016, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4073969 Kraj Vysočina nedisponuje informací o jednotlivých dílčích změnách mezi výše uvedenými nařízení kraje v rámci stanovení stupňů nebezpečí katastrálních území obcí Kraje Vysočina. Nařízení kraje je zpracováno na základě podkladů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který by měl disponovat požadovanými informacemi.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 6.12.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - požadavek na zaslání úplného znění tarifu nového integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny". Dále žádost o zaslání schématu zón a sdělení, kdy dojde k předpokládanému spuštění VDV.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 27.11.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - požadavek na zaslání technické zprávy týkající se stavu mostů a nájezdových ramp na křižovatce ulic Hrotovická a Sportovní v Třebíči.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Hana Matulová, ODSH, zadáno dne: 14.11.2019

žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí údajů týkající se školní sklářské huti v rámci Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 11.11.2019

žádost o poskytnutí informace, a to: a) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na sociálně-aktivizační služby b) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi). c) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na dětské domovy zřízené dle školného zákona. d) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na dětské domovy pro děti do 3 let věku (dětská centra) zřízené dle zákona zdravotních službách.

ad a) 1 859 tis. Kč (r. 2017), 1 063 tis. Kč (r. 2018); ad b) 1 750 tis. Kč (r. 2017), 1 553 tis. Kč (r. 2018); ad c) 23 700 tis. Kč (r. 2017), 24 360 tis. Kč (r. 2018); ad d) 32 743 tis. Kč (r. 2017), 37 235 tis. Kč (r. 2018).


JUDr. Miroslav Magrot, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 7.11.2019

žádost o poskytnutí informací o počtu vedených správních řízení o přestupku dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala neoprávněného používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení, a to od 12. 2. 2008 do současnosti.

Krajský úřad v požadovaném termínu nevedl správní řízení o přestupku podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo neoprávněné používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení.


JUDr. Miroslav Magrot, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.11.2019

Poskytnutí aktuální informace o v minulosti poskytnutých informacích – tj. zejména, zda došlo k posunu, zejména vymožení škody po odpovědných osobách – pokutu za veřejné zakázky.

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 24.10.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se oblasti etiky ve veřejné správě a směřující ke zjištění některých aspektů etického přístupu, jeho nastavení a souvisejících statistických údajů povinných subjektů, konkrétně u krajských úřadů v České republice

1. Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? Etický kodex byl ve stručném a úplném znění vydán v roce 2012. Lze ho nalézt na www.kr-vysocina.cz v sekci Krajský úřad. 2. Kdo byl pověřen vytvořením Etického kodexu Vašeho krajského úřadu? Etický kodex byl vytvořen v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina pod názvem „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tvořila ho interní pracovní skupina z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu spolu s externími zpracovateli. 3. Kdy byl Etický kodex přijat a je tento kodex průběžně aktualizován? Etický kodex byl vydán v roce 2012. Aktualizace nebyla realizována. 4. Byl Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy ze dne 9. května 2012 inspirací pro vytvoření Vašeho Etického kodexu? Pokud ne, kde jste brali inspiraci? Etický kodex rozvíjí a specifikuje hodnoty definované ve Vizi Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s hodnotami vize rozpracovává Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina aspekty jejich dovedností do žádoucích způsobů jednání a chování. Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina je postaven na třech klíčových pilířích. Představuje zaměstnance Kraje Vysočina jako PROFESIONÁLa, INOVÁTORa a HOSPODÁŘe. 5. Jsou požadavky Etického kodexu pro úředníky a zaměstnance Vašeho krajského úřadu pracovně-právně závazné se všemi důsledky? Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina je konkretizací mravních norem, jejichž dodržování zdokonaluje firemní kulturu a utváří etické pracovní prostředí. Prostřednictvím mravních norem, doporučení a výzev formuluje etický kodex žádoucí způsoby jednání a pomáhá tak zaměstnancům Kraje Vysočina nalézt mravně dobré řešení v situacích, kdy se mohu nacházet v mravním konfliktu či dilematu. Smysl etického kodexu je třeba vnímat především v rovině motivační a utvářející, nikoliv v rovině potlačující či donucující. Respektování tohoto kodexu je vázáno vnitřně na svědomí a profesionální čest člověka - zaměstnance Kraje Vysočina. 6. Jaké další nástroje používá Váš krajský úřad pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob? Jedná se o předcházení negativním jevům v rámci realizované prevence, která spočívá ve vzdělávání zaměstnanců, osvětě, nastavené a řízené firemní kultuře, kontrolou jednotlivců ze strany vedoucích zaměstnanců. 7. Jakým způsobem jsou úředníci a zaměstnanci Vašeho krajského úřadu s Etickým kodexem seznamováni? A jak často probíhají školení či jiné formy vzdělávání v oblasti etického jednání? Realizováno je vstupní i průběžné vzdělávání. Vstupního vzdělávání se účastní zaměstnanci, s kterými je nově uzavřen pracovní poměr ke kraji. Průběžné vzdělávání na uvedené téma probíhá opakovaně ve dvouletých cyklech. 8. Jakými formami podporuje Váš krajský úřad další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců? Proces vzdělávání úředníků je zakotven v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, Hlava IV. 9. Má Váš krajský úřad vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání? Povinnosti úředníků (včetně požadavků na jejich jednáni) jsou dány zejména zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, zejména § v 16. V zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v hlavě III, zejména v § 52, písm. g), porušování povinností, dále. 10. Setkali jste se již s porušením stanov Etického kodexu ze strany úředníků a zaměstnanců Vašeho krajského úřadu? Pokud ano, jakým způsobem jste takové porušení řešili a jaké byly vyvozeny důsledky? Viz výše, odpověď na otázku č. 5 (Etický kodex Krajského úřadu Kraje Vysočina je mravní normou). 11. Má Váš krajský úřad zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? Pokud ano, jaké? Mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání jsou zavedeny a realizovány v souladu s Protikorupční strategií Kraje Vysočina ze dne 22. 3. 2011. Jedná se zejména o možnost činit oznámení o podezření na korupční jednání anonymní formou, a to jak prostřednictvím formuláře pro oznámení korupčního jednání umístěného v sekci "protikorupční portál" na webových stránkách kraje, tak i prostřednictvím fyzické schránky pro oznámení korupčního jednání umístěné v areálu Krajského úřadu Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava. Protikorupční strategii lze nalézt na www.kr-vysocina.cz na Protikorupčním portálu. 12. Obdržel Váš krajský úřad nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci transparentnosti postupů ve veřejné správě? Uvedená ocenění Krajský úřad Kraje Vysočina nezískal.


Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., Oddělení řízení lidských zdrojů, zadáno dne: 22.10.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se plánu komunikace a spolupráce kraje

Kraj Vysočina nemá plán komunikace a spolupráce mezi SPC v Kraji Vysočina. Jednání mezi představiteli Statutárního města Jihlava a Kraje Vysočina o spolupráci s SPC Jihlava od 1. 8. 2019 do současnosti neproběhla, a proto také nejsou žádné zápisy z jednání.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.10.2019

termíny jednání s městem Jihlavou a jeho představiteli o Horácké multifunkční aréně s uvedením s uvedením účastníků jednání od 1.1.2019 dosud a zápisy z jednání o Horácké multifunkční aréně od 1.1.2019 dosud

Oficiální jednání mezi vedením Kraje Vysočina a vedením města Jihlavy ve věci plánované výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě se neuskutečnilo ani jedno. Je možné a pravděpodobné, že se o tomto tématu hovořilo na některé z pracovních schůzek jednotlivých členů Rady Kraje Vysočina a členů Rady města Jihlavy, avšak z těchto jednání se zápisy běžně nepořizují. Usnesením číslo 0404/07/2019/RK nominovala Rada Kraje Vysočina Ing. Martina Kuklu, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, řádným členem odborné poroty, která bude vybírat dodavatele projektové dokumentace k záměru výstavby krajské multifunkční haly v Jihlavě – „Horácké arény“ a Ing. Jana Hyliše, radního Kraje Vysočina, náhradníkem odborné poroty.


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 2.10.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se posouzení vhodnosti postupu při opravě silnice č. II/360 Trnava - Pocoucov a vyhodnocení obou možností opravy ve vztahu k dopadům na životní prostředí

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 23.9.2019

zda bylo se společností Moravské kovárny a.s. v posledních 10 letech vedeno řízení o spáchání přestupku, k jehož projednávání je KrÚ příslušný a zda byla v posledních 10 letech této společnosti uložena jakákoliv sankce či jiná povinnost ze strany KrÚ

nebylo vedeno žádné řízení a nebyla uložena jakákoli sankce ze strany KrÚ


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 20.9.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se odstraňování billboardů od 1. září 2017 do současnosti.

Příloha


Iveta Hájková, ODSH, zadáno dne: 11.9.2019

Využívá zastupitelstvo kraje Vysočina pravomoc dle § 35 odst. 2) z. č. 129/2000 Sb. o krajích, zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České republiky? Kolikrát byla tato iniciativa v minulosti využita? Které oblasti se navrhovaná změna týkala a s jakým úspěchem? Bude zastupitelstvo v blízké budoucnosti (např. do konce mandátu) využívat této pravomoci? Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?

Ano. Osmkrát. Zákonodárné iniciativy se týkaly těchto zákonů, resp. ústavního zákona: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (přijato Parlamentem ČR); zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (vráceno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR); zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (vráceno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR); zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (zpětvzetí zastupitelstvem kraje); ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (přijato Parlamentem ČR); zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (nerealizováno); zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů (zpětvzetí zastupitelstvem kraje); zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (nerealizováno). Jedná se o budoucí informaci, na níž nelze v tento okamžik relevantně a validně odpovědět. Jedná se o cca 4 zaměstnance, kteří zpracovávají materiály pro orgány kraje.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 31.7.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kácení stromů podél silnic II. a III. tříd v Kraji Vysočina a vypracování dendrologického posudku na vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb..

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Hana Matulová, ODSH, zadáno dne: 24.7.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se oblasti sportovních aktivit tzv. znevýhodněných dětí např. z nízkopříjmových či neúplných rodin, dětských domovů, vyloučených lokalit aj., a to v letech 2016 až 2018

Kraj Vysočina v daném období nevyhlásil žádný program, který by jako žadatele o dotaci specifikoval přímo tzv. znevýhodněné děti, resp. spolky, které by tuto sociální skupinu přímo zastřešovaly. Nejblíže se předmětu žádosti o poskytnutí informace blíží grantový program Fondu Vysočiny pod názvem „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019“ (Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých), avšak zde jde především o hledisko znevýhodnění zdravotního, nikoliv pouze sociálního. Výzva k předkládání projektů tvoří přílohu č. 1 k tomuto přípisu. V letech předchozích byl tento dotační program vyhlášen Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 15/14 pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (příloha č. 2 k tomuto přípisu), resp. Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 19/17 pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (příloha č. 3 k tomuto přípisu). Dle rozhodnutí Rady Kraje Vysočina bylo za roky 2016 - 2019: ??? rok 2016 – podpořeno 15 žadatelů v celkové výši 394 900 Kč; ??? rok 2017 – podpořeno 15 žadatelů v celkové výši 416 000 Kč; ??? rok 2018 – podpořeno 13 žadatelů v celkové výši 362 850 Kč; ??? rok 2019 – podpořeno 15 žadatelů v celkové výši 408 000 Kč. Na základě telefonického upřesnění žádosti ze strany žadatele krajský úřad dodává, že mimo výše uvedené vyhlašuje další dotační programy, jejichž cílem je podpora dětí a mládeže v oblasti sportu a tělovýchovných akcí, v jejímž rámci se mohou přihlásit i skupiny tzv. znevýhodněných dětí či spolků, které by tuto sociální skupinu přímo zastřešovaly. Jedná se o dotační programy dohledatelné na internetové adrese https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=vse&kat=4. Konkrétně se jedná o: ??? KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2019; ??? JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019; ??? SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019. Krajský úřad však žadatele upozorňuje, že nesleduje informaci o tom, kolik žadatelů v rámci předmětných dotačních programů naplňuje znaky žadatele ze skupiny tzv. znevýhodněných dětí či spolků, které by tuto sociální skupinu přímo zastřešovaly.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 22.7.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí anonymizovaných zpráv z finančních kontrol u dopravců v letech 2009-2019. Poskytnutí informací se týká bodu 3 žádosti z 24.5.2019.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 10.7.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se metodiky přepočtu poplatku za dopravní cestu.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 9.7.2019

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se kotlíkových dotací

k žádosti byly zaslány požadované informace v rozsahu ust. § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Příloha


Eva Láníková, Odbor regionálního rozvoje, zadáno dne: 8.7.2019

zaslání výsledku kontroly veřejné sbírky u 1. Kočičího útulku na Vysočině, z.s..za rok 2018.

Odbor ekonomický provedl v souladu s § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách kontrolu průběžného a konečného vyúčtování veřejné sbírky u 1. Kočičího útulku na Vysočině. viz příloha

Příloha


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 2.7.2019

Žádost o zpřístupnění materiálu RK-19-2019-74: Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky. Zejména popis problému, návrh řešení, stanoviska, návrh usnesení.

Požadovaný materiál je poskytnut v příloze.

Příloha


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 26.6.2019

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí dotace na rekonstrukci mlýna v Jimramovských Pasekách

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Kamila Kaplanová, OKPPCR, zadáno dne: 26.6.2019

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se sdělení počtu dopravců, se kterými máme uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby a sdělení, kolik finančních kontrol jsme u dopravců provedli od roku 2009-2019.

Odpověď k bodům 1, 2 - viz přiložený soubor. Odpověď k bodu 3 podá krajský úřad Kraje Vysočina až po sumarizaci, vyhledání a vyrozumění dotčených subjektů.

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 21.6.2019

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí Výkazů nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dopravce České dráhy a. s.. Informace k řádku 1 – 22 byly poskytnuty dne 7. 2. 2020.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 18.6.2019

Žádost o informaci o informacích podle zákona 106/1999 Sb., které KÚ poskytl na žádost nejméně za poslední 3 roky.


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 11.6.2019

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se celkové výše finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina za roky 2017 a 2018 společnosti České dráhy a.s. za plnění závazku dopravní obslužnosti a sdělení, zda Kraj Vysočina obecně hradí obvykle drážním dopravcům v rámci úhrady prokazatelné ztráty poplatek za použití dopravní cesty, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy a v jaké výši.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 31.5.2019

Žádost o poskytnutí kompletních informací uvedených ve výročních zprávách za roky 2017 a 2018.

Výroční zprávy za rok 2017 a 2018 byly doplněny a zveřejněny.


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 28.5.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem zaměstnanci Kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu Kraje Vysočina v letech 2014 až 2018

viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 22.5.2019

informace týkající se bankovních účtů Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 17.5.2019

Poskytnutí seznamu bezbariérově přístupných volebních místností a sálů, kde krajský úřad provádí školení okrskových volebních komisí

viz příloha

Příloha


Ivana Schimmerová, OddOSČ, zadáno dne: 13.5.2019

6ádost o poskytnutí informací týkajících se ošetření stromu u hradu Roštejn

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 25.4.2019

počet uzavřených dohod o pracovní činnosti za roky 2017 – 2019 a počet uzavřených dohod o provedení práce za roky 2017 - 2019

viz příloha

Příloha


Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, OddŘLZ, zadáno dne: 24.4.2019

zda se konalo na území našeho kraje krajské referendum

nekonalo


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 2.4.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí všech usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina, na nichž bylo v souladu s článkem II odst.1 tzv. Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě, uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb..

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 2.4.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o uložených pokutách dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na doplňky stravy, a to od 17. 5. 2015 do současnosti

Krajský úřad v požadovaném termínu neřešil žádnou reklamu na doplňky stravy podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 1.4.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se výběrových řízení na nové provozovatele linkové autobusové dopravy při zavedení integrovaného systému v Kraji Vysočina s názvem Veřejná doprava Vysočiny.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 25.3.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se dopravce, společnosti STUDENT AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 25317075.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 20.3.2019

Žádost o poskytnutí informace: 1) Kolik registrovaných partnerství bylo na území Vašeho kraje ke dni 28. 2. 2019 uzavřeno? 2) Kolik žádostí o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad / magistrát ke dni 28. 2. 2019 přijal? 3) Kolika žádostem o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad / magistrát ke dni 28. 2. 2019 již vyhověl?

Ad 1) V Kraji Vysočina bylo uzavřeno ke dni 28. 2. 2019 celkem 56 registrovaných partnerství. Počty registrovaných partnerství neeviduje Krajský úřad Kraje Vysočina, tato oblast spadá do kompetence Magistrátu města Jihlavy, který nám uvedenou informaci poskytnul. V případě dalších dotazů k této věci se prosím obracejte přímo na Magistrát města Jihlavy. Ad 2) Krajský úřad Kraje Vysočina nepřijal k 28. 2. 2019 žádnou žádost o osvojení a pěstounskou péči podanou samožadatelem v registrovaném partnerství. Ad 3) Krajský úřad Kraje Vysočina nevyhověl vzhledem k výše uvedenému k 28. 2. 2019 žádné žádosti o osvojení a pěstounskou péči podané samožadatelem v registrovaném partnerství.


Mgr. Kateřina Chalupová, Odbor sociálních věcí, zadáno dne: 14.3.2019

žádost o poskytnutí informace za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ohledně reklam, které krajský živnostenský úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“): a) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví, b) nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, c) snižovat lidskou důstojnost, d) obsahovat prvky pornografie a násilí

Krajský živnostenský úřad v daném období neobdržel žádný podnět ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření.


Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.3.2019

Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům.

viz příloha

Příloha


Mgr. Kaplanová, OKPPCR, zadáno dne: 5.3.2019

informace týkající se pracovišť krajského úřadu - investice, personální složení, atd.

viz příloha

Příloha


Ing. Kolář, Mgr. Morkusová, OSH, OM, OAPŘ, OSV, OŠMS, OddHS, zadáno dne: 22.2.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se pěstounské péče

Kolik osob je (bylo) u Vašeho Krajského úřadu evidováno pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu k 1. 1. 2007, 1. 1. 2009, 1. 1. 2013, 1. 1. 2015, 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019? K 1. 1. 2007: 0 osob K 1. 1. 2008: 0 osob K 1. 1. 2009: 0 osob K 1. 1. 2010: 0 osob K 1. 1. 2011: 0 osob K 1. 1. 2012: 0 osob K 1. 1. 2013: 0 osob K 1. 1. 2014: 3 osoby (2 rodiny pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2015: 7 osob (4 rodiny pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2016: 12 osob (8 rodin pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2017: 16 osob (11 rodin pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2018: 21 osob (15 rodin pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2019: 23 osob (17 rodin pěstounů na přechodnou dobu) Kolik osob z výše uvedeného má k datu zpracování žádosti svěřeno dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu? K 18. 2. 2019 má dítě (děti) svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu celkem dvacet osob. O jedné osobě nelze tuto informaci poskytnout z důvodu změny místní příslušnosti krajského úřadu. Kolik osob je (bylo) u Vašeho KÚ evidováno pro výkon pěstounské péče (tedy dlouhodobé pěstounské péče) k 1. 1. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2015, 1. 1. 2016, 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019? Kolik z těchto osob má k datu zpracování žádosti dítě svěřeno do pěstounské péče (dlouhodobé) a kolik na svěření dítěte čeká (jinak řečeno, kolik je evidováno pěstounů, kteří teprve na svěření dítěte do dlouhodobé pěstounské péče čekají)? K 1. 1. 2019 bylo evidováno Krajským úřadem Kraje Vysočina dvanáct osob pro poskytování pěstounské péče (jedná se o osm rodin žadatelů o pěstounskou péči). Z tohoto počtu je u pěti osob (tj. třech rodin) přerušeno zprostředkování. U třech osob (tj. dvou rodin) již proběhlo jejich vytipování ke konkrétnímu dítěti. U zbylého počtu osob (rodin) ještě nedošlo ke zprostředkování pěstounské péče. Další vyžadované informace týkající se pěstounské péče nelze poskytnout, neboť takovou analýzou Krajský úřad Kraje Vysočina nedisponuje. Kolik osob má dítě v příbuzenské (dlouhodobé) pěstounské péči – lze-li tento údaj poskytnout? Lze poskytnout informaci, že k 31. 12. 2018 bylo v Kraji Vysočina evidováno 259 rodin, které poskytují příbuzenskou pěstounskou péči, a 64 rodin, které poskytují příbuzenskou poručnickou péči.


Mgr. Kateřina Chalupová, odbor sociálních věcí, zadáno dne: 18.2.2019

informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za roky 2013 - 2017

Příloha


Ing. Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 15.2.2019

výsledek kontroly průběžného vyúčtování veřejné sbírky u 1. Kočičího útulku na Vysočině, z.s.

viz příloha

Příloha


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 7.2.2019

informace o veřejných sbírkách, jak aktuálně vyhlášených, tak ukončených v roce 2018 v oblasti kulturního dědictví

Veřejné sbírky aktuálně v oblasti kulturního dědictví vyhlášené, které stále probíhají Římskokatolická farnost Přibyslav - od 20. 12. 2018 do 31. 12. 2020 - Finanční příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Přibyslavi - Bankovní účet, sběrací pokladničky Veřejné sbírky ukončené v roce 2018 Obec Květinov - 1. 9. 2018 – 30. 10. 2018 - Rekonstrukce obecní zvoničky v Květinově - výtěžek 25 943,- Kč Římskokatolická farnost Brtnice - 12. 10. 2018 – 31. 12. 2018 - Finanční příspěvek na obnovu lavic v kostele sv. Barbory v Přísece - výtěžek 80 830,- Kč Obec Věžná - 20. 8. 2015 – 31. 7. 2018 - Rekonstrukce zvonice a zvonové soustavy na kostele sv. Jiří ve Věžné - výtěžek 17 648,56 Kč


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 7.2.2019

Předmětem žádosti je zaslání investičních plánů pro rok 2019, resp. seznamu investičních stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných v letech 2019 – 2022 s podrobnou strukturou, případně rozpočtu na rok 2019.

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 7.2.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí:1. rozhodnutí ze SFDI o přidělení finančních prostředků na přípravu opatření na silniční síti pro přepravu NTK pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Hana Matulová, ODSH, zadáno dne: 6.2.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se rozdělení finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina v jednotlivých letech 2010-2018 drážním dopravcům; celkové částky finančních prostředků poskytnutých Českým drahám v roce 2017 a 2018; poplatku za užití dopravní cesty vzhledem k platnému právnímu předpisu; zveřejnění smluv v Registru smluv.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 31.1.2019

Poskytnutí přehledu všech vydaných povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů od roku 2002 do 2019.

viz příloha

Příloha


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 25.1.2019

Poskytnutí přehledu informací o projednání a hlasování v radě kraje a zastupitelstvu kraje investice nového krajského úřadu

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 10.1.2019

Poskytnutí kopií z platných uzavřených smluv o nájmech prostor pro umístění úředníků Kraje Vysočina v jiných než vlastních na území města Jihlavy v rozsahu subjekt, velikost pronajatých prostor, cena a délka pronájmu.

viz příloha

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 4.1.2019